امنیت اجتماعی و دانشگاه: مدلسازی احساس امنیت اجتماعی در دانشگاه تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ، تبریز ایران

چکیده

در محیط دانشگاهی،که نخبگان جامعه را دربر می گیرد،احساس امنیت اجتماعی یکی از بنیادی ترین اصل های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می‌شود؛ زیراکه در صورت عدم احساس امنیت در محیط دانشگاه سرمایه های انسانی کشور قادر نخواهند بود به رسالت اصلی خود عمل نمایند.بنابراین در همین راستا، مقاله حاضر کوشش می‌کند میزان احساس امنیت اجتماعی دانشجویان را برآورد کرده و تأثیر سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینداری را بر آن مطالعه نماید. تحقیق به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بود که بالغ بر 13000 نفر بودند. از این تعداد، 384 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب تصادفی(چند مرحله‌ای) انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. تحلیل پایایی و روایی متغیرهای پرسشنامه نیز نشان دهنده روایی و پایایی بالا است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان در سطح متوسط به بالا است.همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان احساس امنیت اجتماعی بر حسب جنس و قومیت دانشجویان یکسان بوده، و تفاوت مشاهده شده معنی دار نبوده است. در مجموع، نتایج بدست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی، دینداری و سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی توانسته‌اند 12 درصد از تغییرات متغیر احساس امنیت اجتماعی را در بین دانشجویان مورد تبیین قرار دهد. طبق نتایج تحقیق می‌توان گفت که احساس امنیت دانشجویان دانشگاه به میزان دینداری، سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بستگی دارد.
با افزایش میزان دینداری دانشجویان، بهبود سرمایه اجتماعی، بالا رفتن سرمایه اقتصادی و ارتقای سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه تبریز زمینه را برای تقویت احساس امنیت اجتماعی دانشجویان را فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Security and University: Modeling the Feeling of Social Security in University of Tabriz

نویسنده [English]

  • Kamal koohi
Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In a university setting that includes the elite of society, sense of social security is considered one of the most fundamental principles of development. because, if they do not sense of security on university setting, the human capital of the country would be unable to fulfill its primary mission. So, in this context, this paper attempts to estimate the sense amount of social security and impact of social capital, economic capital, cultural capital and Religious investigated on sense of social security. the research was conducted through a survey. The statistical population of this study is undergraduate students of Tabriz University that number is a 13,000 people. Of these, 384 were selected randomly based on stratified sampling(Multi-stage). Of these, 384 were selected randomly based on stratified sampling. The data collection tool was a questionnaire. reliability and validity of the questionnaire variables are indicating high and acceptable reliability and validity. findings show that rate of social security sense has a above to moderate levels. also,the findings showed that the amount of social security in terms of gender and ethnicity of students are the same and the difference was not significant. overall, the results from the structural equation model show that variables of social capital, religious and economic capital explained to 12 percent of the variable variance of sense of social security among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Security
  • University Institution
  • Social Capital
  • Religiosity
  • Cultural Capital
احمدی، محمد و علیرضا کلدی (1391)، «بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی مؤثربر آن»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و جامعه، سال 3، شماره 4: 1-19.
امین بیدختی، علی اکبر و نوید شریفی(1391)،«بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 1، شماره 3: 13-38.
باپیری، امید علی، کمربیگی، خلیل و درویشی، فرزاد(1394) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام)، فرهنگ ایلام، دوره شانزدهم، شماره 46و 47: 75-90.
بسطامی، محمود (1389)، «مبارزه با فساد مالی و اقتصادی (3)»، سایت اینترنتی: http://www.rasekhoon.net
بنتون، تد و یان کرایب (1384)، فلسفه علوم اجتماعی: بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، تهران: نشر آگه.
بوزان، باری (1378)، مردم دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: راهبرد.
تقی‌لو، فرامرز(1385)،«تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت عمومی»، فصلنامه دانش انتظامی، سال 12، شماره 2، صص 85ـ51.
جعفری، روح الله (1387)، سرمایه اجتماعی: رهیافتی بدیل برای افزایش امنیت اجتماعی، اداره کل تحقیقات و مطالعات اجتماعی، تهران: نشر آشنایی.
حسنوند، اسماعیل و حسنوند، احسان (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی شهرستان سلسله)»، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 4، سال 4.
ربانی خوراسگانی، علی و وحید قاسمی (1386)، «رابطه احساس امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 25، شماره 4، صص 18ـ1.
 ربانی، رسول، عباس زاده محمد، مولایی بتول و اسلامی بناب سید رضا (1392)، «مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، دوره 2، شماره 1، صص 25-52.
ریتزر، جورج (1377)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
ساروخانی، باقر و نویدنیا منیژه (1385)، «امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6، شماره 22: 106-87.
سیدمن، استیون (1386)، کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
صبوری، رباب (1389)، «بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل درمحیط کاری سازمان‌‌ها وادارات دولتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
کالهون، کریج (1387)، نظریه‌های متأخر جامعه شناسی، ترجمه و تألیف حمیدرضا جلائی‌پور و جمال محمدی، تهران: نشر نی.
کوزر، آلفرد لوئیس (1399)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، محسن ثلاثی، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1381)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشرمرکز.
گروسی، سعیده،میرزایی، جلال، شاهرخی، احسان (1386). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در دانشجویان دانشگاه آزاد جیرفت، دانش انتظامی، دوره9، شماره2: 3-26.
نوروزی، فیض اله و فولادی سپهر سارا (1388)، «بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان29ـ15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامه راهبرد، 18، شماره 53: 129-159.
نویدنیا، منیژه (1382)، «درآمدی بر امنیت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 6، شماره 19: 55-76
هاشمیان‌فر، سید علی و زهرا سادات کشاورز (1391)، «بررسی جامعه شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، سال 1, شماره 3، صص 62-39.
هاشمیان‌فر، سید علی، حمید دهقانی، فاطمه اکبرزاده (1392)، «تأثیر دینداری و رسانه‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، دوره 2، شماره 1، صص 53-72.
Alsharah,N. Ahmad Alazam,A. Alhamad, N & Al-Sharaah F.(2018).The Effect of Religious Commitment on Psychological Security: The Case of Female Students at Irbid University College, Review of European Studies, 10(4):124-138. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/0/37189
Amornsiriphong, S. Piemyat, S. (2012)."Social Capital: Means of Social Safety Net and Social Protection in Thai Communities", Procedia Engineering, 32:1152-1156. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.02.070
Bonnet, C., Sophie B, and Pascale G.(2007 )."Effects of Security Location on Societal Security in France ." Population Journal, 61(1): 41 – 47.               
Cooper,M.(2008). The inequality of security:Winners and losers in the risk society, Human Relations, September. vol. 61 no. 9:1229-1258.
 Hawdon, J., Ryan, J.(2009).Social Capital, Social Control, and Changes in Victimization Rates, Crime & Delinquency ,Volume 55 Number 4, http://www .online .Sagepub .com
Imanian,S.(2014). Children’s Sense of Security in Social Spaces: A Case Study of Middle-Class Children in Iran, SAGE Open October-December: 1– 9.
Lindström .M , Merlo. J , Östergren. P.(2003).Social capital and sense of insecurity in the neighborhood: a population-based multilevel analysis in Malmö, Sweden, Social Science & Medicine, Volume 56, Issue 5, :p 1111–1120.
Petersen, H. Wandera, J.(2021).Contributions of Religious Actors to Peace and Security, Current Dialogue: Special Issue of The Ecumenical Review, 72(5): 833-848.
Vornanen. R., Torronen M. and Niemela P.(2009). Insecurity of young people: The meaning of insecurity as defined by 13–17-year-old Finns, Nordic Journal of Youth Research, 17(4): 399–419.
Weaver, D.(2010)." Social Security and Social Support" Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences 61(1): 24-34.