تبیین عوامل معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت های اسکان موقت روستایی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اسکان موقت به عنوان یکی از مراحل اصلی و اقدام مهم در زمان بروز سوانح در سکونتگاه‌های روستایی محسوب می‌شود. هدف اصلی این تحقیق تبیین عوامل معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت‌های اسکان موقت روستایی اجرا شده در روستاهای مناطق زلزله‌زده‌ی اهر، هریس و ورزقان است. در راستای نیل به این هدف، ضعف‌های تجربه شده از حیث معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت‌های اسکان موقت روستایی بررسی و شناسایی شد. فرآیند این تحقیق کیفی و به منظور دستیابی به نظرات تجربه‌کنندگان اسکان موقت، از روش تحلیل‌محتوای قراردادی جهت آنالیز داده‌ها، بهره برده است. در این تحقیق 21 مشارکت‌کننده به شیوه هدفمند که علاقه‌مند به مشارکت و تجربه‌ی سکونت در اسکان موقت روستایی را داشتند، انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته در محیط-های مسجد، حسینیه و منزل مشارکت‌کنندگان و تا رسیدن به اشباع کامل داده‌ها ادامه یافت. در فرآیند تحلیل داده‌ها از مراحل پیشنهادی گرنهییم و لوندمن استفاده گردید. موثق بودن و استحکام داده‌ها از طریق معیارهای لینکلن و گوبا حاصل گردید. بعد از تحلیل داده‌ها، دو بعد/تم اصلی شامل 1)«کالبدی» با 6 ساب‌تم و 2) «محیطی» با 11 ساب‌تم، شناسایی و صورتبندی گردید. برخی از مهم‌ترین مسائل براساس نتایج این تحقیق عبارتند از: موقتی دانستن صرف-مرحله اسکان موقت؛ عدم آگاهی از مشخصه‌های اجتماع و معماری سکونتگاه-های روستایی، و نپرداختن به مولفه‌های کیفیت ساخت و اجرای مناسب در جهت تامین نیازهای اساسی زندگی روزمره و به دنبال آنها، تحت تاثیر قرار گرفتن احساس امنیت در این سایت‌ها، از نگاه متولیان، مدیران و مجریان حوزه مدیریت بحران است. نتایج و پیشنهادهای این تحقیق می‌تواند در بهبود و ارتقای کیفی اسکان موقت در جهت کسب رضایت و ارتقای احساس امنیت آسیب‌دیدگان در سایت‌های اسکان موقت به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Architectural and Landscape Factors Contributing to a Sense of Security in Rural Temporary Housing Sites: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Hadafi 1
 • Alireza Fallahi 2
 • Seyed Gholamreza Islami 3
1 PhD in Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Disaster Studies and Reconstruction Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Temporary housing is recognized as an essential action when a natural disaster strikes rural areas. Against this backdrop, this study primarily aims to determine the architectural and Landscape factors contributing to a sense of security in rural temporary housing sites in earthquake-stricken villages of Ahar, Heris, and Varzaqan. In doing so, architectural and Landscape weaknesses affecting the sense of security in these rural temporary housing sites were examined and identified. This qualitative study used a conventional content analysis model for data analysis to learn about the opinions of people who had directly experienced life in temporary housing sites. To this end, 21 participants, who had volunteered to experience life under such conditions, were chosen in a purposeful method. The researchers used semi-structured interviews in the participants’ houses and in religious settings such as mosques until data saturation was achieved. To analyze data, Graneheim and Lundman’s suggested steps were used for data analysis. The trustworthiness of data was also ensured through the application of Lincoln and Guba’s criteria. Afterward, two major aspects/themes constituting (1) “physical themes” with 6 sub-themes and (2) “environmental themes” with 11 sub-themes were identified and classified. Some issues that stood out in the findings of this study are as follows: the temporary nature of such housing sites; lack of awareness about the social and architectural characteristics of rural settlement areas; little attention paid to the quality of construction; and inadequate measures taken to provide for the residents’ everyday needs, which can inevitablly adversely affect the sense of security in such sites as viewed from the perspective of those in charge of crisis management. The findings of the present study and the suggestions made here can have far-reaching implications for policymakers in that they can improve the quality of life in temporary housing sites, thus ensuring a sense of security for the residents and their satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sense of security
 • Security
 • Rural settlement areas
 • Temporary housing
 • Crisis management
 • - آصفی، مازیار و شهین، فرخ(1395) ارزیابی اسکان موقت بعد از زلزله و راهکارهای بهبود کیفی آن(مطالعه موردی: روستای سرند-هریس)، پژوهش­های روستایی، دوره7، شماره1، صص 80-55.
 • - احمدی، محمد و کلدی، علیرضا(1392) احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن؛ شهر سنندج، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره49، صص 321-305.
 • - اخوان­کاظمی، بهرام(1386). امنیت و ابعاد آن در قرآن، مطالعات اسلامی، شماره 75، صص 39-11.
 • - ادیبی­سعدی­نژاد، فاطمه و عظیمی، آزاده(1390) تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی، آمایش محیط، دوره چهارم، شماره پانزدهم، صص 105-81.
 • - ارمغان، زینب و پوراسدی، محمد(1395) عوامل موثر بر احساس امنیت دانش آموزان سال اول متوسطه شهر مشهد با تاکید بر سرمایه اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره46، صص 182-153.
 • - اسلامی، سیدغلامرضا و هدفی، فرزانه(1390) درآمدی بر جایگاه سازه در تبیین معماری و ضرورت آن در عینیت دهی به کالبد معماری، نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، دوره 4، شماره6، صص 12-1.
 • - اسماعیلی، سهیلا(1396) مکان­یابی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی تهران در فضاهای سبز شهری منطقه 22 شهرداری تهران، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره هفتم، شماره سوم، صص 283-273.
 • - اکبری، رضا و پاک­بنیان، سمانه(1391) تاثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت اجتماعی زنان، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره17، شماره2، صص 64-53.
 • - الیاس­زاده­مقدم، سید نصرالدین و ضابطیان، الهام(1389) بررسی شاخص­های برنامه­ریزی شهری موثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره44، صص 56-43.
 • - امامی، علی؛ ایمری، امین اله و مرادی، عافیه(1396) تاثیر دیوار حیاط بر امنیت خانه­های روستایی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره160، صص 118-103.
 • - امیرکافی، مهدی(1387) بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره1، صص 26-1.
 • - امیریان، سهراب؛ عارفی، مسلم و میره­ای، محمد(1398) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان(مطالعه موردی: شهر نور آباد)، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره6، شماره4، صص 495-475.
 • - ایروانی، ثمانه(1387) نوسازی مسکن روستایی مقایسه مسکن جدید و قدیم در روستای علی آباد خراسان جنوبی، مجله آبادی، شماره60.
 • - ایزدی، محمدسعید و حقی، محمدرضا(1394) ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره­گیری از طراحی شهری، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره20، شماره2، صص 12-5.
 • - ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا(1390) تحلیل محتوای کیفی، فصلنامه پژوهش، سال سوم، شماره دوم، صص 44-15.
 • - باپیری، امیدعلی؛ کمربیگی، خلیل و درویشی، فرزاد(1394) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن، فرهنگ ایلام، دوره شانزدهم، شماره 46 و 47، صص 90-75.
 • - بقایی، آژنگ(1388) نقش سازه در ساختار زیباشناسی معماری معاصر، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره4، صص 39-27.
 • - بمانیان، محمدرضا و محمودی­نژاد، هادی(1391) امنیت و طراحی شهری، چاپ اول، انتشارات طحان، تهران.
 • - بمانیان، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی و ضابطیان، الهام(1388) سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط­های شهری، زن در توسعه و سیاست، دروه7، شماره3، صص 67-49.
