تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی‌، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 دانش‌آموخته کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

برگزاری همایش‌های ورزشی در سطوح بالا دستاوردهای زیادی برای جامعه میزبان به همراه دارد. مهم‌ترین ثمره میزبانی مسائل اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمام دست‌اندرکاران برگزاری همایش‌های ورزشی منطقه آزاد ماکو تشکل داده‌اند. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌اوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب‌نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها را می‌توان توسط نرم‌افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر(B) نشان داد. یافته‌های پژوهش نشان داد؛ از بین عوامل(توسعه ورزش جامعه میزبان؛ توسعه گردشگری ؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شده، عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تأثیر 56/0 و گردشگری با ضریب تأثیر 20/0، به‌ترتیب دارای بیشترین و کم‌ترین تأثیر بر توسعه اقتصادی شهر میزبان داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود، مدیریت ورزش کلان کشور به امر گردشگری توجه وافری نماید چراکه، جامعه میزبان با جذب گردشگر هم از لحاظ اقتصادی سود می‌کنند و هم در زمینه‌های فرهنگی با دیگر کشورها ارتباطات گسترده‌ای پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات