بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد در نواحی روستایی ( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشمر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه توسعه کسب و کارهای خرد/بسیار کوچک روستایی مهم ترین راهکار توسعه اقتصاد روستایی در کشورهای جهان سوم محسوب می شود. یکی از ملزومات اساسی برای ایجاد هر کسب و کار، به ویژه کسب و کارهای میکرو در نواحی روستایی، تامین مالی است. موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌توانند از طریق ارائه اعتبارات خرد با بهره کم نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی بویژه در نواحی روستایی داشته باشند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد در نواحی روستایی شهرستان کاشمر می پردازد. مطالعه حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری صاحبان کسب و کارهای بسیار کوچک (کمتر از 5 نفر کارکن) در نواحی روستایی شهرستان کاشمر هستند که از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید استفاده نموده اند. گردآوری اطلاعات با بهره گیری از دو روش کتابخانه ای و میدانی مبتنی بر پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفته است. آلفای کرونباخ 915/0 پایایی ابزار تحقیق را مطلوب تشخیص داد. نتایج بیانگر آن است که از نظر صاحبان کسب و کارهای خرد روستایی، صندوق کارآفرینی امید با میانگین 3.5 نقش موثری در راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای خرد داشته است. در این ارتباط افرادی که از تسهیلات خویش فرما استفاده کرده‌اند نقش صندوق را در توسعه کسب و کار خود با میانگین 85/3 بالاتر از نوع خانگی با 75/2 و کارفرمایی با 44/3 ارزیابی نموده اند. همچنین از نظر وام گیرندگان تسهیل در فرآیند دریافت وام به میزان0.31، کاهش بوروکراسی اداری با 0.41 و برقراری تناسب بین مقدار وام اعطائی و سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی کسب وکار با 0.41 موجب بهبود عملکرد صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد روستایی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of the Hope Entrepreneurship Fund in the Development of Small Businesses in Rural Areas (Case study: villages of Kashmar county)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemi 1
  • Mitra Yarahmadi 2
1 Assistant Professor of Geography, Ferdowsi University of Mashhad
2 Master student of geography and rural planning, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The development of small and medium-sized businesses in rural areas is the most important rural development strategy, especially the development of rural economies in third world countries. One of the essential requirements for any business, especially small and medium-sized businesses in rural areas, is financing. Financial institutions and lending funds can play a significant role in the development of entrepreneurship, employment and economic development, especially in rural areas, through the provision of low-interest micro-credit. Therefore, this study aimed to investigate the role of Hope Entrepreneurship Fund in the development of micro and small businesses in rural areas of Kashmar city. The present study is a quantitative research in terms of the nature of the applied research and a descriptive-analytical method. Statistical population is small business owners in rural areas of Kashmar city who have used Hope Entrepreneurship Fund facilities. Data collection was done by using both library and field methods through a questionnaire. Cronbach's alpha reliability was 0.915. The results indicate that the Hope Entrepreneurship Fund's micro-credit facilities play an important role in setting up small and medium-sized businesses in rural areas, and borrowers are more satisfied with the fund's performance than other financial institutions. The findings also indicate that the easier the process of borrowing and bureaucratic borrowing and the amount of lending commensurate with the business startup, the Fund will play a more effective role in the development of rural businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope Entrepreneurship Fund
  • Rural Small and Medium Business
  • Entrepreneurship Development
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و بیگدلو، مهدی، (1384)، بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب و کارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه، مجله دانش مدیریت، 18 (1): 29- 3
اشرفی، مرتضی، هوشمند، محمود، کرامت زاده، علی،(1393)، بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشمر، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 1 (2): 68- 51
افتخاری، رکن الدین، سجاسی قیداری، حمدالله، عینالی، جمشید،(1386)، نگرشی نو به مدیریت روستایی با تاکید بر نهادهای تاثیرگذار،  فصلنامه روستا و توسعه، 10 (2): 31-1
افتخاری، رکن الدین، عینالی، جمشید، سجاسی قیداری، حمدالله، (1385)، ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونی‌های خودجوش روستایی شهرستان خدابنده، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 4 (56): 76- 45
امیدی، سجاد، چهارسوقی امین، حامد،(1397)، نقش کسب و کارهای کوچک خانگی در کاهش فقر خانوارهای روستایی شهرستان مهران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 7 (1): 182- 167
امیدی، نبی، محمدی، اسفندیار، پور اشرف، یاسان اله، خلیلی، کرم، (1397)، تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینی در نواحی روستایی استان ایلام، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 7 (3): 164- 145
بختیاری، صادق،(1389)، مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی، فصلنامه دانش و توسعه، 17 (30):30- 20
بنی اسدی، زهرا، (1395)، بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی کارکنان و اعطای تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مدیریت کارآفرینی، دانشگاه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پورصادق، ناصر، (1392)، بررسی رابطه بین سبک‌های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی، فصلنامه صنعت و دانشگاه، 6 (20): 45- 33
توکلی، فاطمه، موحدی، رضا،( 1395)، نقش اعتبارات خرد در توسعه کار آفرینی زنان روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3 (3): 55- 39
جمعه پور، محمود، (1392)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی: دیدگاه‌ها و روش‌ها، انتشارات سمت.
چیت‌سازان، هستی، داوری، علی، جلالی، محمد، (1397)، ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت تاب‌آوری کسب و کارهای کوچک و متوسط، مطالعه موردی قطعه سازان صنعت خودرو، مجله توسعه کارآفرینی، 11 (3): 440- 421
خبرگزاری ایسنا، (1397)، پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به کارآفرینان در کاشمر، khorasan.isna.ir
خوشنودی‌فر، زهرا، سوختانلو، مجتبی، ملک محمدی، ایرج، (1389)، تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 18 (72): 160- 139
درویش، حسن، الوانی، سید مهدی، صالحی صدقیانی، جمشید، عباس‌زاده، حسن، (1390)، عوامل موثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‌های خصوصی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 21 (66): 99- 79
رحمانی، مریم، زند رضوی، سیامک، ربانی، علی، ادیبی، مهدی، (1387)، نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان، مطالعه موردی روستای پشت رود بم، مجله مطالعات زنان، 6 (3): 132- 105
رضوانی، محمدرضا و نجارزاده، محمد، (1387)، بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرنی روستاییان در فرآیند توسعه نواجی روستایی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1 (2): 182- 161
رضوانی، محمدرضا، (1381)، برنامه‌ریزی توسعه روستایی، مفاهیم، راهبردها و فرآیندها، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 52 (164): 240- 221
رضوانی، محمدرضا، (1390)، برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، نشر قومس
رضوانی، محمدرضا، دربان آستانه، علیرضا، احمدآبادی، حسن، (1394)، تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی، مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در شهرستان نیشابور، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 13 (24): 233-209
ریاحی، پریسا، (1395)، مقدمه‌ای بر تامین مالی جمعی، مجله مدیریت بازارکار، کارآفرینی، اشتغال و روابط کار، 1 (1): 97-3
ساعی، مهدیه و ضیایی، سامان،(1395)، بررسی اثر صندوق‌های اعتباری خرد بر کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال در استان کرمان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-47(1): 235- 227
سعدی، حشمت‌الله، (1392)، ارزیابی اقتصادی کسب و کارهای کوچک زنان روستایی، بررسی موردی: استان همدان، مجله اقتصاد کشاورزی، 7 (3): 58- 41
صالحی، مجتبی، رحیمیان، مهدی، غلامرضایی، سعید، (1395)، قابلیت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز
صدری نیا، محمد، میراسدی، سمانه، وروانی، محسن، (1388)، روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر، فصلنامه رشد و فناوری، 5 (19): 21- 13
صندوق کارآفرینی امید، (1398)، karafariniomid.ir
صندوق کارآفرینی امید، (1398)، شعبه شهرستان کاشمر
صندوق کارآفرینی امید، (1398)، شعبه مرکزی استان خراسان رضوی
فرخ، شیما، کردنائیج، اسدالله، خداداد حسینی، سید حمید، زالی، محمدرضا، (1396)، شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 10 (3): 475- 457
فعلی، سعید، صدیقی، حسن، پزشکی‌راد، غلامرضا، میرزایی، آرزو، (1389)، چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار، فصلنامه روستا و توسعه، 13(4): 128- 97.
فلاح، محمدرضا (1397)، شناسایی پیشران‌های موثر در توسعه کسب و کارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 8 (3): 119-140.
قاسمی، مریم (1389)، پایدارسازی جمعیتی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیت‌های اقتصادی، رساله دکتری، استاد راهنما: جعفر جوان، دانشگاه فردوسی مشهد.
قنبری، یوسف و نوری، راضیه، (1396)، ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری چمعیت در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان خمین، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 17 (65): 198- 177
کریمی، آصف، بانکی پور، بهزاد، احمدپور داریانی، محمود، (1393)، تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ مورد مطالعه؛ کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین، مجله توسعه کارآفرینی، 7 (2): 236- 305
کنعانی، مهدی، موسوی، سیدحسین، قاسمی، مهدی، فیضیان، علیرضا، اسد زمانه، کاوه، (1382)، موسسات فناوری کوچک و متوسط؛ تعاریف، قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها، مجموعه مقالات هفتمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، اصفهان
مدرسی، میثم، آراستی، زهرا، طالبی، کامبیز، فراستخواه، مقصود، (1394)، آسیب‌شناسی برنامه‌های حمایتی دولت از رشد کسب و کارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب و کارهای خانگی در ایران، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3 (14): 46- 26
مرکز آمار ایران، (1395)، نتایج سرشماری نفوس و مسکن تا سطح آبادی
مقیمی، سید محمد و احمدپور داریانی، (1387)، آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها، مجله توسعه کارآفرینی، 1 (1): 245- 207
ملاشاهی، غلامعباس، ظریفیان، شاپور، سارانی، ولی الله، (1394)، عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2- 46 (4): 748- 739
میرگل، احمد، پودینه پیر، میرگل، سمیه، (1395)، ﻧﻘﺶ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮی‍ﻨﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺭ ﺍی‍ﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ خمینی، ﻫﻤﺎی‍ﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺮکت‌های ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ، چابهار، دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
نامجویان شیرازی، زهرا، (1393)، قابلیت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک، نشربه کارآفرینی در کشاورزی، 1 (3): 82- 65
نظریان، زهرا و حدادی مقدم، کبری، (1392)، بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچکی (SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان، فصلنامه صنعت و دانشگاه، 6 (21-22): 17-5
نوری‌پور، مهدی و شاه‌ولی، منصور، (1390)، ارزیابی معیارهای پایداری روستایی شهرستان دنا بر اساس فرآیند ارتباطات، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 2، شماره 5، شماره پیاپی522466، 63- 92
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، (1397)، رتبه‌بندی شاخص‌های منتخب نیروی کار شهرستان‌های کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
ولایی، محمد، کریم‌زاده، حسین، منافی‌آذر، رضا، (1397)، تحلیل موانع توسعه کسب و کترهای خرد در نواحی روستایی شهرستان میاندوآب، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 7 (3): 208- 183
یاسوری، مجید، (1386)، مقدمه‌ای بر اقتصاد روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی، انتشارات به نشر
Afrin, S., Islam, N., & Ahmed, S. (2010). Micro credit and rural women entrepreneurship development in Bangladesh: A multivariate model. Journal of Business and Management, 16(1): 1-22.
Agyapong, D. (2010). Micro, small and medium enterprises' activities, income level and poverty reduction in Ghana-A synthesis of related literature. International Journal of Business and Management, 5(12), 196.
Al-Mamun, A, Malarvizhi, C. A., Wahab, S. A., & Mazumder, M. N. H. (2011). Investigating the effect of microcredit on microenterprise income in peninsular Malaysia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 29,122-132
Anderson, A.R. (2011). The university’s role in developing Chinese entrepreneurship. Journal of Chinese Entrepreneurship 3(3), 175-184
Babajide, A. A. (2012). Effects of microfinance on micro and small enterprises (MSEs) growth in Nigeria. Asian Economic and Financial Review, 2(3), 463-477.
Berisha, G., & Pula, J. S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises: a critical review. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, 1(1), 17-28.
Cai, P. Y, Huang, H. G, Yang, F. Z., Sun, W. and Chen, B, (2009(, Investigation of public's perception towards rural sustainable development based on two-level expert system, Expert Systems with Applications. Vol. 36, No. 5: 8910-8924.
Dyt, R., & Halabi, A. K. (2007). Empirical evidence examining the accounting information systems and accounting reports of small and micro business in Australia. Small Enterprise Research, 15(2), 1-9.
Fasoranti, M. M. (2010), “The Infiuence of Micro-credit on Poverty Allevition among Rural Dwellers: Acase study of akoko, North West Local Government Area of ONDO State”. Africa Journal of Business Management, 4(8):1438-1446.
Gibosen, J, Olivia, S. (2006), the effect of infrastructure access and quality on non-farm enterprises in rural Indonesia. Journal of World Development, 12: 28- 36.
Independent Evaluation Group, (2008). Financing micro, small, and medium Enterprises: An Independent Evaluation of IFC’s experience with financial intermediaries in frontier Countries. The World Bank. http://econpapers. Repec.org/repec: wbk: wbpubs: 6485.
Johansson, A. W. (2004). Narrating the entrepreneur. International small business journal, 22(3), 273-293.
Karanja, T., Muturi, P., Mukabi, M., & Kabata, D. (2013). Small business management. International Journal of Business and Social Science, 4(16), 113- 142.
Li, X., Gan, C., & Hu, B. (2011). The welfare impact of microcredit on rural households in China.The Journal of Socio-Economics, 40, 404-411
Linh, T.N.; Long, H.T.; Chi, L.V.; Tam, L.T,(2019), Lebailly, P. Access to Rural Credit Markets in Developing Countries, the Case of Vietnam: A Literature Review. Sustainability, 11, 1468, 1- 18
Mattare, M., Monahan, M., & Shah, A. (2010). Navigating Turbulent Times and Looking into the Future: What Do Micro-Entrepreneurs Have to Say? Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5(1), 79-94.
Ogunrinola, I. O., & Alege, P. O. (2007). Micro-Credit and micro-enterprise development: An analysis of some rural-based enterprises in nigeria, Nigerian Journal of Economic and Social Studie, 49 (1), 95- 114
Preuss, L., & Perschke, J. (2010). Slipstreaming the larger boats: Social responsibility in medium-sized businesses. Journal of Business Ethics, 92(4), 531-551.
Rhodes, C. (2015). Business statistics: Briefing paper. House of Lords Library, N06152.
Snodgrass, D. R., & Winkler, J. P. (2004). Enterprise growth initiatives: Strategic directions and options. US Agency for International Development, Bureau of Economic Growth, Agriculture and Trade. Final Report: Development Alternatives, INC (DAI)
Teng, S. I. V. C. H. O. U., Prien, S. O. K. H. A. K., Mao, N. A. R. A., & Leng, B. U. N. H. O. R. (2011). Impacts of micro-credit on household economics. International Journal of Environmental and Rural Development, 2(1), 108-114.
Waithaka, T., Marangu, W. N., & N’gondu, C. N. (2014). Entrepreneurship Development by micro finance institutions effect on the growth of micro and small enterprises in Nairobi Central Business District: A case of Jitegemea Credit Scheme Nairobi. European Journal of Business and Management, 6(13), 174-184.
World Bank. (2006), Microfinance in South Asia: Toward financial inclusion for the poor. Washington D.C., U.S. Pan graphics.