 • - بمانیان، محمدرضا؛ اخوت، هانیه و بقائی، پرهام(1390) کاربرد هندسه و تناسبات در معماری، چاپ اول، تهران، انتشارات هله.
 • - بوزان، باری(1378) مردم، دولت­ها و هراس، مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
 • - بهرامی، فریبا؛ مستوفی الممالکی، رضا و سرائی، محمدحسین(1396) تبیین نقش شاخص­های کالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان با رویکرد CPTED مطالعه موردی بافت فرسوده محله زینبیه اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال چهارم، شماره یک، صص 21-1.
 • - بهرام­پور، عطیه و ملک­افضلی، علی اصغر(1397) نقش مولفه ایمنی و امنیت فضاهای شهری در حضورپذیری کودکان، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، سال نهم، شماره سی و سوم، صص 49-39.
 • - بهزادفر، مصطفی(1384) اولین قدم برنامه گذاری بازسازی بم؛ استراتژی استقرار و سامانه ی اسکان موقت، هفت شهر، شماره18 و19، صص 72-60.
 • - بیات، بهرام(1396) تبیین ارتباط میان فضای شهری و احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره6، شماره2، صص350-329.
 • - بیات، بهرام(1388) جامعه شناسی احساس امنیت، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 • - پوراحمد، احمد؛ آروین، محمود و رحیم­پور، نگار(1396) ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی منطقه یک شهر اهواز، فصلنامه مطالعات شهری، شماره23، صص 68-53.
 • - پورموذن، علی­محمد(1389) بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده شهروندان شمال تهران، فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی، شماره3، صص 126-101.
 • - تریف، تری و استیوارت، کرافت و لوسی، جیمز(1383) مطالعات امنیتی نوین، ترجمه­ی علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • - دانایی­نیا، احمد و زاغیان، محمدعلی(1397) مکان­یابی اسکان موقت زلزله­زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعه موردی محله محتشم کاشان، فصلنامه برنامه­ریزی فضا(جغرافیا)، سال هشتم، شماره چهارم، صص 46-27.
 • - رجبی­پور، محمود(1384) درآمدی بر عوامل موثر بر احساس امنیت، کنکاشی بر جنبه­های مختلف امنیت عمومی و پلیس، مجموعه مقالات معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
 • - رفیعیان، مجتبی؛ مویدی، محمد و سلمانی، حسن(1393) سنجش احساس امنیت شهروندان با استفاده از مولفه­های منظر شهری، مجله علوم جغرافیایی، شماره21، صص 59-33.
 • - رنجبر­حیدری، وحید و جمشیدی، ابراهیم(1395) بررسی مفهوم امنیت زیست محیطی با نگاهی به چالش­های امنیت زیست محیطی ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره بیست و یکم، صص 231-199.
 • - روحی­ زاده، امیررضا؛ حافظی، محمدرضا؛ فرخ­راد، محمد و پناهی، سیامک(1397) بهره­گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری، مجله باغ نظر، دوره15، شماره68، صص 72-59.
 • - زیاری، کرامت­اله؛ عیوضلو، داوود؛ عیوضلو، محمود و جهانبخش، ریکا(1392) تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی، پژوهش­های روستایی، سال چهارم، شماره اول، صص 164-137.
 • - جلالی، رستم(1391) نمونه­گیری در پژوهش­های کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال اول، شماره چهارم، صص 319-310.
 • - جمال­ آبادی، جواد؛ سلمانی مقدم، محمد؛ شکاری باد، علی و نوده، مرضیه(1398) مکان­یابی مراکز اسکان موقت جمعیت پس از زلزله احتمالی در سکونتگاه­های شهری مطالعه موردی شهر سبزوار، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره55، صص 171-153.
 • - چشمه­سهرابی، مظفر؛ رحیم­سلمانی، آرزو و رحیم­سلمانی، آسیه(1390) تاثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه­های دانشگاهی، فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، جلد14، شماره1، صص 70-39.
 • - چینگ، فرانسیس دی کی(1995) سازه در معماری، ترجمه محمدرضا افضلی، تهران، انتشارات یزدا.
 • - حاتمی، علی؛ احمدی، بختیار و اسمعیلی، عطا(1394) بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره سوم، صص 121-103.
 • - حاج­زاده، هادی(1395) از امنیت قضایی تا عدالت ماهوی، فصلنامه آفاق امنیت، سال نهم، شماره 33، صص 81-63.
 • - حامی، احمد؛ فهام، الهام و مهدوی، محمد(1397) بررسی احساس امنیت بانوان در پارک بانوان شهر سهند تبریز با تاکید بر ارزش های فرهنگ اسلامی، زن در فرهنگ و هنر، دوره10، شماره3، صص413-299.
 • - حسینی­ نثار، مجید و قاسمی، علی(1391) بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور، چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، تهران، سازمان ملی جوانان.
 • - خورشیدیان، عبدالمجید(1390) سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست­های تأمین مسکن موقت پس از زلزلۀ 1385 لرستان، نشریه صفه، دوره21، شماره53، صص124-111.
 • - داری­پور، نادیا و ملکی، سعید(1394) بررسی نقش مولفه­های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز، دوفصلنامه پژوهشهای منظر شهر، سال دوم، شماره 3، صص36-27.
 • - دربان­ آستانه، علیرضا؛ برزگرزاده زرندی، معین و موسوی شهیدی، سیدمهدی(1394) بررسی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان زرند، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره44، صص 81-57.
 • - دربان آستانه، علیرضا(1393) ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی(مطالعه موردی: استان ایلام)، فصلنامه برنامه ریزی فضایی، سال چهارم، شماره چهارم، صص 155-129.
 • - دربندی، مریم(1395) نقش مبلمان در انعطاف­پذیری فضای داخلی مسکن، مجله چیدمان، سال چهارم، شماره13، صص 47-42.
 • - راهب، غزال(1384) بررسی تجارب بازسازی سیل 1378 شهرستان نکا از منظر توسعه، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره23، شماره23، صص 68-59.
 • - رسولی­ شورستان، جلیل(1397) بررسی و تحلیل نقش عوامل کالبدی و اجتماعی بر احساس امنیت در فضاهای شهری گرگان، فصلنامه دانش انتظامی گلستان، دوره9، شماره35، صص 56-33.
 • - ساجدی، سید فتح ­اله؛ هاشمی، سیدحمید و کالوندی، سیدمحسن(1397) بهینه­سازی زمان و هزینه در استقرار سکونتگاه­های اسکان موقت پس از بحران، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره50، شماره5، صص 1003-1014.
 • - ستارزاده، داوود؛ شهریاری، مبینا و ابوذرزاده، فائزه(1395) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان(مطالعه موردی زنان شهر رامسر در سال 1395)، دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره2، شماره3، صص 126-107.
 • - صادقی­ پی، ناهید(1391) تاملی بر مصالح بوم آورد روستا، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره139، صص 32-14.
 • - صادقیان، جلال(1382) درآمدی بر امنیت و ابعاد و گستره آن، فصلنامه دانش انتظامی، شماره1، صص 75-54.
 • - صالحی، اسماعیل(1387) ویژگی­های محیطی فضاهای شهری امن، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 • - صالحی، اسماعیل(1390) برنامه­ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
 • - صالحی ­امیری، سیدرضا و افشاری­نادری، افسر(1390) مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران، راهبرد، دوره20، شماره59، صص 76-49.
 • - صدرالسادات، آیدا؛ سجاسی قیداری، حمدالله و عنابستانی، علی اکبر(1395) تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت، همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای، کد COI مقاله: NPRD01_012.
 • - صیدایی، سیداسکندر؛ فتحی، عفت؛ طاهری، زهرا و هدایتی مقدم، زهرا(1394) ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیطی مسکن روستایی، برنامه­ریزی فضایی، سال پنجم، شماره دوم، صص 24-1.
 • - ضیایی ­نیا، محمدحسن و هاشمی زرج آباد، حسن(1395) تناسب طلائی و سیستم تناسبات ایرانی-اسلامی در مسجد جامع قائن، مرمت و معماری ایران، سال ششم، شماره یازدهم، صص 99-89.
 • - عباس­زاده، محمد(1391) تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره ی اول، صص 34-19.
 • - عطایی­همدانی، محمدرضا؛ شالی امینی، وحید؛ حمزه­نژاد، مهدی و نوروزبرازجانی، ویدا(1397) مصالح گزینی براساس سازگاری بومی-شخصیتی(درس آموخته­هایی از معماری بومی ایران)، فصلنامه مدیریت شهری، دوره17، شماره50، 372-351.
 • - عظیمی، نورالدین؛ کرمی، نجمه و عطابخش، فاطمه(1396) بررسی نقش عوامل اجتماعی و کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در شهر رشت، نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، دوره 10، شماره19، صص 142-131.
 • - علینقی، امیرحسین(1379) امنیت قضایی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره3، شماره10، 65-49.
 • - عنابستانی، علی­اکبر و جوانشیری، مهدی(1398) تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه­های روستایی، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه ای، سال نهم، شماره33، صص 124-105.
 • - عنابستانی، علی­ اکبر و جوانشیری، مهدی(1396) تاثیر پراکنده­روی بر احساس امنیت کالبدی در سکونتگاه­های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بینالود، نشریه برنامه­ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره3، پیاپی 7، صص 37-62.
 • - غرایاق­زندی، داود(1389) مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره سوم، صص 34-5.
 • - غرایاق­زندی، داود(1391) نسبت اخلاق و امنیت: امکانی برای امنیت اخلاقی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 58، صص 108-81.
 • - ساروخانی، باقر و نویدنیا، منیژه(1385) بررسی رابطه­ی بین سرمایه­ی اجتماعی(مولفه­های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره 2، صص 94-81.
 • - سلطانی، لیلا؛ بیک محمدی، حسن و حیدری، سمیه(1395) تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری مورد مطالعه شهر قدس، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، شماره14، صص 104-87.
 • - سوری، الهام(1388) مروری بر مناقشات نظری پیرامون امنیت و روش­های پیشگیری از جرم، مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر، دوره2، شماره 2، صص 142-131.
 • - شاطریان، محسن؛ سهراب­زاده، مهران و سادات­حسینی، نرجس(1395الف) سنجش احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهرهای جدید نمونه موردی پرند، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره48، صص 198-173.
 • - شاطریان، محسن؛ کیانی سلمی، صدیقه و شفیعی، سمیرا(1395ب) سنجش عوامل موثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز، برنامه­ریزی فضایی، سال ششم، شماره سوم، صص 16-1.
 • - شکوری، رضا و سیدخاموشی، سماء السادات(1396). کیفیت انعطاف پذیری در سنت معماری ایرانی الگوی اتاق شکم دریده در خانه ایرانی(مطالعه موردی: خانه لاری های یزد)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره36، شماره159، صص 132-119.
 • - فاطمی، فرین؛ محمدی، حامد؛ اردلان، علی و ندافی، کاظم(1392) ارزیابی وضعیت و عملکرد بهداشت محیط در زلزله استان آذربایجانشرقی، مجله سلامت و محیط انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره ششم، شماره دوم، صص 186-177.
 • - فلاحی، علیرضا(1386) معماری سکونتگاه­های موقت پس از سوانح، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • - فلاحتی، لیلا(1394) ساختار فضایی شهر و احساس امنیت در بین زنان: مطالعه موردی ورودی مترو تجریش و پایانه جنوب تهران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، شماره بیستم، صص 73-61.
 • - قرایی، فریبا؛ راد جهانبانی، نفیسه و رشیدپور، نازیلا(1389) بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، آرمانشهر، دوره3، شماره4، صص 32-17.
 • - قرایی، فریبا(1391) شناسایی عوامل کیفیت محیط با تکیه بر ویژگی­های کالبدی و زیباشناختی و تاثیر آن بر حضور زنان در فضاهای عمومی شهر، اولین همایش زنان و زندگی شهر.
 • - قلیچ، مرتضی و عماری، حسن(1392) درآمدی بر فضای بی دفاع شهری، تهران، انتشارات تیسا.
 • - قنبرلو، عبدالله(1392) جهانی­شدن و مسائل زیست محیطی، در مجموعه مقالات اکولوژی سیاسی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • - کارگر، بهمن و سرور، رحیم(1390) شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی.
 • - کارگر، بهمن(1383) امنیت شهری ارزیابی کارایی خدمات انتظامی و امنیتی در نظام مدیریت شهری، سازمان آموزش و خدمات پس از فروش مهاد صنعت.
 • - کاملی، محسن؛ حسینی امینی، حسن؛ حسینی، سید بهشید و حسینی، باقر(1395). تبیین معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ با استفاده از روش دلفی، دوفصلنامه پژوهش­های بوم شناسی شهری، سال هفتم، شماره2، صص 124-113.
 • - کاویانی­راد، مراد(1392) تبیین نسبت اکولوژی و سیاست در مجموعه مقالات اکولوژی سیاسی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • - کانی، فردریک؛ دیویس، یان و کریوگلد، فردریک(1369) سرپناه اضطراری، ترجمه اکبر زرگر، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 • - گلکار، کورش(1380) مولفه­های سازنده­ی کیفیت طراحی شهری، فصلنامه صفه، دوره11، شماره32، صص 89-82.
 • - گلی، علی(1390) زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری: مطالعه ی موردی پارک آزادی شیراز، فصلنامه جامعه شناسی تاریخی، دوره3، شماره2، صص 164-143.
 • - گلی، علی؛ قاسم­زاده، بهنام؛ فتح­بقالی، عاطفه و رمضان­مقدم­واجاری، یاسمن(1394) عوامل موثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری: مطالعه­ی موردی پارک ائل­گلی تبریز، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال هیجدهم، شماره69، صص 136-97.
 • - گیدنز، آنتونی(1377) تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.
 • - گیوه­ چی، سعید؛ عطار، محمدامین؛ رشیدی ابراهیم حصاری، اصغر و نصبی، نسترن(1392) مکان­یابی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و تکنیک AHP مطالعه موردی: منطقه شش شهر شیراز، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال پنجم، شماره هفدهم، صص 118-101.
 • - لطفی، صدیقه؛ بردی­آنامرادنژاد، رحیم و ساسانی­پور، محمد(1393) بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی مطالعه موردی کلانشهر شیراز، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص 56-39.
 • - لطیفی، غلامرضا؛ قلندریان، ایمان و سرگزی، صدیقه(1396) بررسی تاثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هشتم، شماره33، صص 167-135.
 • - لینچ، کوین(1372) تئوری شکل خوب شهر، ترجمه­ی سیدحسین بحرینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • - طباطبایی، امیر؛ حسنی، پرخیده؛ مرتضوی، حامد و طباطبایی­چهر، محبوبه(1392) راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال پنجم، شماره سه، صص670-663.
 • - طبیبی، سیدجمال الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام(1395) تدوین پایانامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات فردوس.
 • - عالمی، بابک؛ پوردیهیمی، شهرام و مشایخ فریدنی، سعید(1395) سازه، فرم و معماری، مطالعات معماری ایران، شماره9، صص 140-123.
 • - مدیری، آتوسا(1385) جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، رفاه اجتماعی، سال6، شماره22، صص 28-11.
