شناسایی موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان

چکیده

مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه‌گذاری را اثبات نموده‌اند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه‌گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری عامل مهم و تاثیر‌گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می‌باشد. سرمایه‌گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه‌های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه‌گذاری را بیان نموده‌اند در حالی که سرمایه‌گذاری می‌تواند تابع مجموعه‌ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می‌تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات