اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

فاطمه گلابی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.golabitabrizu.ac.ir

سردبیر

حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

banifatemehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

imanshirazu.ac.ir
36289661 -071

اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

balali_ebasu.ac.ir
8271075

حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی شهری استاد، گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

banifatemehtabrizu.ac.ir

محمد باقر بهشتی

علوم اقتصادی(توسعه) استاد اقتصاد توسعه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

beheshtitabrizu.ac.ir

نعمت اله تقوی

جامعه شناسی روستایی استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

nemtaghaviyahoo.com

فیروز راد

جامعه شناسی فرهنگی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تبریز

rad_291yahoo.com

اکبر زارع شاه آبادی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

zareshahabadiayu.ac.ir

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.com

محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m.alizadehtabrizu.ac.ir

وحید قاسمی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

v.ghasemiltr.ui.ac.ir

فاطمه گلابی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.golabitabrizu.ac.ir

علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

mohsenitut.ac.ir

سید یعقوب موسوی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

mousaviyyahoo.com

ابوعلی ودادهیر

جامعه شناسی پزشکی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

vedadhaut.ac.ir

مدیر داخلی

فتانه حاجیلو

جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.hajiloutabrizu.ac.ir
0000000251694749

صفحه آرا

علیلو

تایپ و صفحه آرایی: آیشن کامپیوتر

sociologytabrizu.ac.ir

کارشناس نشریه

نیر محمدپور

جامعه شناسی کارشناس نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

mohammadpour.6456gmail.com