تحلیل جامعه‌شناختی بر نقش کارآفرینانه آذری‌زبانهای تهران با تاکید بر دریانی‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی به‌مثابه خلق ارزش تولیدی و قدرت ترکیب منابع دارای دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و به‌مثابه مکانیزمی برای حرکت از «انسان اقتصادی» به مفهوم پاراتوئی به «انسان کارآفرین» به مفهوم شومپیتری است.
یکی از نمودهای اجتماعی و عینی کارآفرینی در ارتباط با گروه‌های اجتماعی، ظهور نوعی کارآفرینی قومی و شبکه‌ای است که در این مقاله سعی شده ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن در عملکرد دریانی‌های آذری‌زبان تهران در بخش سوپرمارکت‌داری و فروشگاه زنجیره‌ای تبیین شود.
نوع روش مورد استفاده در تحقیق، کیفی و به شیوه مردمنگارانه بوده است. در این روش منطق رفتار کارآفرینانه دریانی‌ها به شیوه توصیف فربه تبیین شده است. جامعه‌آماری در این تحقیق دریانی‌های سوپرمارکت‌دار تهران بوده و 30 نفر به‌شیوه «نمونه‌گیری در‌ دسترس» برای مصاحبه انتخاب شده‌اند.
نتایج نشان می‌دهد رفتار کارآفرینانه دریانی‌ها به دلیل نقش برجسته پیشگامان از جمله حاج مهدی ابراهیمی دریانی با موفقیت در فعالیت‌های تولیدی مانند احداث چای عقاب، شروع و با نقش کارآفرینانه در بسیج منابع، به تثبیت و نهادینه شدن این روحیه در میان دریانی‌ها انجامیده است. به عبارت دیگر این گروه از آذری‌زبانها نه تنها دارای روحیه کارآفرینی بالایی بودند، بلکه توانستند این روحیه را نهادینه و به تثبیت نوعی کارآفرینی قومی کمک کنند.
برای این گروه کارآفرینی تجسم عینی «ترکیب منابع» بوده و از طریق مهاجرت به تهران، استقرار در محله دریان نو، خرید مغازه‌های دوبر و ایجاد انجمن های زادگاهی‌ در جهت حمایت دورن‌گروهی و عملکرد شبکه‌ی موفق عمل کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the entrepreneurial role of Azeri-speakers in Tehran with emphasis on seafarers

نویسندگان [English]

 • Manouchehr Alinejad 1
 • Aliasghar Saeidi 2
1 Assistant Professor of Cooperatives and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University
2 Associate Professor and Faculty Member, Department of Urban Planning, University of Tehran
چکیده [English]

One of the social and objective manifestations of entrepreneurship in relation to social groups is the emergence of a kind of ethnic and networked entrepreneurship. In this paper, it has been tried to explain the economic and social dimensions of the performance of the Azeri seafood in the supermarket and chain stores of Tehran. The nature of the method used in the qualitative research was based on the ground theory method. In this method, we have tried to explain the logic of entrepreneurial behavior logic coding. The population of this study was Tehran's supermarket seagrass and 30 people were selected as "available sampling" for the interview. The results show that the entrepreneurial behavior of the seas was influenced by the early pioneers of the dyke. Not only did they have a high entrepreneurial spirit, but they were able to institutionalize this spirit and help establish a kind of ethnic entrepreneurship. For this group, entrepreneurship has been the objective embodiment of the "resource mix" and by migrating to Tehran, settling in the new Daryan neighborhood, purchasing Dober shops and creating hometown associations to support networking and network performance, has also played its part in the supermarket and store sector. Chains of "Dairy Fellows", and through its "Money Transfer to the Founder" (Daryan Village), will develop it

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethnic-Network Entrepreneurship
 • Daryani
 • Supermarkets and Chain Stores
 • آرون، ریمون(1377)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه:باقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم
 • ابراهامیان، یرواند(1389)، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیرشانه‌چی، انتشارات مرکز، چاپ چهاردهم.
 • آذر قاسمی، حامد(1388)؛ ارزیابی نقش شبکه مهاجرین در توسعه روستایی(مطالعه موردی؛ مقایسه تطبیقی روستای داریان و کافی‌الملک) استاد راهنما: دکتر سیدعلی بدری، استاد مشاور؛ دکتر محمدرضا رضوانی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد.
 • بری، نورمن(1944)؛ نظریه نظم خودانگیخته، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی، نشرنی، تهران.
 • خاماچی، بهروز(1368)؛ شهر من تبریز، انتشارات ندای شمس، تبریز.
 • دانلد اف. کوراتکو، ریچارد ام. هاجتس،(2001)؛ نگرشی معاصر به کارآفرینی، ترجمه ابراهیم عامل محرابی، دکتر محسن تبرائی، جلد اول، ویرایش پنجم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 • درویته، ژان فرانسوا(1386)، علوم انسانی گستره شناخت ها، ترجمه‍ی کتبی مرتضی، رفیع فر جلال الدین، فکوهی ناصر، نشر نی، چاپ سوم.
 • رستمعلی‌زاده، ولی‌الله(1387)، شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های زادگاهی و اثرات آن بر توسعه روستایی(مطالعه موردی دریانی‌های تهران)، استاد راهنما؛ دکتر مصطفی ازکیا، استاد مشاور؛ دکتر احمد فیروزآبادی، پایاننامه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی.
 • رنانی محسن(1344)، مویدفر رزیتا(1351)، چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد (سرمایه‌اجتماعی و توسعه در ایران)،تهران، طرح نو، چاپ دوم 1392.
 • سعیدی، علی‌اصغر، شیرین‌کام فریدون؛(1384)، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی، سرمایه‌گذاری خانوادگی خاندان لاجوردی،  انتشارات گام نو، تهران.
 • سوئدبرگ، ریچاد(2004)؛ مباحثی در جامعه‌شناسی اقتصادی منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی؛ ترجمه‌ی علی اصغر سعیدی. انتشارات لوح فکر؛ تهران 1391.
 • شهبازی، اسماعیل(1395)، توسعه و ترویج روستایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
 • فروند، ژولین(1921)؛ جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمه‌ی عبدالحسین نیک‌گهر، انتشارات توتیا، تهران 1383.
 • راجر والدینگر، هوارد آلدریچ و رابین وارد(1393)، کارآفرینی قومی، سوئدبرگ، جامعه شناسی کارآفرینی،ترجمه، شهلا باقری، چاپ اول 1393
 • وبر، ماکس(1864)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد، مصطفی عمادزاده، انتشارات سمت، تهران1384.
 • وبر ماکس(1977)، دین، قدرت و جامعه، ترجمعه‍ی احمد تدین، انتشارات هرمس، چاپ سوم، 1387.
 • یادگاری، رضا، سنایی‌فرد، مهشید، کارآفرینی به شیوه ‌دکتر محمود احمدپور داریانی، بنیانگذار سازمان‌های موفق کارافرین و خانه کارآفرینان ایران، ناشر؛ کارآفرینان برتر، تهران 1389.
 • Alejandro Partes and Julia Sensenbrenner(2004),Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action,:londom.
 • Biggart Nicole Woolsey (2002): Readings in Economic sociology: Blackwall publisher Massachussetts USA.
 • Blanken, Rhea´ 8common leadership tyle. Aociational now, 2013.
 • Bellow, A. (2003). In Praise of Nepotism: A Natural History. Garden City, NY: Family Business Review 2009 22: 18
 • Francois collet(2003),Economic social action and social network influences. A discussion around Mark Granovetter of economic life
 • Easley David and Jon Kleinberg(2010) the book Networks, Crowds, and Markets: Strong and Weak Ties Reasoning about a Highly Connected World Cambridge University Press, 2010.
 • Granovetter, M. (1985). "Economic action and social structure: the problem of embeddedness". The American Journal of Sociology 91 (3): 487
 • Granovetter, M. (1973). Strength of weak ties. The American Journal of Sociology .may 1973.
 • R. j.vander leun& j.Rath: maxed embeddedness. Formal economic activities and immigrant business in the Netherlands. International journal of urban and Regional Research؛1999. Jun.pp 253-267.
 • Karen L. Vinton, Nepotism: An Interdisciplinary Model, Family Business Review 1998
 • kloosterman,R.,J.van‌der‌leun & j.Rath, ‌Mixed‌ embeddedness .(in)formal economic Activities and immigrant business in Netherland´ international journal of urban and Regionalm1999.
 • Lin .(2001), social capital and theory of social structure and action, canbridge university ptess.
 • Massey DS, Arango J, Hugo G, Kouaouci A, Pellegrino A, Taylor JE. 1998. Worlds in motion: Understanding international migration at the end of the millennium. Oxford Clarendon Press