جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (JEDS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله