اهداف و چشم انداز

این نشریه با هدف کاربردی نمودن نظریه ها و مدل های موجود در زمینه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و کمک به بومی سازی دانش جامعه شناسی در این حوزه در دانشگاه تبریز منتشر می شود. بدین سبب انتشار نتایج پژوهش های جدید و مقالات مستخرج از رساله های دوره تحصیلات تکمیلی در زمینه جامعه شناسی اقتصادی و جامعه شناسی توسعه را مدنظر دارد.

هیئت تحریریه امیدوار است با انتشار نشریه­ ای در  چارچوب محورهای تعیین شده و با رعایت اصول انتشار نشریات علمی و پژوهشی بتواند در جهت خدمت به جامعه علمی و حل مشکلات جامعه اسلامی گام بردارد.

در جهت نیل به این منظور نشریه اهداف زیر را دنبال می نماید:

  • تولید علم و نوآوری در محورهای اصلی سیاست های فصلنامه

  • فراهم نمودن فضای مناسب برای تعاملات علمی فرهیختگان علوم اجتماعی

  • اشاعه و گسترش دانش موجود در تبیین و تحلیل های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه مبتنی بر نظریات جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی، نظریات نهادگرا در اقتصاد و جامعه شناسی