اخبار و اعلانات

مندرجات گواهی پذیرش مقاله

گواهی پذیرش مقالات به نام نویسنده مسئول صادر می شود. در مقالات مستخرج از پایاننامه دانشجویی این گواهی به نام استاد راهنما صادر می شود و نام های اساتید مشاور و دانشجو به عنوان همکاران درج می شود. به دلیل همگن ساختن موضوعات هر شماره، رعایت استانداردهای انتشار نشریات علمی و سیاست هیات تحریریه، در گواهی پذیرش مقالات، ذکر دقیق شماره نشریه که مقاله در آن منتشر خواهند شد، مقدور نمی باشد.

مطالعه بیشتر

گواهی پذیرش مقاله

نامه پذیرش مقاله منسوب به این نشریه صرفا زمانی مستند و معتبر است که اطلاعات مربوط به عنوان و نویسندگان  در بخش مقالات آماده انتشار درج شده باشد. 

مطالعه بیشتر

رتبه نشریه

براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری این نشریه دارای رتبه ب می باشد.

مطالعه بیشتر

امتیاز نشریه

براساس نامه شماره 3/18/311327 مورخه 1397/12/6 کمیسیون نشریات علمی این نشریه از شماره بهار و تابستان 1397 واجد امتیاز علمی پژوهشی است.

مطالعه بیشتر