زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه- دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

در فرایند توسعه اقتصادی توجه به پایه های فرهنگی و اجتماعی یکی از مهمترین ارکان آن محسوب می شود. بر این اساس باید به رویکردهایی که منجر به توسعه اقتصادی شوند، توجه کرد. هدف این تحقیق شناسایی زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شمالغرب ایران بود. متغیرهای تحقیق شامل اعتماد متقابل اجتماعی، همدلی اجتماعی، حمایت دولتی و عدالت اجتماعی و متغیر وابسته زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی بودند. در این تحقیق از نظریه های مختلف از جمله نظریه لرنر، کلمن، میردال و گیدنز استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی نشانگر اعتبار و پایایی بالای سؤالات بودند. جامعه آماری، کارگزاران صنعتی شهرهای تبریز و ارومیه بوده و کارگاههای 10تا50 نفر کارکن انتخاب شدند. حجم نمونه با روش کوکران انجام گرفت که تعداد 462 کارگزار بدست آمد. نمونه های مورد نظر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل دو متغیره از پیرسون و تحلیل چند متغیره از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل شده نشان داد که بین متغیرهای مستقل با وابسته همبستگی وجود دارد. در تحلیل چند متغیره از بین متغیرهای وارد شده به روش گام به گام، متغیر اعتماد متقابل اجتماعی به دلیل اینکه از ضریب پیش بینی بالایی برخوردار بود، به عنوان متغیری انتخاب شد که بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات