تغییر هزینه انتشار مقاله

براساس آخرین تصمیمات هیات تحریره نشریه با استناد به آیین نامه هزینه پردازش و انتشار مقالات وزارت علوم ( مصوب 1400) و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون نشریات دانشگاه تبریز، هزینه انتشار مقاله در شماره های سال 1402 و پس از آن تا زمان ابلاغ آیین نامه جدید مبلغ 6000000 ریال تعیین می شود. 

این مبلغ در دو مرحله از نویسندگان مقالات اخذ خواهد شد