بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن در استان کردستان با تاکید بر شاخصهای توسعه اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانشیارگروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامیواحد تهران مرکزی

چکیده

یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، مسئله ای که در این پژوهش مورد بررسی می باشد این است که:کشور ایران از جمله مناطقی است با توسعه ای نا متوازن ،به همین دلیل توسعه درونی هم به صورت یکسان در استانهای ایران صورت نگرفته است ، برخی از استانها از توسعه اقتصادی و اجتماعی با شاخص های بهتری برخوردارند و برخی مناطق لقب محروم را هم چنان پیشآهنگ نام خود دارند .مناطق مرزی مانند استانهای کردستان، لرستان ،ایلام و سیستان و بلوچستان از آن جمله اند در بعد درون استانی نیز مسئله به نحوی دیگر بروز نموده است منطقه مورد بررسی در این پژوهش استان کردستان می باشد . نگاه تمرکزگرا از سوی برنامه ریزان، سیاستگزاران و مجریان بر توسعه استان‌ها سایه افکنده است. توسعه نامتوازن به عدم توزیع مناسب در برخورداری تمام مناطق از مزایای توسعه نظر دارد .برای ایجاد تعادل و توسعه‌ی همه جانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعه یافته جهت برنامه‌ریزی‌های آینده امری لازم و ضروری می‌باشد،این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تلفیقی از تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای است. از نرم افزار max QDA برای تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده با صاحب نظران استان و تحلیل مقایسه ای آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران در سال 1395 استفاده شده است، بر اساس دیدگاه های نظری توسعه اقتصادی علل توسعه ناکافی در بخشهای مختلف استان کردستان تبیین شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که استان کردستان از نظر بهره‌مندی از ابعاد و شاخص‌های گوناگون توسعه اقتصادی جزء استان‌هایی با میزان توسعه اندک درکشور محسوب می‌گردد و براساس نتایج این پژوهش می‌توان با تاکید بر این امرکه محوریت توسعه مشارکت در تمام جوانب است مقدمات توسعه استان کردستان فراهم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of factors affecting the underdevelopment of Kurdistan province with emphasis on economic development

نویسنده [English]

  • Reza ali Mohseni 2
2 Associate Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the features of developing countries is severe concentration and imbalance. Therefore, in order to create balance and comprehensive development, it is necessary to study and research on less developed regions for the future planning. This article investigates effective factors on the underdevelopment of Kurdistan province. This research is applied of type and its methodology is an integration of content analysis and secondary one. In this research, it was used max QDA software for content analysis of interviews conducted with the experts of province and secondary analysis of statistics obtained from Iran Statistics Center .Based on the theoretical perspectives of economic development, the causes of underdevelopment in Kurdistan province have been explained. The results of this study indicate that Kurdistan province is considered as one of the least developed countries in terms of the use of various dimensions and indicators of economic development. Based on the results of this research, it can be emphasized that the focus is on the development of participation in all aspects. Based on this, policies and planning to attract partnerships as well as avoidance of harmful processes such as discrimination and centralization, improve the indicators of economic development Including increasing investment in the private and public sector, increasing per capita income, increasing production and reducing the unemployment rate is provided by the development of Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Economic Development
  • Gross Domestic Product
  • Per capita Income
  • Kurdistan Province
آسایش، حسن. (1381). اصول و روشهای برنامه­ریزی ناحیه­ای، تهران: انتشارات پیام نور.
آزاد ارمکی، تقی. (1386). جامعه شناسی توسعه، اصول و نظریه ها، تهران:انتشارات علم.
آقازاده،علی.(1394).مقایسه سیاستهای شهری قبل وبعد از انقلاب، همایش شهری کشورهای اسلامی.
ازکیا، مصطفی. (1387). توسعه پایدار روستایی، تهران: انتشارات اطلاعات
توسلی، محمد. (1382). توسعه ی اقتصادی- مفاهیم- مبانی نظری- رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، تهران: انتشارات سمت.
رئیس دانا، فریبرز. (1387). درس هایی از اقتصاد سیاسی- کم توسعگی- مالیه سیاست- مالی و توسعه، مجله فرهنگ توسعه، شماره 40 و 41.
سیف­الهی، سیف الله. (1384). اقتصاد سیاسی ایران: مجموعه مقاله­ها و نظرها، تهران: پژوهشکده جامعه پژوهشی و برنامه­ریزی المیزان.
عنبری، موسی. (1395).جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتشارات سمت
کاتوزیان، محمدعلی. (1390).اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی؛ تهران: نشر مرکز.
کلانتری ،خلیل. (1381).برنامه­ریزی و توسعه منطقه­ای، تهران: انتشارات خوشبین.
کوه شکاف، ناهید. (1387). توسعه­نیافتگی و چالش­های قومی در مناطق کردنشین کشور مروری بر شاخصهای توسعه انسانی و اقتصادی استانهای کردنشین غرب کشوردر سالهای 1378-۱۳۵۵.
گرب، ادوارد. (1383). نابرابری اجتماعی :دیدگاهها و نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمد سیاهپوش واحمد رضا غروی زاده، تهران: نشر معاصر.
گیلیس و همکاران. (2013). اقتصاد و توسعه. ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران: نشر نی.
 محمدپور، احمد، (1392). تجربه­ی نوسازی،تهران، انتشارات جامعه شناسان. 
معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان،(1397). گزارش اقتصادی سال1396.
میر، جرالد. (2011). اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد(ارمکی)، تهران: نشر نی.
نوبخت، محمدباقر. (1394). مؤلفه های توسعه- سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران، 205-213.
Aguinaga, M., Lang, M., Mokrani, D., & Santillana, A. (2013). Development critiques and alternatives: a feminist perspective. Beyond Development: Alternative Visions from Latin America. Amsterdam, the Netherlands: Transnational Institute/Rosa Luxemburg Foundation, 41-59.
Birsl, U. (2016). Anthony Giddens: The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press 1984, 402 S. (dt. Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung, Campus: Frankfurt/New York 1988, 460 S.). In Klassiker der Sozialwissenschaften (pp. 346-349). Springer VS, Wiesbaden.
Pacione, M., (2003): Urban Geography, A Global Perspective, 2th, London
Tremblay, C. (2009). Advancing the Social Economy for Socio-economic Development: International perspectives Public Policy Paper Series Number 01-SEPTMEBER Canadian Social Economy Hub at the University of Victoria Victoria.
Stiglitz, J. (2016). "The Triumphant return of John Maynard Keynes" in: Guatemala Times. December 5th Issue.