موضوعات = توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 28
1. تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-70

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزایی؛ محمد مبارکی


2. ارائه الگوی راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-92

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ وحیدرضا میرابی؛ مهدی باقری


3. مناطق آزاد ، محرک توسعه تحلیلی جامعه شناختی بر ابعاد عملکردی منطقه آزاد ارس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-140

زهرا حضرتی صومعه؛ روح اله ساعی؛ روزا کرم پور


5. تبیین شاخص خلاقیت مکانی و اندازه گیری ضرایب اهمیت آنان( نمونه موردی: نواحی شهر کاشان)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-49

نعمت الله اکبری؛ رسول بیدرام؛ آمنه شهیدی؛ مریم امینی


7. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن در استان کردستان با تاکید بر شاخصهای توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-197

چنور دیداری؛ رضاعلی محسنی؛ محمد حسین بحرانی


9. شناسایی شرایط علی تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 279-310

شریف سلطانیان؛ جمیل مفاخری باشماق


10. تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی‌، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-77

سجاد پاشایی؛ خیام اکبری؛ سجاد اکبری؛ فاطمه عبدوی


11. بررسی اثرات فعالیت‌های کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد بر توسعه مناطق پیرامون

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-61

فرنگیس سادات حسینی دانا؛ مهدی نوی پور


12. زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

عبدالرضا ادهمی؛ عباس هاتفی


13. بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-51

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران


15. مروری نظامند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-116

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمدتقی ایمان


16. تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-180

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم زایرکعبه


17. تحلیل جامعه شناختی موانع اداری- مالی عقلانی‌سازی اقتصاد ایران در دوره ناصری (مطالعه موردی دوران زمامداری میرزا تقی خان امیرکبیر)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-125

فردین قریشی؛ حسین بنی فاطمه؛ عباس قدیمی قیداری؛ جمشید ترابی اقدم


18. بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-155

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


19. نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-181

کریم مهری؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری


20. تاثیر حکمروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-39

مجید خالقی فر؛ وحید قاسمی؛ رضا همتی


22. تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-61

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران


23. تحلیلی بر موانع مشارکت اقتصادی زنان در ایران (نمونه موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-85

مسعود صفایی پور؛ شاهرخ زادولی خواجه


24. تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران و مالزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-145

محمد فاضلی؛ معصومه محمودیان


25. برنامه‌های پنجگانه توسعه در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

رجب ایزدی؛ مرتضی حیدرپور