جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (JEDS) - اهداف و چشم انداز