تاثیر حکمروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 هیات علمی دانشگاه اصفهان-گروه جامعه شناسی

چکیده

حکمروایی خوب از جمله متغیرهای تاثیر گذار بر روند فعالیت‌ها و تصمیم‌های اقتصادی بازیگران اقتصادی(بخصوص کارآفرینان)هر جامعه‌ای است. هدف از تحقیق حاضر، پاسخ به این سوال است که اصولاَ تا چه حدی، مولفه‌های حکمروایی خوب در کشور بر فعالیت‌ها و تصمیم‌های اقتصادی کارآفرینان تاثیر دارد. فعالیت اقتصادی کارآفرینان می‌تواند در راستای تولید هرچه بیشتر و گسترش بنگاه‌های تولیدی خود باشد و یا اینکه سود ناشی از مازاد اقتصادی را از جرگه تولید خارج کرده و در اموری غیر از تولید، سرمایه‌گذاری کند، که می‌توان به ترتیب به تبعیت از ویلیام بامول آن‌ها را کارآفرینی مولد/نامولد نامید. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های ترکیبی است که در آن نتایج بخش کمّی(پیمایش) با نتایج بخش کیفی(تحلیل مضمون مصاحبه‌ها) با هدف تکمیل یکدیگر، تلفیق شده‌اند. نمونه گیری کمّی، بصورت ترکیبی(مطبق و تصادفی ساده) از بین کارآفرینان استان همدان و نمونه‌گیری بخش کیفی، به صورت هدفمند با کارآفرینان برتر استان همدان صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد به طور متوسط مولفه‌های حکمروایی خوب بر روی کارآفرینی مولد تاثیر مثبت دارد به طوریکه 16% از واریانس شیوه فعالیت اقتصادی کارآفرینان ناشی از متغیرهای حاضر در مدل می‌باشد. نتایج بخش کمّی و کیفی داده‌ها همدیگر را پوشش داده و یکدیگر را تائید نمودند. از مهمترین نتایج تحقیق می‌توان به نقش نمایندگان مجلس در وضع قوانین حمایتگر از تولیدات داخلی، تصحیح قوانین مالیاتی عادلانه و تصحیح عملکرد بانکها در تشویق جامعه به کارآفرینی مولد نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات