اعضای هیات تحریریه

 

 مشخصات اعضا هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی: 

مدیر مسئول

فاطمه گلابی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.golabitabrizu.ac.ir

سردبیر

حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

banifatemehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

شیرین احمدنیا

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

ahmadniaatu.ac.ir

حسین اکبری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

h-akbarium.ac.ir

محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

imanshirazu.ac.ir
36289661 -071

اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

balali_ebasu.ac.ir
8271075

حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی شهری استاد، گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

banifatemehtabrizu.ac.ir

محمد باقر بهشتی

علوم اقتصادی(توسعه) استاد اقتصاد توسعه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

beheshtitabrizu.ac.ir

اکبر زارع شاه آبادی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

zareshahabadiayu.ac.ir

صادق صالحی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir

مصطفی ظهیری نیا

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

zahiriniahormozgan.ac.ir

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.com

وحید قاسمی

جامعه شناسی استادجامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

v.ghasemiltr.ui.ac.ir

علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

mohsenitut.ac.ir

سوده مقصودی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کرمان

smaghsoodiuk.ac.ir

سید یعقوب موسوی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

y.mousavi91alzahra.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

توکل آقایاری هیر

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تبریز

t.aghayaritabrizu.ac.ir

علی یار احمدی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

ahmadirose.shirazu.ac.ir
0000-0001-8399-6760

محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m.alizadehtabrizu.ac.ir

فاطمه گلابی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.golabitabrizu.ac.ir

ابوعلی ودادهیر

جامعه شناسی پزشکی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

vedadhaut.ac.ir

مدیر داخلی

فتانه حاجیلو

جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

f.hajiloutabrizu.ac.ir
0000000251694749

کارشناس نشریه

نیر محمدپور

جامعه شناسی کارشناس نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

mohammadpour.6456gmail.com