جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (JEDS) - اخبار و اعلانات