دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-309 (بهار و تابستان 1402) 
واکاوی ابعاد توسعه سیاسی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 225-250

10.22034/jeds.2023.55546.1710

+امیر مسعود امیرمظاهری؛ محمود علمی؛ اکبر مومنی راد؛ حسین احمدزاده گلی