مندرجات گواهی پذیرش مقاله

گواهی پذیرش مقالات به نام نویسنده مسئول صادر می شود.

در مقالات مستخرج از پایاننامه دانشجویی این گواهی به نام استاد راهنما صادر می شود و نام های اساتید مشاور و دانشجو به عنوان همکاران درج می شود.

به دلیل همگن ساختن موضوعات هر شماره، رعایت استانداردهای انتشار نشریات علمی و سیاست هیات تحریریه، در گواهی پذیرش مقالات، ذکر دقیق شماره نشریه که مقاله در آن منتشر خواهند شد، مقدور نمی باشد.