فرایند پذیرش مقالات

         ثبت نام و ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه نشریه

-         بررسی مقدماتی مقاله توسط اعضا هیات تحریریه

-         بررسی مقالات قابل پذیرش، در جلسه هیات تحریریه نشریه به منظور بررسی نهایی موضوعیت عنوان و مطابقت محتوای مقاله با موضوعات مصوب و اواویت های انتشار مقاله در نشریه و در صورت تایید، تعیین و معرفی داوران

-         ارسال مقاله به سه نفر از متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاه­ ها توسط دفتر نشریه جهت بررسی و داوری مقاله

-         تصحیح و بازنگری مقاله براساس نظر داوران  توسط نویسنده مسئول مکاتبه

-         تعیین داور تطبیق دهنده نظرات داوران توسط سردبیر و ارسال نسخه تصحیح شده به داور تطبیق توسط دفتر نشریه

-        بررسی و کنترل مقاله توسط سردبیر، پس از تایید داور تطبیق

-         ویراستاری ادبی و فنی مقاله توسط ویراستاران نشریه

-         کنترل نهایی مقاله قبل از چاپ توسط سردبیر و ویراستار انگلیسی

-        صفحه آرایی توسط دفتر نشریه و چاپ به وسیله انتشارات دانشگاه

پذیرش اولیه مقاله و صدور نامه پذیرش، منوط به اعمال کلیه نظرات داوران تطبیق توسط نویسندگان محترم و پس از کنترل نهایی و تایید سردبیر امکان پذیر می باشد. 

پذیرش و انتشار قطعی مقاله در نشریه پس از واریز هزینه های انتشار انجام می گیرد.

نویسندگان محترم مقالات توجه نمایند که درج اطلاعات و مشخصات ایشان در مقالات منتشره براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه از سوی نویسنده مسئول مکاتبات صورت می گیرد لذا جهت پرهیز از بروز اشکال عدم همخوانی در عناوین و مدارج علمی لطفا در وارد کردن مشخصات صحیح و ترتیب اسامی نویسندگان دقت فرمایند.در غیر این صورت: 

نشریه از پذیرش درخواست اصلاح عناوین و مشخصات مغایر با اطلاعات ثبت شده نویسندگان در سامانه معذور است.

 

فلوچارت خلاصه نحوه بررسی مقالات