ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار: مطالعه موردی روستای میرآباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
توسعه پایدار، تابعی از توازن و تعادل در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. توسعه پایدار روستایی، در ذیل توسعه پایدار قرار دارد. به فراخور موضوع می توان گفت که یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه روستایی، گردشگری است. یکی از دلایل اهمیت این موضوع، آثار مخرب معیشت های ناپایدار اقتصاد روستایی است که به منابع پایه وابسته بوده و زیمنه ساز ایجاد بحران های اکولوژیکی گردیده است. در استان آذربایجان غربی و جهت تخفیف بحران خشک شدن دریاچه ارومیه که اقلیم و کشاورزی منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، گردشگری می تواند یکی از گزینه های ایجاد معیشت جایگزین در روستاهای واقع در حوزه آبریز دریاچه باشد. یکی از روستاهای واقع در این حوزه که به عنوان روستای هدف گردشگری نیز ثبت شده است، روستای میرآباد از توابع شهرستان اشنویه می باشد. مرور منابع نشان می دهد چگونگی پایدار سازی گردشگری و کمک به اهداف توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه هنوز چالشی اساسی است. در این مقاله، با استفاده از روش کیفی –مشارکتی، عوامل و موانع توسعه گردشگری پایدار روستایی در منطقه شناسایی و با استفاده از روش swot، عاملها رتبه بندی و براساس نتایج بدست آمده، استراتژی های توسعه گردشگری پایدار روستایی در منطقه ارائه گردید. یافته های پژوهش، بیانگر ناپایدار بودن گردشگری در منطقه بوده و غلبه معیشت های ناپایدار، بی اعتنایی به فرصتهای جدید و ... از علل این ناپایداری است.
کلیدواژگان: استراتژی؛ توسعه پایدار؛ گردشگری روستایی؛ میرآباد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the role of rural tourism in sustainable development (Case study: Mirabad village)

نویسنده [English]

  • Masumeh Ghasemi
Instructor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, PhD student in Economic Sociology and Development, University of Tabriz
چکیده [English]

Sustainable development is a function of balance in economic, social and environmental dimensions. Sustainable rural development is hereunder sustainable development. It can be said that tourism is one of the factors influencing rural development. One of the reasons for its importance is the destructive effects of unsustainable livelihoods of the rural economy, which is dependent on basic resources and has become the basis for ecological crises. In the West Azarbaijan province, tourism can be one of the alternative livelihood options in villages located in the catchment area of the lake to alleviate the drying crisis of Lake Urmia, which has severely affected the climate and agriculture of the region. One of the villages in this area, which is also registered as a target village of tourism, is Mirabad village, which is the suburb of Ashnoyeh. A review of resources reveals how to sustain tourism and contribute to sustainable development goals in developing countries is still a major challenge. This paper identifies the factors and barriers to sustainable rural tourism development in the region by using a qualitative-coorporative approach and by using the SWOT method. The factors are ranked and based on the results, strategies for sustainable rural tourism development in the region are presented. The findings of the study indicate that tourism is unstable in the region and the predominance of unstable livelihoods, ignoring the new opportunities, and so on are the causes of this instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Sustainable Development
  • Rural tourism
  • Mirabad
احمدی، حمید و بیدالله خانی، آرش (1392) پساتوسعه گرایی و بازنمایی‌های انتقادی از گفتمان توسعه؛ رویکردی مردمی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره سوم، صص 63-47.
الوانی، سید مهدی، (1372) سازو کارهای لازم برای توسعه پایدار جهانگردی، در خلاصه مقالات برگزیده دومین اجلاس جهانگردی فرهنگ و توسعه، تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بخشی زاده، حسن (1387) بررسی امکان برنامه ریزی گردشگری روستایی در روستاهای شهرستان اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
زاهدی، شمس السادات (1386) توسعه پایدار، چاپ اول، تهران: سمت.
زاهدی، شمس السادات و نجفی، غلامعلی (1385) بسط مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، صص 76-43.
سرور، رحیم، محمدی حمیدی، سمیه و ویسیان، محمد، (1393) بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره هفتم، سال دوم، ص 25-54.
فروزنده دهکردی، لطف‌الله (1383) مدیریت استراتژیک، چاپ اول، تهران: دانشگاه پیام نور.
فیروزآبادی، سیداحمد و قاسمی، معصومه (1398) مطالعه نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای حسنلو، بالیقچی، کوزه گران و شیخ معروف، نامه علوم اجتماعی، 17 (37)، صص 114-91.
فیروزی، محمدعلی، امان‌پور، سعید و حصیری، آمنه (1395) بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی، نمونه موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر، فصل نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، دوره هشتم، شماره 27، صص 140-125.
قادری، زاهد (1383) اصول برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی،چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها.
مهدوی، مسعود و همکاران (1387) اثرات گردشگری بر توسعه‌ی روستایی با نظرسنجی از روستاییان دره‌ی کن و سولقان، فصلنامه‌ی روستا و توسعه، سال 11، شماره‌ی 2.
محمدی، سعدی، طلعتی، مرضیه، اسدی، سیوان و منوچهری، سوران (1397) تبیین اثرات گردشگری در تغییر سطح معیشت روستاهای کوهستانی، مطالعه موردی: دهستان اورامان - غرب استان کردستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و سوم، شماره اول، صص 208-191.
نجارزاده، محمد، نعمت‌الهی، مجید و بلوچی، حسین (1396) ارزیابی رابطه بین پایداری مناطق روستایی و توسعه گردشگری روستایی با تعدیل گری درک مردم بومی در روستای قلات شیراز، جغرافیا و پایداری محیط، سال هفتم، ماره 24، صص 115-97.
نصیری مقدم، منوچهر، خوش سیما، صدیقه (بی‌تا) گردشگری روستایی راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در بخش خورگام شهرستان رودبار، فصلنامه فضای گردشگری، سال چهارم، شماره 14، صص 12-1.
Bâc, Dorin Paul (2014) The Emergence Of Sustainable Tourism – A Literature Review, Quaestus Multidisciplinary Research Journal, pp:131-140
Baum, S (2011) The tourist potential of rural areas in Poland. East. Eur. Countrys, 17, pp: 107–135.
Butler, R.; Clark, G (1992) Tourism in rural areas: Canada and the United Kingdom. In Tourism in Rural Areas:Canada and the United Kingdom; CAB International: Wallingford, UK, pp. 166–183.
Chiun, L., Ramayah, T., & Hui, H. L. H. (2014) Rural communities perceptions and attitudes towards environment tourism development. Journal of Sustainable Development,7(4), 179–197.
Department of Economic and Social Affairs (2013), Sustainable Development Challenges, World Economic and Social Survey.
Eusébio, Celeste; Kastenholz, Elisabeth; Breda, Zélia (2019) Tourism And Sustainable Development of Rural Destinations, Revista Portuguesa de Estudos Regionais, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional. pp: 14-21.
Ibanescu Bogdan-Constant, Stoleriu Oana Mihaela , Munteanu Alina and Iat Corneliu (2018) The Impact of Tourism on Sustainable Development of Rural Areas: Evidence from Romania, Sustainability, 10, 3529, pp: 1-19. 
IIrrshad, Humaiirra (2010) Rural Tourism – An Overview October, Rural Development Division, Govrnment of Alberta, Agriculture and Rural Develoapment, pp: 1-30
Kantar, Sandra & Svrznjak, Kristina (2017) Development of Sustainable Rural Tourism, The Central European Journal of Regional Development And Tourism Vol. 9 Issue 1.
Kaseh Gar Mohammadi, Shoaib & Hashemi, Yosef, Intelligent[M1]  Making of Energy Efficiency in Future Housing with a Focus on Human, Journal of Social Issues & Humanities, pp:24-30.
Khartishvili, Lela, Muhar, Andreas, Dax, Thomas and Khelashvili, Ioseb (2019) Rural Tourism in Georgia in Transition: Challenges for Regional Sustainability,Sustainability, pp: 1-20. www.mdpi.com/journal/sustainability
Khoshnevis Yazdi, Soheila (2012) Sustainable Tourism, American International Journal of Social Science Vol. 1 No. 1. pp: 50-56.
Phi, G., Dredge, D., & Whitford, M. (2014) Understanding conflicting perspectives in event planning and management using Q method. Tourism Management, 40. pp: 406– 415.
Rangus, Marjetka, Brumen, Boštjan & Potočnik Topler, Jasna (2017) Sustainable Tourism Development in Rural Areas:The Role of Stakeholders, Academica Turistica,- Year 10, No. 2, pp: 167-173.
Regmi, Niroj (2016) Rural Tourism In Nepal: Development And Sustainablity, A Case Study of Parbat District, Nepal, Bachelor’s Thesis, Centra University Of Applied Sciences, Degree Programme in Tourism, University of applied sciences.
Ruoss, E. & Alfare, L. (2013) Sustainable tourism as a driving force for cultural heritage sites development: Planning, Managing and Monitoring Cultural Heritage Sites in South East Europe. Cherplan Report. Available: www.culturelink.org/publics/joint/tourism01/Jelincic_Urban_Tourism.pdf. Accessed: 15 November 2015.
Saner, Raymond, Yiu, Lichia & Filadoro, Mario (2015) Tourism Development in Least Developed Countries: Challenges and Opportunities, Centre for Socio-EcoNomic Development (CSEND), Switzerland: Published in Angelo A. Camillo (editor) “Handbook[M2]  of Research on Global Hospitality and Tourism Management”, IGI Global Publ., Hershey, Penn, chapt. 13, pp 234-261.
STUKALO, Nataliia V. KRASNIKOVA, Nataliya A. KRUPSKYI, Oleksandr P. REDKO, Viktoriia Y (2018) Fostering Sustainable Tourism in Global Economy, ESPACIOS, No: 42, Vol. 39, pp: 27-37.
Thanh Long, Nguyen and Nguyen, Thanh-Lam(2018) Sustainable Development of Rural Tourism in An Giang Province, Vietnam, Sustainability, pp: 1-20 www.mdpi.com/journal/sustainability
United Nations Conference on Trade and Development (2013) Expert Meeting on Tourism’s Contribution to Sustainable Development, Geneva, 14–15, pp: 1-20.
Van der Voorn, Tom & Popon, Vladimir (2013) UN World Economic and Social Survey, Sustainable Development Challenges, New York: United Nations.
WTTC (2019) Travel & tourism – economic impact 2019 World, http://www.wttc.org
ZOTO, Stela, Qirici, Elena & Polena, Esmerelda (2013) Agrotourism - A Sustainable Development for Rural Area of Korca, European Academic Research, VOL. I, ISSUE 2, pp: 209- 223, www.euacademic.org.