شناسایی شرایط علی تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران

چکیده

یکی از برنامه ها برای بهبود معیشت مرزنشنان، پویا کردن اقتصاد نواحی مرزی است که به عنوان یک شـاخص اصـلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم مرزنـشین بـه-شـمار می رود. اگر فرایند توسعه اقتصادی مناطق مرزی را کوششی هوشمندانه جهت ارتقای سطح کیفی زندگی مردم ساکن مرز بدانیم، نیاز استان کردستان به فرایند توسعه به خاطر پراکندگی منابع آب و خاک و سکونتگاه های آن، مشهود است. بنابراین، هدف مقاله حاضر، آگاهی از شرایط و زمینه های توسعه اقتصاد مرزی در استان کردستان می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی و مشخصا روش نظریه زمینه ای صورت گرفته، مشارکت کنندگان در تحقیق کلیه ساکنان نواحی مرزی استان کردستان (شهرستان های بانه و مریوان) که شامل پیله وران و کولبرانی که در نواحلی مرزی استان به صورت رسمی و غیررسمی در مبادله کالا شرکت دارند و کلیه ساکنان نوار مرزی شهرستان های بانه و مریوان می باشند. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و تعداد کل نمونه 40 نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها در مراحل اول پرسشنامه باز و نیمه ساخت یافته در مراحل بعدی بوده است، و برای اعتباریابی و پایایی معیارهای باورپذیری (رابطه با پاسخگویان، حضور در میدان، دقت در اجرا و محققین حرفه ای) و اطمینان پذیری (آزمون تشخیص) استفاده شده اند. مفاهیم مهم استخراج شده در فرایند تحقیق فقر منابع درآمدی منطقه، نگاه منفی به کولبری، بیکاری شدید، تعلقات خانوادگی، غلبه ذهنیت کنش مرزی و اهمیت سرمایه اقتصادی بوده‌اند. مفهوم هسته نهایی نیز تاثیر فقر محیطی و غلبه زیست جهان خاص مرز نشینان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the conditions affecting on the Development of the Border Economy (Case Study of Kurdistan Province) Sharif Soltanian , Jamil Mefakheri Bashmaq

نویسندگان [English]

  • Sharif Soltanyan 1
  • Jamil Mafakheri Bashmagh 2
1 Master of Social Sciences Research, University of Tabriz
2 PhD student in Economic Sociology and Development, University of Tehran
چکیده [English]

One of the programs to improve the livelihoods of the border counties is the economic dynamism of the border regions, which is considered as a major indicator in the establishment of relations between neighboring countries, as well as improving the livelihoods of the border towns. If the process of economic development of the border regions is an inescapable effort to improve the quality of life of the people living in the border, the need for the Kurdistan province to develop is evident due to the dispersal of water resources and its habitats. Therefore, the aim of this paper is to know the conditions of development of the border economy in Kurdistan province. The present study is a qualitative and specifically grounded theory method. The statistical population is all residents of the border regions of Kurdistan province. Sampling was done by theoretical sampling method and the total number of sample was 40. The data gathering tool was used in the first stage of the open and semi-structured questionnaire in the next steps. To validity and reliability the credibility (relationship with respondents, presence in the field, accuracy in implementation, and professional researchers) And dependability (diagnostic test). Important concepts extracted from this  research was poverty in income sources, negative attitude to Colbury, severe unemployment, family affiliation, overcoming the boundary action mindset, and the importance of economic capital. The concept of the ultimate nucleus is also the impact of environmental poverty and the overcoming of the global environment of the borderline

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • border economic
  • borderline world life
  • border action mentality
  • family affiliation
  • poverty and unemployment
-افروغ، عماد (1378)، خرده فرهنگ­ها، مشارکت و وفاق اجتماعی، محسن فردرو و محمد عبداللهی، مجموعه مقالات وفاق اجتماعی و فرهنگ عمومی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-ایمان، محمد تقی (1394)، روش شناسی تحقیقات کیفی، چاپ سوم، قم، انتشارات حوزه و دانشگاه،
-بلیکی، نورمن (1386)، طراحی پژوهش­های اجتماعی، حسن چاوشیان، چاپ اول، تهران، نشر نی.
-پرنیان، حاتم؛ زیاری، کرامت­الله؛ میره­ای، محمد؛ مدیری، مهدی (1395). استراتژی توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه-سلماس).  فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی. دوره 26. شماره 104. زمستان 1396.
-ذکایی، سعید (1381)، نظریه و روش در تحقیقات کیفی. فصلنامه علوم اجتماعی. دوره 9. شماره 17. بهار 1381. ص 41-69.
-سن، آمارتیا (1394)، توسعه و آزادی. حسن فشارکی، چاپ چهارم، تهران، نشر وزارت امور خارجه.
-حریری اکبری، محمد (1378). مدیریت توسعه، چاپ اول، تهران، نشر قطره.
-حکیمی، هادی؛ معبودی، محمد تقی (1395)، تحلیلی بر تئوری نوسازی توسعه، مجله علمی پژوهشی توسعه راهبرد، شماره 51، پاییز 96، ص28-43.
-شایان، حمید (1383)، تنگناهای توسعه در استان­های مرزی، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 47، سال سی و ششم،صص 80 – 71.
- طالب، مهدی (1395)، جامعه­شناسی روستایی با تاکید بر ابعاد، تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران.
-لوفور، هانری (1395)، درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور،گردآوری و ترجمه آیدین ترک­مه، چاپ اول، تهران، نشر تیسا.
-فیلیک، اوه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، هادی جلیلی، چاپ اول، نشر نی، تهران.
-قادرزاده، امید؛ محمدپور، احمد و قادری، امید (1390)، برساخت اجتماعی پدیده تجارت مرزی، ارائه یک نظریه زمینه­ای در شهرستان مریوان، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 9، سال 3، صص 79 – 35.
-قره باغیان، مرتضی (1371)، اقتصاد رشد و توسعه، جلد دوم، چاپ اول، تهران. چاپ ممتاز.
-قوام، سید عبدالعلی (1388)، چالش­های توسعه سیاسی، چاپ چهارم، تهران، نشر قومس.
-محمدی، حمیدرضا (1382)، جایگاه صنایع کوچک درستی در توسعه روستایی، فصلنامه علوم زمین، شماره 6 سال دوم، صص 32 – 20.
-محمدپور، احمد (1389)، روش در روش: درباره ساخت معرفت در علوم انسانی، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه­شناسان.
-محمودی، علی (1382)، تسهیل مبادلات مرزی و تامین امنیت، همایش ملی مرزها، تهران، دانشگاه تهران.
منصوری، یزدان (1394)، روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی، چاپ دوم، تهران، سمت.
-ملکی­صادقی، مریم (1389)، بازسازی معنایی زن در چهار فیلم سینمایی: سگ­کشی، چهارشنبه­سوری، به همین سادگی و کافه تراتزیت، چاپ، همدان، دانشگاه بوعلی­سینا.
-نورث، دی.سی؛ والیس، جان جی؛ وب، اس بی؛ وینگاست، بی. آر (1394)، در سایه خشونت (سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه)، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی­پور، چاپ سوم، تهران، انتشارات روزنه.
-هانت، دیانا (1393)، نظریه­های اقتصادی توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ چهارم، تهران، نشر نی.
-هتنه، بژورن  (1392)، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقی، چاپ سوم، تهران، نشر قومس
-ولی، عباس (1397)، سکوت روژهلات (شرق)، فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی، شماره هویت­های قومی و دینی2018، صص 52 – 40.
-Aghajanian, Akbar(1983). Ethnic inequality in Iran: an overview.   Faculty Working Papers.vol, 13.
- Takao, Tsuneishi (2008). Development of Border Economic Zones in Thailand: Expansion of Border Trade and Formation of Border Economic Zones. Institution of Developing Economies. Japan External Trade Organization.
-Fauzi, Hussin(2012). Border Economy: Issues and Problems Faced by Traders in The Panjang Duty-free Zone. Journal of sociological research. ISSN 1948-5468.2012. Vol. 3, NO.2.
-Tempele Lang, John (2017). Brexit and Ireland – Legal, Political and Economic Considerations. Policy Department for Citizens Rights and Constitutional Affairs. Directorate General for International Policies of Union. PE 596.827-November 2017.
- Glaser, B. (1978) Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Sociology Press, Mill Valley.
-Garson, G.David (2010). Social Science Computer Review.  Interdisciplinary Applications | 10/104 in Social Sciences. North Carolina State University.
-Blaikie, Norman (2007), Approaches to Social Enquiry: Advancing Knowledge, Polity; 2 edition.
-Chandoevwit, Worawan, Yongyuth Chalamwong, Srawoo th Paitoonpong (2004), Thailland’s Cross BORDER ECONOMY,A Case Study of Sa Kaeoand ChiangRai;Thailand Development Resource Institute (TDRI).
-Geertz, C (1973). Of cultures: selected Essays. New York. The interpretation.
 -Haralambos, M. and Holborn, M. (2004) Sociology: Themes and Perspectives (6th ed.) London: Collins Education