ارائه الگوی راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد تلفیقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد قشم

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ایران

چکیده

مطالعه حاضر، به دلیل اهمیت شرکت‌های کوچک‌و‌‌متوسط در اقتصاد جامعه و اهمیت موفقیت این شرکت‌ها در مرحله راه‌اندازی به شناسایی الگوی راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک ‌و‌ متوسط می‌پردازد. روش پژوهش تلفیقی (کیفی – کمی) است که بخش کیفی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای و بخش کمی مبتنی بر آزمون حداقل مربعات جزئی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز در بخش کیفی از طریق مصاحبه با 18 مدیر از شرکت‌های کوچک‌و‌متوسط در پارک علم و فناوری خراسان مبتنی بر روش اشباع نظری بدست آمده است. در بخش کیفی سه دسته از عوامل سازمانی شامل عوامل داخلی سازمان، عوامل خارجی سازمان و استراتژی‌ها شناسایی شدند. این نتایج در بخش کمی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های کمی نشان از برازش مدل مورد آزمون دارد. همچنین طبق ضریب تعیین راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط، 7/52 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل وارد شده در مدل هستند و مابقی عواملی هستند که در مدل در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، عوامل داخلی و خارجی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و استراتژی‌های سازمانی به عنوان متغیر واسط، در راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط، نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.23224371.1399.9.1.4.7

موضوعات