جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (JEDS) - واژه نامه اختصاصی