تبیین شاخص خلاقیت مکانی و اندازه گیری ضرایب اهمیت آنان( نمونه موردی: نواحی شهر کاشان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانش آموخته دکترای اقتصاد

4 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شهرها به عنوان بستری جغرافیایی، برای رفع نیازهای اولیه بشر همچون نیازمندی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته‌اند. در شهرهای ایران، تمرکز بر مفهوم شهر خلاق با تاکید بر داشته‌های درونی اعم از سرمایه‌های انسانی و فرهنگی یک راه کم هزینه برای تقویت پایه‌های اقتصاد در سطح دولت محلی و ایجاد درآمد از طریق تقویت بخش گردشگری خواهد بود. در این راستا ابتدا شاخص خلاقیت مکانی ازطریق الگو توصیفی لاندری با طی کردن سه گام اصلی استخراج شد و در قالب ده شاخص اصلی برای نواحی شهر کاشان معرفی گشت. به منظور تعیین ضرایب اهمیت این شاخص ها از نظرات ده متخصص اقتصاد شهری و اقتصاد هنر و همچنین به منظور جمع آوری اطلاعات کیفی از پرسشنامه استفاده شده است و تعداد 384 پرسشنامه بر اساس جمعیت هر ناحیه شهر کاشان توزیع شد. همچنین پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS برابر 7/. محاسبه شد. بررسی اطلاعات پرسشنامه‌ای؛ نشان می‌دهد که در میان شاخص‌های خلاقیت مکانی برای نواحی شهر کاشان، شاخص همبستگی و شاخص نگرش در سطوح نواحی 15،11،5 بالاترین مقدار را دارند. همچنین مشارکت مدنی در نواحی 14،13،6 بالاترین میزان است. در اکثر نواحی شاخص تبدیل ایده کم بوده؛ که حدود 60% از پاسخ دهندگان علت آن را عدم حمایت دولت دانسته اند. از طرفی به منظور جمع آوری اطلاعات آماری کمّی نیز از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تعیین میزان برخورداری هر ناحیه از شاخص‌های خلاقیت مکانی برای نواحی شهر کاشان از روش تحلیل شبکه‌ای‌ ANP و نرم افزارSuper Decision استفاده شد. نتایج نشان می‌د‌هد که ناحیه 11 از نظر شاخص‌های خلاقیت مکانی در میان 16 ناحیه شهر کاشان، دارای رتبه یک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Spatial Creativity Indicators and Measuring Their Importance Factors (Case Study: Kashan City Areas)

نویسندگان [English]

  • Nemat Akbari 1
  • Rasul Bidram 2
  • Amaneh Shahidi 3
  • Maryam Amini 4
1 Professor, Department of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran
3 PhD in Economy
4 Master of Urban Economics, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran
چکیده [English]

As a geographical context, cities have been expanded to meet basic human needs such as economic, cultural and social needs. In Iran, focusing on the concept of the creative city, with an emphasis on internal possessions, including human and cultural capital, is a low-cost way to strengthen local economic foundations. In this regard, first, spatial creativity index was extracted through Landry's descriptive model in the form of ten main indexes for Kashan. In order to determine the coefficients of importance of these indices, ten experts of urban economics and art economics were used as well as to collect qualitative information from questionnaire. Survey of questionnaire information shows that among the spatial creativity indices for Kashan areas, correlation index and attitude index have the highest value at 15,11,5 zones. Civic participation is also highest in areas 14,13,6. In most of the indicator conversion areas, the idea was low, with about 60% of respondents citing lack of government support. On the other hand, documentary and library methods were used to collect quantitative statistics. In order to determine the degree of eligibility of each area, location creativity indices for Kashan were analyzed using ANP network analysis method and Super Decision software. The results show that District 11 is ranked first in terms of spatial creativity indicators among the 16 districts of Kashan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Creativity
  • economic foundations
  • Network Analysis
  • Kashan
اکبری، ن .، و زاهدی کیوان، م. ( 1387)، کاربرد روش های رتبه بندی و تصمیم گیری چند شاخصه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
امینی، م.، (1396)، تدوین شاخص های خلاقیت شهری و الویت بندی نواحی مختلف شهر کاشان بر اساس شاخص های تبیین شده، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کار آفرینی، گروه اقتصاد و کارآفرینی هنر، دانشگاه هنر اصفهان.
حسین پور، ع.، و امیر گیلکی، م.، و حفار، ا.، کامل،غ.، (1398). تبیین شاخص های شهر خلاق در خیابان ابوطالب مشهد با استفاده از مدل AHP. مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری، تابستان 1398، سال دوم، شماره7، ص 17-24.
رضایی دار افشانی.، ع.، حق شناس.، ن.، میر طلایی.، م.، (1396)، مجموعه مفاهیم شهر خلاق: مبانی و مفاهی، مرکزخلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان، انتشارات سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان
سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .،(1396)
 سالنامه آماری شهر کاشان .،(1390) و(1395)
لاندری، چ.، و هایمز، ج.، (1394)، شاخص شهر خلاق: سنجش نشانه های حیات شهر خلاق (ترجمه: اسفندیار حیدری ، فرهنگ مظفر )، معمارخانه باغ مظفر، اصفهان.
محمودی، ش.، و داود پور،ز.، (1398)، بررسی نقش برندسازی شهری در تحقق مفهوم شهر خلاق: شهر ارومیه، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال ششم، شماره 18، بهار 1398، ص 109-141.
مشکینی، ا.، و حاتمی نژاد، ح.، و مهد نژاد، ح.، وپرهیز، ف.، (1393)، شهر خلاق: الگویی نوین برای توسعه دانش بنیان در حوزه مدیریت شهر، تهران: آراد کتاب.
موسوی، ن.، (1393)، رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلاقیت با تاکید بر تحقق شهر خلاق با استفاده از تاپسیس و ANP،  جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، شماره 10،19-38.
نصر اصفهانی.، ر.، (1396)، ساختار تامین مالی مناسب و توسعه پایدار کلانشهری، تهران، دانشگاه تهران.
یکانگی دستگردی.، و.، (1390)، راهکارهای عملی درآمدزایی پایدار، اقتصاد شهری. شماره 9، بهار 90.
Chan, A ,& Alexandry, B,& Tresna,W., (2019), Place Brand Experience of Banding City as UNESCO s Creative City Network in City Economy Development, The Review of Integrative Business & Economics Research. Vol. 8, Supplementary Issue 4
D Ovidio., M., Cossu.,A., (2016), Culture is reclaiming the creative city: The case of macao in Milan,Italy,Univercity of Leicester.
Landry, C., & Bianchini, F., (1995). The Creative City, Demos in association with COMEDIA.www.demos.co.uk/open access.
Rodrigues,M and Franco, M., (2018), Composite Index to Measure Cities' Creative Performance: An Empirical Study in the Portuguese Context, CEFAGE-UBI Research Center, Department of Management and Economics, University of Beira Interior, Estrada do Sineiro, 6200-209 Covilhã, Portugal; mmmrodrigues@sapo.pt.
Ross, M., (2001), Does oil hinder democracy?, World politics, 53(3), 325-361.
Sawyer, R., (2006), Explaining Creativity, The Science of Human Innovation, Oxford, Oxford University Press.
Sawyer, R., (2006), Explaining Creativity, The Science of Human Innovation, Oxford, Oxford University Press.
UNCTAD. 2010.Creative Economy Report. UNCTAD.