داوران

 

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

عضویت در پابلونز

شیرین

احمدنیا

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

https://publons.com/researcher/3933982/shirin-ahmadnia

سیروس

احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

 

علی یار

احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1821734/aliyar-ahmadi

خالد

احمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/4576046/khaled-ahmadzadeh

آمنه

اخلاقی

گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

یوسف

ادیب

عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تبریز

 

سیدحسن

آذری

سازمان صداو سیمای آذربایجانشرقی

 

رجب

ایزدی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

 

اصغر

ایزدی جیران

استادیار مردم‌شناسی، دانشگاه تبریز

 

احمد

اسدزاده

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 

محمد

اصغری

عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز

 

احمدرضا

اصغرپور

استاد دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی

 

حسین

اصغرپور

هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

 

سیدعلیرضا

افشانی

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

توکل

آقایاری هیر

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

https://publons.com/researcher/3312265/tavakkol-aghayari-hir/

نادر  افقی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

 

حسین

اکبری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد تقی

ایمان

استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/4814740/mohammad-iman

حسین

ایمانی جاجرمی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

رحیم

حیدری چیانه

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

فاروق

امین مظفری

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

علی

بافنده

استادگروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

فرهاد

بیانی

استادیارپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران

 

احمد

بخارایی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

رحیم

بدری گرگری

استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

 

مهدی

برقی اسکویی

دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

 

اسماعیل

بلالی

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

محمد باقر

بهشتی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 

علی

بوداقی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

داریوش

بوستانی

عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان

 

حسین

پناهی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 

محمدحسین

پناهی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

فرامرز

تقی لو

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

 

نعمت اله

تقوی

استادیار بازنشسته دانشگاه تبریز

 

ایرج

تیموری

دانشیار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز،

 

یونس

جبارزاده

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

 

مسعود

حاجی زاده میمندی

هیئت علمی/گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

فتانه

حاجیلو

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/4832908/fattane-hajiloo

علی محمد

حاضری

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

کرم

حبیب پور

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

 

سیدصمد

حسینی

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

 

منصور

حقیقتیان

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان

 

صمد

حکمتی فرید

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

مجید

خالقی فر

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بروجرد

 

علی محمد

خورشید دوست

استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

 

حسین

دانش مهر

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

 

ولی

دین پرست

عضو هیات علمی گروه تاریخ

 

فیروز

راد

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

 

کامران

ربیعی

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

صمد

رسول زاده اقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

مهدی

رفیعی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور زاهدان

 

محمود

رهبرقاضی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

 

بیژن

زارع

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

 

اکبر

زارع شاه آبادی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

 

رحیم

زایرکعبه

عضو هیات علمی سازمان آموزش و پرورش

 

محمدجواد

زاهدی مازندرانی

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

 

بهجت

یزدخواستی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

بهروز

ساری صراف

استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

 

علی

ساعی

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

 

رحمان

سعادت

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه سمنان

 

موسی

سعادتی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

سعید

سلطانی بهرام

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ارومیه

 

بهزاد

سلمانی

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 

محمد رضا

سلمانی بیشک

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

 

عالیه

شکربیگی

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

صادق

صالحی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3616321/sadegh-salehi/

میرستار

صدر موسوی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

 

ناصر

صدقی

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز

 

کیهان

صفری

مدرس جامعه شناسی

 

ناصر

صنوبر

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 

مهدی

ضرغامی

استاد منابع آب دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

 

مهدی

طالب

استاد توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

اکبر

طالب پور

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

 

محمد

ظاهری

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا

 

مصطفی

ظهیری نیا

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

 

صمد

عالی

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

 

محمد

عباس زاده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/1985735/mohammad-abbaszadeh

عباس

عسگری ندوشن

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

صمد

عدلی پور

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 

فردین

علیخواه

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

 

محمدباقر

علیزاده اقدم

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

 

منوچهر

علی نژاد

استادیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

موسی

عنبری

دانشیار مطالعات توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

محمد

فاریابی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 

محمد

فاضلی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

نعمت الله

فاضلی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

صلاح الدین

قادری

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

 

وحید

قاسمی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

داود

قاسم زاده

مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان

 

عباس

قدیمی قیداری

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز

 

رسول

قربانی

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

 

فردین

قریشی

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

ابولفضل

قنبری

هیات علمی دانشکده جغرافیا

 

افشار

کبیری

دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ارومیه

 

زهرا

کریمی تکانلو

هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و بازرگانی

 

سارا

کریم زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

 

کمال

کوهی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

حسین

کوهستانی

عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه تبریز

 

فاطمه

گلابی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/4831472/fatemeh-golabi

عبدالعلی

لهسائی زاده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

 

مهرداد

محرم زاده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اردبیل

 

علیرضا

محسنی تبریزی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

جمال

محمدی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

 

رحمت

محمدزاده

عضو هیات علمی دانشکده عمران گروه معماری

 

پرویز

محمد زاده

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 

حسین

میرزایی

گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

میرزائی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

مرتضی

مسرور

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حسین

مسعودنیا

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

محمود

مشفق

استادیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

سعید

معیدفر

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

سوده

مقصودی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کرمان

 

علی

منتظری

رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

 

رزیتا

مویدفر

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

احمد

مؤذنی

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

 

میثم

موسایی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

میریعقوب

موسوی

دانشیار تمام وقت دانشگاه الزهرا -گروه علوم اجتماعی

 

چنگیز

مولایی

استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

 

محسن

نیازی

گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

 

اسداله

نقدی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

 

نرمین

نیکدل

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

 

عبدالرضا

نواح

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

رضا

همتی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

حسین

هنرور

استادیار جامعه شناسی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد ارومیه

 

ابوعلی

ودادهیر

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران