تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،

3 استادیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است که با استخراج مسیر علی عطفی و ترکیبی، شروط تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی برمبنای تنوع تجربی نقش نخبگان استان‌‎ها در ساختار سیاسی معاصر ایران، احصاء گردد. روش این مطالعه، تطبیقی- کیفی بوده و جهت کنترل شرایطی نظیر جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران کشور، مجموعه داده‌های 9 استان دارای نخبه سیاسی تأثیرگذار با استفاده از رهیافت منطق فازی مورد تحلیل قرار گرفته است. آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی استان‌ها براساس جایگاه نخبگان استان در ساختار سیاسی وجود دارد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد نیز نشان داد که شرط ساختار فرصتی (بیرونی) و سرمایه فرهنگی شرط کافی بروز نتیجه (توسعه اقتصادی) و سایر شروط علی هر یک به تنهایی شرط لازم است. در علیت‌های عطفی و ترکیبی، پنج مسیر متعدد علی، براساس معیارهای کفایت نظری و تجربی (ضریب پوشش و سازگاری) دارای اهمیت نظری و تجربی لازم است و در میان ترکیب‌های علی مهم که شاخص سازگاری و پوشش مناسبی دارند، دو شرط توسعه فرهنگی و فرصت‌‌های صنعتی و معدنی مشترک است و به‌عنوان شرط لازم نهایی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Analysis on Experimental Variations of Economic Development Based on Provinces' Elite Status within Iran's Contemporary Political Structure

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Teymouri 1
  • Hosseyn Akbari 2
  • Hosseyn Mirzaiei 3
  • Mohammad Mobaraki 4
1 PhD Student in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The present study tries to obtain influential conditions on economic development based on experimental variations of provinces' elite roles within Iran's contemporary political structure by exploring configurationally causal path. The research method is of comparative-qualitative type and in order to control conditions such as provinces' elite status within Iran's contemporary political structure, a collection of data relevant to nine provinces which have influential political elite was analyzed using fuzzy logic method. Compare means test shows that there is significant difference between provinces' levels of economic development based on each province's elite status within political structure. Results of single necessary and sufficient conditions show that opportunity structure conditions (external) and cultural capital are sufficient conditions for revealing the results (economic development) and each of the other causal conditions are necessary conditions by themselves. In configurationally causalities five causal paths based on theoretical and experimental sufficient criteria (coverage and consistency coefficient) have necessary theoretical and experimental importance. Within important causal combination with appropriate coverage and consistency indices, cultural development and opportunity structure conditions (industry and mine) are common and introduced as the final necessary condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy analysis
  • experimental variations
  • economical development
  • Iran's political elite
اکبری، حسین (1390)، بررسی تطبیقی تاریخی عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، رساله دکتری در رشته جامعه‌شناسی.
بشیریه، حسین (1384)، گذار به دموکراسی، تهران: نشر نگاه معاصر.
چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم: تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
چلبی، مسعود (1388)، شاخص­سازی تابع عضویت فازی، نوع­شناسی و واسنجی در جامعه­شناسی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ویژه­نامه روش­شناسی، دوره سوم، شماره 4 (شماره پیاپی 8): صص 28-6.
راگین، چارلز سی (1394)، بازطراحی بررسی‌های اجتماعی: مجموعه‌های فازی و فراتر از آن، ترجمه خلیل میرزایی، هادی برغمدی و فرید ناهید، چاپ اول، تهران: فوژان.
مرکز آمار ایران (1394)، سالنامه‌های آماری.
مرکز آمار ایران (1395)، سالنامه‌های آماری.
هانتینگتون، ساموئل (1375). سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
یزدانی‌نسب، محمد (1395)، نقش نخبگان در توسعه سیاسی و اقتصادی (مطالعه موردی چندگانه تاریخی با تأکید بر ایران)، دانشگاه شهید بهشتی تهران، رساله دکتری در رشته جامعه‌شناسی.
یزدانی‌نسب، محمد و اسدنژاد، لیلا (1395). نقش نخبگان چندگانه در انقلاب مشروطه ایران، مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری، 4 (71)، 70-37.
موزی، دیان و میلن، آر. اس (1398)، سنگاپور: معماران مدرن، ترجمه داود حیدری، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
Bourdieu, P. (2005). The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. (2017). Habitus. In Habitus: A sense of place. Routledge.
Bourdieu, P., & Accardo, A. (1999). The weight of the world: Social suffering in contemporary society. Alhoda UK.
Bourdieu, P., Boltanski, L., & Chamboredon, J. C. (1963). La Banque et sa clientèle. Éléments d’une sociologie du crédit, Paris: Centre de sociologie européenne de l’École Pratique des Hautes Études.
Bourdieu, P., Darbel, A., Rivet, J.-P. & Seibel, C. (1963) Travail et traveilleurs en Algérie. Paris: Mouton & Co.
Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS Bcasic Concepts, Applications, and Programming. New York: Taylor and Francis Group.
Hulland, J. (1999). "Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies", Strategic Management Journal 20(2):195-204.
Kutscherauer, Alois, et al (2010) Regional Disparities in Regional Development of The Czech.
Lebaron, F. (2004) ‘Pierre Bourdieu: Economic Models against Economism’, pp. 87–101 in David Swartz and Vera Zolberg (eds) After Bourdieu: Influence, Critique, Elaboration. Dordrecht: Kluwer.
Ragin, C. C. (2008). Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond. Chicago: University of Chicago Press.
Silva, E., & Warde, A. (Eds.). (2010). Cultural Analysis and Bourdieu’s iegacy: Settling accounts and developing alternatives. Routledge.
Ståhlbröst, A. (2012). A set of key principles to assess the impact of living labs. International Journal of Product Development17(1-2), 60-75.
Steinmetz, G. (2011). Bourdieu, historicity, and historical sociology. Cultural Sociology, 5(1), 45-66.
Swedberg, R. (2011). The economic sociologies of Pierre Bourdieu. Cultural Sociology, 5(1), 67-82.