جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (JEDS) - پرسش‌های متداول