 • - مرصوصی، نفیسه؛ صفرعلی­زاده، اسماعیل و حسین­زاده، رباب(1393) نقش طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرائم شهری(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهری اصفهان)، دوفصلنامه پژوهش­های بوم شناسی شهری، سال پنجم، شماره2، صص124-111.
 • - مهدوی­نژاد، محمدجواد؛ فرج اللهی راد، امیر و کرم، علی(1390) معماری انعطاف پذیر، رویکردی به همسازی معماری و سازه، دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه، تهران، دانشگاه تهران، قطب علمی فناوری معماری پردیس هنرهای زیبا.
 • - محمدزاده، رحمت و فرخی، شهین(1394) ارزیابی پدیدارشناختی وضعیت مسکن موقت از دید زنان روستای زلزله‌زده چوبانلار سردارلو هریس، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 152، صص 84-69.
 • - مقصودی، سوده و شمس­الدینی­مطلق، محمدحسن(1395) بررسی تاثیر ابعاد سرمایه­ی اجتماعی بر امنیت اجتماعی مورد مطالعه ساکنان بالای 18 سال شهر کرمان، فصلنامه­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی-فرهنگی، دوره پنجم، شماره1، صص 145-121.
 • - مطلبی، قاسم؛ خدادادی آق قلعه، فاطمه و اکبری، علی(1395) تاثیر احساس امنیت بر رضایت­مندی سکونتی در مجتمع مسکونی هزار دستگاه نازی آباد تهران براساس مدل CPTED، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره21، شماره1، صص 78-67.
 • - مولائی­هشجین، نصرالله؛ عظیمی، نورالدین و مولائی­هشجین، مهسا(1394) احساس امنیت بر مبنای شاخص­های کالبدی در شهر رشت مطالعه تطبیقی بافت فرسوده و جدید محله استادسرا، فصلنامه جغرافیا، سال سیزدهم، شماره47، صص 57-35.
 • - منتظرالحجه، مهدی؛ شریف­نژاد، مجتبی و رجبی، مریم(1397) سنجش عوامل کالبدی موثر بر حس امنیت در فضاهای شهری از دیدگاه سالمندان مورد پژوهی: میدان خان یزد، نشریه معماری و شهرسازی ایران، دوره9، شماره15، صص 105-91.
 • - مومنی ­راد، اکبر؛ علی­آبادی، خدیجه؛ فردانش، هاشم و مزینی، ناصر(1392) تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره14، سال چهارم، صص 222-187.
 • - مومنی­ موکویی، سوسن و زینالی، احمد(1396) بررسی امکان استفاده از سازه ساخته شده از شاخه­های درخت نخل به عنوان اسکان موقت در هنگام وقوع سوانح طبیعی در بلوچستان، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره هفتم، شماره چهارم، صص386-377.
 • - میرحسینی، زینب السادات و جهان­بخش، حیدر(1395) بررسی تاثیر مولفه­های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران؛ مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان، نشریه هویت شهر، شماره بیست و هشتم، سال دهم، صص 107-89.
 • - نبوی، سیدعبدالحسین؛ حسین­زاده، علی حسین و حسینی، سیده هاجر(1387) بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی براساس امنیت اجتماعی، دانش انتظامی، دوره10، شماره2، صص 38-9.
 • - نصرتی­ارشاد، مهدی و جوان­فروزنده، علی(۱۳۹۵) انعطاف­پذیری در فضاهای معماری، دومین کنفرانس بین­المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
 • - نویدنیا، منیژه(1382) درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره نوزدهم، صص 77-55.
 • - ونتوری، رابرت(1357) پیچیدگی و تضاد در معماری، ترجمه­ی محمود بشارتی راد و واهان پزشکیان، تهران.
 • - هزارجریبی، جعفر و حامد، محبوبه(1391) رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 3، شماره 12، صص 58-31.
 • - هزارجریبی، جعفر؛ کشوری­چرمی، مصطفی؛ فاروقی، الهام و متقدم، عقیل(1393) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر تهران، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 20، صص 41-1.
