دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-299 
ارائه الگوی راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد تلفیقی

صفحه 71-92

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ وحیدرضا میرابی؛ مهدی باقری


نوسازی و تحول ارزش‌های خانوادگی سنتی در شهر تبریز

صفحه 161-190

محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ صمد عدلی پور