تأثیر توسعه سرمایه انسانی بر عملکرد مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق عملکرد نوآوری و عملیاتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که بقاء شرکت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تضمین می‌کند، عملکرد مالی مطلوب آن‌ها است. از سوی دیگر، وجود سرمایه انسانی برتر، منبع اساسی در پیشبرد عملکرد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنایع مختلف است که در این راستا، عملکرد نوآوری و عملکرد عملیاتی، نقش بسیار مهم و قابل‌توجهی دارند. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات توسعه سرمایه انسانی بر عملکرد مالی از طریق عملکرد نوآوری و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی است. این پژوهش از نوع مطالعات علّی و کمی است که برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین، تحلیل‌های این مطالعه از طریق نرم‌افزارهای SPSS نسخه 23 و Smart PLS نسخه 3 انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، نشان می‌دهد که همه روابط بین متغیرها معنادار است. به‌طور‌کلی، با اهمیت نهادن به سرمایه انسانی از طریق عملکرد نوآوری و عملکرد عملیاتی می‌توان بر بهبود عملکرد مالی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار بود. درنهایت، این پژوهش برای مدیران و صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط، چشم‌اندازی متفاوت از حیث توسعه سرمایه انسانی برای بهبود عملکرد ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Capital Development on the Financial Performance of Small and Medium Businesses through Innovation and Operational Performance

نویسندگان [English]

  • Seyyedsamad Hosseini 1
  • Younes Nikkhah 2
  • Ajdar Karami 3
1 Assistant Professor of Management, University of Tabriz, Iran
2 Master of Business Administration, University of Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors in ensuring the survival of small and medium-sized enterprises is their favorable financial performance. The existence of superior human capital is a major source of advancement in the performance of small and medium sized businesses in various industries, with innovation and operational performance playing an important and significant role in this regard. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of human capital development on financial performance through innovation and operational performance in small and medium enterprises of East Azerbaijan Province. This research is a causal and quantitative study which is used to study the relationship between variables using structural equation modeling. Also, analyzes of this study were performed using SPSS version 23 and Smart PLS version 3 software. The results of data analysis show that all relationships between variables are significant. In general, the importance of investing in human capital through the performance of innovation and operational performance can be effective in improving the financial performance of small and medium enterprises. Ultimately, this research for managers and owners of small and medium enterprises offers a different perspective on human capital to improve performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Performance
  • Innovation Performance
  • Operational Performance
  • Human Capital Development
  • Small and Medium Businesses
اکبری، مرتضی. دانش، مژگان. سخدری، کمال. دولتشاه، پیمان. (1396). تأثیر آمادگی سازمان برای کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی و عملکرد نوآوری سازمان‌ها: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 5، شماره 1، 123-146.
انواری رستمی، علی‌اصغر. قدرتیان کاشان، سید عبدال جابر. (1383). طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 8 ، شماره پیاپی، 36، 109-135.
تقی‌زاده، رحیم. فکرت، مریم. (1395). تأثیر گرایش به کارآفرینی و عملکرد مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی. مجلس و راهبرد، دوره 23، شماره 88، 231-252.
حاجی‌زاده، فاطمه. لاری دشت بیاز، محمود. علی صوفی، هاشم. (1396). بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی در صنعت بانکداری. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، دوره 10، شماره 2، 247-266.
حسینی، سید صمد. کرمی، اژدر. نیکخواه، یونس. (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با Smart PLS V3: رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه فاضل.
حسینی، معصومه. صادقی، طاهره. (1389). عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیأت علمی و ارایه راهکار به منظور ارتقاء. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. دوره 3، شماره 1، 1-6.
خانلری، امیر. سبزه‌علی، رضوان. (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان. فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، 773-790.
شاه‌آبادی، ابوالفضل. بهرامی شکیب، ندا. (1392). تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی فناوری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 1، شماره 1، 29-50.
صفرزاده، حسین. تدین، اعظم. حرمحمدی، مریم. (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی.طلوع بهداشت. دوره 11، شماره 1، 65-76.
طبرسا، غلامعلی. صادقیان قراقیه، سعید (1393). مدیریت منابع انسانی الکترونیک. چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب مهربان.
طبیبی، سید جمال‌الدین. وطن‌خواه، سودابه. نصیری‌پور امیراشکان. وحدت، شقایق. (1390). عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه‌های انسانی در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی ایران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. دوره 15، شماره 2، 55-62.
ندایی، هاشم. (1393). اصول تعلیم و تربیت کارکنان سپاه پاسداران بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 2، 1-16.
نیک‌رفتار، طیبه. (1396). تبیین رابطه عملکرد نوآوری بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول در صنعت نساجی. علوم و فناوری نساجی، دوره 6، شماره 2، 37-42.
هاشمی، سید حامد. اکرادی، احسان. یوسفی، مینو. (1395). بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، دوره 2، شماره 8، 1-19.
Aledo Ruiz, M. D., Gutierrez, J. O., Martinez-Caroa, E., & Cegarra-Navarro, J. G. (2017). Linking an unlearning context with firm performance through human capital. European Research on Management and Business Economics, 23(1), 16-22.
Barney, J., & Felin, T. (2013). What are micro foundations? Academy of Management Perspectives, 27(2), 138-155.
Bendickson, J. S., & Chandler, T. D. (2017). Operational performance: The mediator between human capital developmental programs and financial performance. Journal of Business Research, 94, 162-171.
Cao, M., & Zhang, Q. (2011). Supply chain collaboration: impact on collaborative advantage and firm performance. Journal of Operations Management, 29(3), 163-180.
Cegarra-Navarro, J-G., Reverte, C., Gomez-Melero, E., & Wensley, K. P. A. (2016). Linking social and economic responsibilities with financial performance: The role of innovation. European Management Journal, 34(5), 530-539.
Chadwick, C., & Dabu, A. (2009). Human resources, human resource management, and the competitive advantage of firms: Toward a more comprehensive model of causal linkages. Organization Science, 20, 253-272.
Chan, K. C., Fung, H. G., & Thapa, S. (2007). China financial research: A review and synthesis. International Review of Economics and Finance, 16, 416-428.
Chan, K. H. (2009). Impact of intellectual capital on organizational performance: an empirical study of companies in the Hang Seng index (part 2). The Learning Organization, 16(1), 22-39.
Coff, R., & Kryscynski, D. (2011). Invited editorial: Drilling for micro foundations of human capital-based competitive advantages. Journal of Management, 37, 1429-1443.
Du, X., Yin, J., & Hou, F. (2018). Auditor human capital and financial misstatement: Evidence from China. China Journal of Accounting Research, 11(4), 279-305.
Dzenopoljac, V., Janosevic, S. & Bontis, N. (2016). Intellectual capital and financial performance in the Serbian ICT industry. Journal of Intellectual Capital, 17(2), 373-396.
Felicio, J. A., Couto, E., & Caiado, J. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. Management Decision, 52(2), 350-364.
Gallardo-Vazquez, D., & Sanchez-Hernandez, M. M. (2014). Measuring corporate social responsibility for competitive success at a regional level. Journal of Cleaner Production, 72(1), 14-22.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133, 662-676.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-320.
Hua, N., Morosan, C., & DeFranco, A. (2015). The other side of technology adoption: examining the relationships between e-commerce expenses and hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 45(1), 109-120.
Hua, N., Wei, W., DeFranco, A. L., & Wang, D. (2018). Do loyalty programs really matter for hotel operational and financial performance? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(5), 2195-2213.
Jimenez-Jimenez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
Josiassen, A., Assaf, A. G., & Cvelbar, L. K. (2014). CRM and the bottom line: do all CRM dimensions affect firm performance? International Journal of Hospitality Management, 36, 130-136.
Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 24(1), 31-48.
Liu, C. H. (2017). Creating competitive advantage: linking perspectives of organization learning, innovation behavior and intellectual capital. International Journal of Hospitality Management, 66, 13-23.
Mayer, K. J., Somaya, D., & Williamson, I. O. (2012). Firm-specific, industry-specific, and occupational human capital and the sourcing of knowledge work. Organization Science, 23, 1311-1329.
Minna, S. (2014). Innovation capability for SME success: perspectives of financial and operational performance. Journal of Advances in Management Research, 11(2), 163-175.
Ployhart, R. E., Van Iddekinge, C. H., & MacKenzie, W. I. (2011). Acquiring and developing human capital in service contexts: The interconnectedness of human capital resources. Academy of Management Journal, 54, 353-368.
Prajogo, D., Toy, J., Bhattacharya, A., Oke, a., & Cheng, T. C. E. (2018). The relationships between information management, process management and operational performance: Internal and external contexts. International Journal of Production Economics, 199, 95-103.
Rompho, N. (2017). HC and financial performance with two HRM strategies. International Journal of Productivity and Performance Management, 66(4), 459-478.
Sardo, F., Serrasqueiro, Z., & Alves, H. (2018). On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. International Journal of Hospitality Management, 75, 67-74.
Verwaal, E. (2017). Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A knowledge-exchange based perspective. Journal of World Business, 52(1), 17-27.
Wang, C., & Hu, Q. (2017). Knowledge sharing in supply chain networks: Effects of collaborative innovation activities and capability on innovation performance. Technovation, Available online 16 December 2017, https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.12.002.
Zhang, J. J., Lawrence, B., & Anderson, C. K. (2015). An agency perspective on service triads: Linking operational and financial performance. Journal of Operations Management, 35, 56-66.