 • هدفی، فرزانه(1392) مبانی طراحی اسکان موقت پس از زلزله، رساله­ی دکتری تخصصی معماری، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

- Aaftink, C. (2013). Schreier, M. (2012).Qualitative content analysis in practice. Scientific Study of Literature, 3(1), pp165-168. doi: 10.1075/ssol.3.1.15aaf

- Atmaca, A., & Atmaca, N. (2016). Comparative life cycle energy and cost analysis of post-disaster temporary housings. Applied Energy171, 429-443. doi: 10.1016/j.apenergy.2016.03.058

 • - Asefi, M.(2010). Elevation of Management of Disaster Architecture: Design Criteria of Temporary and permanent Housing, International Conference on Disaster Management & Civil Defense for National Resiliency, Tehran, Iran.
 • - Benjamin, b. s.. (1990). Structural Evolution: an Illustrated History. A. B. Literart House.
 • - Johnsen, T., David, F. (2008). Managing collaborative innovation in complex networks: Findings from exploratory interviews, In 16th Annual IMP Conference.
 • - Félix, D., Branco, J., & Feio, A. (2013). Temporary housing after disasters: A state of the art survey. Habitat International, 40,pp136-141. doi: 10.1016/j.habitatint.2013.03.006
 • - Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), pp105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001
 • - Günçe, K., Ertürk, Z., & Ertürk, S. (2008). Questioning the “prototype dwellings” in the framework of Cyprus traditional architecture. Building And Environment, 43(5), 823-833. doi: 10.1016/j.buildenv.2007.01.032
 • - Hany Abulnour, A. (2014). The post-disaster temporary dwelling: Fundamentals of provision, design and construction. HBRC Journal, 10(1),pp10-24. doi: 10.1016/j.hbrcj.2013.06.001.
 • - Hsieh, H., & Shannon, S. (2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), pp1277-1288. doi: 10.1177/1049732305276687
 • - Kelly, Eric Damian, Crabtree, Dain (2009) Securing the Built Environment: An Analysis Crime PreventionThrough Environmental Design, Ball State University, Muncie, Indiana.
 • - Leavy, P. (2018). Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. New York: The Guilford Press.
 • - Mahrous, A., Moustafa, Y., & Abou El-Ela, M. (2018). Physical characteristics and perceived security in urban parks: Investigation in the Egyptian context. Ain Shams Engineering Journal9(4), 3055-3066. doi: 10.1016/j.asej.2018.07.003
 • - Marshall, C., & Rossman, G. (2016). Designing qualitative research. Los Angeles: Sage.
 • - Munhall, P. (2012). Nursing research. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning.
 • - Russ, H. (2006). Safe city strategy. New York, NY: Grow-Hill Companies.
 • - Park, Y., & Garcia, M. (2019). Pedestrian safety perception and urban street settings. International Journal Of Sustainable Transportation, 1-12. doi: 10.1080/15568318.2019.1641577
 • - Pasalar, C. (2004). The Effects of Spatial Layouts on Students' Interactions in Middle Schools: Multiple Case Analysis, Unpublished Thesis for Degree of Doctor of Philosophy Faculty of North Carolina State University.
 • - Scarborough, B., Like-Haislip, T., Novak, K., Lucas, W., & Alarid, L. (2010). Assessing the relationship between individual characteristics, neighborhood context, and fear of crime. Journal of Criminal Justice, 38(4), pp819-826. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2010.05.010
 • - Shach-Pinsly, D. (2019). Measuring security in the built environment: Evaluating urban vulnerability in a human-scale urban form. Landscape And Urban Planning191, 103412. doi: 10.1016/j.landurbplan.2018.08.022
 • - Streubert, H., & Carpenter, D. (2011). Qualitative research in nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
 • - Wellesley, D. J.,(1990). Urban Living the Individual in the City, Hong Kong, Longman group.
 • Newman, O. (1973), Defensible Space: People and Design in the Violent City, London.