دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-299 
4. ارائه الگوی راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد تلفیقی

صفحه 71-92

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ وحیدرضا میرابی؛ مهدی باقری


8. نوسازی و تحول ارزش‌های خانوادگی سنتی در شهر تبریز

صفحه 161-190

صمد عدلی پور؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم