براساس نامه شماره 3/18/311327 مورخه 1397/12/6 کمیسیون نشریات علمی 

این نشریه از شماره بهار و تابستان 1397 واجد امتیاز علمی پژوهشی است.

 


این دوفصلنامه مقالات پژوهشی جدید در زمینه: تبیین های جامعه شناختی و مولفه های اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه،  اقتصاد و ارائه تحلیل در این زمینه را منتشر می کند.

 

   اطلاعات عمومی نشریه:

زبان نشریه: فارسی ( چکیده کوتاه و مبسوط به انگلیسی)

درصد پذیرش مقالات: حدود   20%    

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

هزینه انتشار: 2500000 ریال ( طی دو مرحله، مطابق با بند 18 راهنمای نویسندگان)

 شیوه داوری:  دو سو بسته (  داور و نویسنده از هویت یکدیگر مطلع نمی باشند).

 متوسط زمان ارزیابی مقاله:  چهار ماه

 نوع انتشار: الکترونیکی

 

هزینه انتشار مقالات از طریق شماره حساب 8606912162 بانک ملت در زیر مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و با شناسه های مستقل بنام هریک از نشریات علمی قابل دسترس از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به نشانی زیر پرداخت می شود: 

 http://portal.tabrizu.ac.ir/payment

شناسه پرداخت 110498025185  

  

  دسترسی به فایل مقالات و استفاده از آنها پس از انتشار در نشریه مجاز و رایگان می باشد.

(Open Access)

 

  نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می نماید

 

 قبل از ارسال مقاله ضروری است نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و  پرسش های متداول را مطالعه نمایید.

 

لطفا مقالات را طبق راهنمای نویسندگان و لینک مربوطه تدوین کنید در غیر این صورت هنگام بررسی اولیه، فقط یک بار، برای اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود.

 نشریه از بررسی مقالات خارج از ضوابط مندرج در سامانه نشریه معذور است.

 

 با توجه به این که مشخصات نویسندگان در سامانه براساس اطلاعات مندرج از سوی نویسنده مسئول هنگام ثبت نام اولیه قابل مشاهده می شود وارد کردن اسامی تمام نویسندگان در سامانه الزامی است لطفا هنگام ثبت مشخصات در سامانه دقت فرمایید

پس از ارسال مقاله  اصلاح مشخصات نویسندگان توسط نشریه مقدور نمی باشد

 

نویسندگان محترم هنگام ثبت نام و ارسال مقاله شناسه  ORCID خود را در مشخصات وارد نمایند.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-320 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-4371
شاپا الکترونیکی
2676-4660

بانک ها و نمایه نامه ها