تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،

3 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، گروه علوم اجتماعی

4 دانشگاه یزد.یزد. ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است که با استخراج مسیر علی عطفی و ترکیبی، شروط تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی برمبنای تنوع تجربی نقش نخبگان استان‌‎ها در ساختار سیاسی معاصر ایران، احصاء گردد. روش این مطالعه، تطبیقی- کیفی بوده و جهت کنترل شرایطی نظیر جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران کشور، مجموعه داده‌های 9 استان دارای نخبه سیاسی تأثیرگذار با استفاده از رهیافت منطق فازی مورد تحلیل قرار گرفته است. آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی استان‌ها براساس جایگاه نخبگان استان در ساختار سیاسی وجود دارد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد نیز نشان داد که شرط ساختار فرصتی (بیرونی) و سرمایه فرهنگی شرط کافی بروز نتیجه (توسعه اقتصادی) و سایر شروط علی هر یک به تنهایی شرط لازم است. در علیت‌های عطفی و ترکیبی، پنج مسیر متعدد علی، براساس معیارهای کفایت نظری و تجربی (ضریب پوشش و سازگاری) دارای اهمیت نظری و تجربی لازم است و در میان ترکیب‌های علی مهم که شاخص سازگاری و پوشش مناسبی دارند، دو شرط توسعه فرهنگی و فرصت‌‌های صنعتی و معدنی مشترک است و به‌عنوان شرط لازم نهایی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.23224371.1399.9.1.3.6

موضوعات