امتیاز نشریه

براساس نامه شماره 3/18/311327 مورخه 1397/12/6 کمیسیون نشریات علمی این نشریه از شماره بهار و تابستان 1397 واجد امتیاز علمی پژوهشی است.