بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

جمعیت و مسایل مربوط به آن، از جمله مسایل چند‌بعدی و پیچیده‌ی جوامع انسانی است که هم تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظایر آن‌ها می‌باشد و هم تأثیرگذار بر آن‌ها. باروری یکی از مولفه‌های مهم حرکت جمعیتی است که کشورهای مختلف بر اساس شرایط جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی خود سیاست‌های تشویقی یا کنترلی در قبال آن اعمال می‌کنند. از طرفی دیگر، موضوع مهمی که در سال‌های اخیر نظر اکثر محققان را در زمینه‌ی عوامل تاثیرگذار بر نرخ باروری به خود معطوف نموده است، مساله‌ی قیمت مسکن و تاثیر آن بر تصمیمات باروری خانواده‌ها می‌باشد. از این‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصلهی زمانی فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394 است. نتایج پژوهش دلالت بر این دارد که قیمت مسکن تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران دارد. از این‌رو با توجه به این‌که معیشت اکثر مردم روستا از طریق کشاورزی، دام‌داری و دام‌پروری بوده و از طرفی والدین روستایی جهت کمک‌یار در امورات یاد شده و هم‌چنین بیمه‌ی پیری خود نیاز به فرزند بیشتری دارند، بر این اساس پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی با کنترل صحیح عوامل طرف عرضه و طرف تقاضای مسکن، موجبات کاهش قیمت مسکن در مناطق روستایی و به دنبال آن افزایش باروری در این مناطق را به جهت رونق بخشیدن به فعالیت‌های کشاورزی، دام‌داری و دام‌پروری و افزایش تولید فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات