اعضای هیات تحریریه

 

 مشخصات اعضا هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی: 

مدیر مسئول

فاطمه گلابی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

f.golabitabrizu.ac.ir
0000-0003-2885-8458

سردبیر

حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

banifatemehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

توکل آقایاری هیر

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تبریز

t.aghayaritabrizu.ac.ir

شیرین احمدنیا

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

ahmadniaatu.ac.ir

علی یار احمدی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

ahmadirose.shirazu.ac.ir
0000-0001-8399-6760

حسین اکبری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

h-akbarium.ac.ir

محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

imanshirazu.ac.ir
36289661 -071

اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

balali_ebasu.ac.ir
8271075

حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی شهری استاد، گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

banifatemehtabrizu.ac.ir

محمد باقر بهشتی

علوم اقتصادی(توسعه) استاد اقتصاد توسعه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

beheshtitabrizu.ac.ir

اکبر زارع شاه آبادی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

zareshahabadiayu.ac.ir

صادق صالحی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir

مصطفی ظهیری نیا

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

zahiriniahormozgan.ac.ir

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.com

محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m.alizadehtabrizu.ac.ir

وحید قاسمی

جامعه شناسی استادجامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

v.ghasemiltr.ui.ac.ir

افشار کبیری

دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

a.kabiriurmia.ac.ir

فاطمه گلابی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.golabitabrizu.ac.ir
0000-0003-2885-8458

علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

mohsenitut.ac.ir

سوده مقصودی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کرمان

smaghsoodiuk.ac.ir

سید یعقوب موسوی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

y.mousavi91alzahra.ac.ir

ابوعلی ودادهیر

جامعه شناسی پزشکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

vedadhaut.ac.ir

مدیر داخلی

فتانه حاجیلو

جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.hajiloutabrizu.ac.ir
0000000251694749

کارشناس نشریه

نیر محمدپور

جامعه شناسی دکتری جامعه شناسی و کارشناس نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

mohammadpour.6456gmail.com