بررسی اثرات فعالیت‌های کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد بر توسعه مناطق پیرامون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی دانشگته یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات فعالیت‏های کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد بر توسعه مناطق پیرامون، انجام شد. در این پژوهش از روش علی- مقایسه‌ای بهره گرفته‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 2900 نفر از ساکنین دو منطقه در شهرستان شهربابک بودند که بر اساس جدول بارتلت، اندازه نمونه 150 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده با انتساب متناسب انجام شد. ابزار اصلی جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن تایید و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (773/0 - 892/0) مورد تأیید قرار گرفت و داده‌پردازی نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتایج یافته‏های تحقیق و با توجه به آزمون‌های آماری صورت گرفته در زمینه‏ی مقایسه وضعیت شاخص‌های توسعه در دو دوره قبل و بعد از تاسیس کارخانه (6 سال قبل و حال حاضر) بیانگر این مطلب است که فعالیت‏های کارخانه ذوب در منطقه خاتون‌آباد در حال حاضر بر شاخص زیست محیطی و شاخص اجتماعی-فرهنگی اثرات منفی را بر جای گذاشته است. افزون بر این، نتایج مقایسه میانگین بین دو منطقه در حال حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو منطقه مورد مطالعه از لحاظ شاخص اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی وجود داشته است، در حالی که از لحاظ شاخص اقتصادی تفاوت معنی داری بین دو منطقه نبوده است. بعلاوه، با توجه به تعیین اندازه اثر فعالیت‌های کارخانه ذوب مس خاتون‏آباد می‌توان بیان کرد که وجود کارخانه باعث تنزل4/6 درصدی شاخص اجتماعی- فرهنگی بهبود3/0 درصدی شاخص اقتصادی و تنزل8/13 درصدی شاخص زیست‌محیطی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات