مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با ترس از جرم (مورد مطالعه: حاشیه‌نشینان شهر تبریز)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

3 دانشیار جامعه شناسی، موسسه تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده حقوق وعلوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

چکیده

ترس و نگرانی از جرم از جمله مهمترین مسائل اجتماعی شهرهای امروز است که تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی است. هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با ترس از جرم در بین حاشیه‌نشینان است. این پژوهش به روش پیمایشی در بین 600 نفر از حاشیه‌نشینان شهر تبریز در سال 1397 با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که میزان ترس از جرم در سطح متوسط قرار دارد. همچنین میزان ترس از جرم بر حسب جنس و وضعیت شغلی پاسخگویان متفاوت است. بهطوری که میزان ترس از جرم در بین زنان بیشتر از مردان و در بین افراد خانه‌دار بیشتر از سایر گروه‌های شغلی است. بین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی با ترس از جرم همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد. علاوه بر این، احساس بهزیستی، اعتماد اجتماعی، استانداردهای شهروندی و مشارکت اجتماعی توانسته‌اند 20 درصد از تغییرات ترس از جرم پاسخگویان را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.23224371.1399.9.1.2.5

موضوعات