تحلیل جامعه‌شناختی بر نقش کارآفرینانه آذری‌زبانهای تهران با تاکید بر دریانی‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی به‌مثابه خلق ارزش تولیدی و قدرت ترکیب منابع دارای دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و به‌مثابه مکانیزمی برای حرکت از «انسان اقتصادی» به مفهوم پاراتوئی به «انسان کارآفرین» به مفهوم شومپیتری است.
یکی از نمودهای اجتماعی و عینی کارآفرینی در ارتباط با گروه‌های اجتماعی، ظهور نوعی کارآفرینی قومی و شبکه‌ای است که در این مقاله سعی شده ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن در عملکرد دریانی‌های آذری‌زبان تهران در بخش سوپرمارکت‌داری و فروشگاه زنجیره‌ای تبیین شود.
نوع روش مورد استفاده در تحقیق، کیفی و به شیوه مردمنگارانه بوده است. در این روش منطق رفتار کارآفرینانه دریانی‌ها به شیوه توصیف فربه تبیین شده است. جامعه‌آماری در این تحقیق دریانی‌های سوپرمارکت‌دار تهران بوده و 30 نفر به‌شیوه «نمونه‌گیری در‌ دسترس» برای مصاحبه انتخاب شده‌اند.
نتایج نشان می‌دهد رفتار کارآفرینانه دریانی‌ها به دلیل نقش برجسته پیشگامان از جمله حاج مهدی ابراهیمی دریانی با موفقیت در فعالیت‌های تولیدی مانند احداث چای عقاب، شروع و با نقش کارآفرینانه در بسیج منابع، به تثبیت و نهادینه شدن این روحیه در میان دریانی‌ها انجامیده است. به عبارت دیگر این گروه از آذری‌زبانها نه تنها دارای روحیه کارآفرینی بالایی بودند، بلکه توانستند این روحیه را نهادینه و به تثبیت نوعی کارآفرینی قومی کمک کنند.
برای این گروه کارآفرینی تجسم عینی «ترکیب منابع» بوده و از طریق مهاجرت به تهران، استقرار در محله دریان نو، خرید مغازه‌های دوبر و ایجاد انجمن های زادگاهی‌ در جهت حمایت دورن‌گروهی و عملکرد شبکه‌ی موفق عمل کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات