دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-190 
فرایند شکل گیری فساد در ایران بعد از انقلاب

صفحه 1-34

زین العابدین افشار؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید افشار


برساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایران نمونۀ موردی نشریۀ کاوه (1294-1301)

صفحه 125-153

فردین قریشی؛ محمد عباس زاده؛ ناصر صدقی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ سیدحامد کهنه‌‌پوشی