جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (JEDS) - داور - داوران