تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی‌، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 دانش‌آموخته کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

برگزاری همایش‌های ورزشی در سطوح بالا دستاوردهای زیادی برای جامعه میزبان به همراه دارد. مهم‌ترین ثمره میزبانی مسائل اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمام دست‌اندرکاران برگزاری همایش‌های ورزشی منطقه آزاد ماکو تشکل داده‌اند. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌اوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب‌نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها را می‌توان توسط نرم‌افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر(B) نشان داد. یافته‌های پژوهش نشان داد؛ از بین عوامل(توسعه ورزش جامعه میزبان؛ توسعه گردشگری ؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شده، عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تأثیر 56/0 و گردشگری با ضریب تأثیر 20/0، به‌ترتیب دارای بیشترین و کم‌ترین تأثیر بر توسعه اقتصادی شهر میزبان داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود، مدیریت ورزش کلان کشور به امر گردشگری توجه وافری نماید چراکه، جامعه میزبان با جذب گردشگر هم از لحاظ اقتصادی سود می‌کنند و هم در زمینه‌های فرهنگی با دیگر کشورها ارتباطات گسترده‌ای پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effectiveness Model of Great Sports Conferences , the role of Mediation Social and Cultural Development on the Economic Development of the Host Society

نویسندگان [English]

 • Sajad Pashaei 1
 • Khayyam Akbari 1
 • Sajad Akbari 2
 • Fatemeh Abdavi 3
1 PhD student in Sports Management, University of Tabriz
2 Graduate of Master of Sports Management, Urmia University
3 Assistant Professor of Sports Management, University of Tabriz
چکیده [English]

Conducting sports conferences at high levels will bring great gains to the host community. The most important part of hosting is economic issues. The purpose of this study is to, explaining the effectiveness model of great Sports conferences, the role of mediation social and cultural development on the economic development of the host city. The research method was descriptive and correlational and the statistical community of the research have formed, all the organizers of the sporting events in the Maku Free Zone. Based on simple random sampling method, 100 people were selected as the statistical sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose formal and content validity was reviewed and approved by a group of experts. The results of testing the hypotheses can be showed, by SMART-PLS software and using the t-test and path coefficients (B). Findings of the research showed; detected of the factors (development of community-hosted sport, tourism development, cultural and social development), the cultural and social factor with coefficient of influence 0.56 and tourism with a coefficient of influence of 20/0, respectively, had the greatest and least impact on the economic development of the host city. Therefore, it is suggested that the management of major sports in the country should pay attention to tourism, since the host society will benefit both economically and touristy attraction of tourists, as well as in the field of cultural relations with other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development of Sport
 • tourism development
 • Cultural and Social Development
 • Economic development
 • Host Society
 • امیرتاش، محمد علی، (1386). " مقایسه توسعه المپیادهای ورزشی دانشجویی پنجم، ششم، هشتم، و اراده راهکار برای بقا کیفی المپیاد های ورزشی دانشجویان کشور " . پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، طزح پژوهشی.
 • اندام، رضا، مهدی­زاده، رحیمی، تقی­پور جهرمی، فریده. (1392). " بررسی اثرات برگزاری رویداد­های ورزشی بر جامعه میزبان ". پژوهش­های مدیریت معاصر در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره6، صص 85-73.
 • جلالی فراهانی، مجید و علی دوست فرخی، ابراهیم (1390). " مدیریت رویداد و اردوهای ورزشی "، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • حسینی، سید فرهاد، احمدی، پرویز، خدادادحسینی، سید حمید (1389). " بررسی تأثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و هرهنگی جامعه(مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه)". دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 26، پاییز و زمستان 89. صص 176-163.
 • رمضانی، امین. (1395). "بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری، با رویکرد مدل­سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: مشهد مقدس)". پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت جهانگردی ـ بازاریابی جهانگردی، دانشگاه علوم و هنر وابسته به جهاد دانشگاهی.
 • رمضانی­نژاد، رحیم، هژبری، کاظم، عیدی، حسین، ریحانی، محمد، عسگری، بهمن (1394). " مدیریت ورزش نخبه: تجارت کشورهای موفق" . چاپ اول، آمل، انتشارات شمال پایدار.
 • شجاعی، وحید؛ تجاری، فرشاد؛ سلیمانی تپه­سری، بهاره؛ دوستی، مرتضی (1390). " برنامه ریزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران". فضای جغرافیایی. سال 12، شماره 39، صص 194-173.
 • شفیعی، زاهد، محمدی، امین (1393). " بررسی تاثیرات توسعه گردشگری بر جامعه میزبان: نمونه موردی شهر چادگان ". فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال یازدهم. شماره 41، صص 90-77.
 • صیادی، علی. (1395). " بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه طبیعی ".نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 • فیض­الهی، غلامعلی. (1394). "نقش گردشگری شهری در تأمین درآمد پایدار شهرداری­ها (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان) ". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.
 • کاظمی ، مهدی (1385 ). " مدیریت گردشگری " . انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران.
 • کرمی­پور، عارفه. (1391). " نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی منطقه­ای: شناخت امکانات و محدودیت­ها در ایران و جهان". دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه­ریزی منطقه­ای.
 • محمودی یکتا، مهدی؛ ذبیحی، اسماعیل؛ جورابلو، مسعود (1391). "تأثیر مؤلفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران". نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. سال4، شماره 2، صص 149-139.
 • نیکنام، کامبیز. (1397). "تأثیر متقابل گردشگری شهری و گردشگری ورزشی در توسعه پایدار گردشگری و اقتصاد کلان­شهرها". کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
 • Bassler, R., 2007. "Beach volleyball Nestea European Champion chip", Eire analyze the tourist Effete the European Beach Volleyball events in St. Pollen. Kreme: Study commissioned by the Lower Austria Commercial GmbH.1-18.
 • Böhlke, N. and L. Robinson (2009). "Benchmarking of élite Sport Systems", Management Decision, Vol. 47 Iss: 1.
 • Brown, D.A., & Massey, J., 2001. "Literature Review: The Impact of Major Sporting Events”.”London, UK Sport, 1-41.
 • Campbell, M. & Phago, K. (2008). "The Impact of Major Sporting Events on the Economy and the People of a Developing Region".The Case of the 2010 FIFA World Cup Tournament. Africa Insight. 38(3): 2634, December 2008.
 • Chalip, L., Green, B.C., & Hill, B. (2003). "Effects of sport event media on destination image and intention to visit". Journal of SportManagement, 17, PP: 214- 234.
 • Cho, kwang-Min (2004). " Developing Taekwondo as a tourist commodity". IJASS, 13(2), 53-62.
 • Diro, J.; Jakoo, R. (2006), "Resource Guide to The Impact of Events, Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network.
 • Douglas, N., Douglas, G., & Derrett, R (2001). "Special interest groups: context and Cases". John Wiley & Sons, Brisbane, Qld.
 • Fredline, L., Jago, L., & Deery, M (2003)."The Development of a Generic Scale to Measure the Social Impacts of Events". Event Management, 8, 23-37.
 • Getz, D., 1991. "Festivals, special events and tourism". Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Getz, D., 1997. "Event Management & Event tourism". Cognizant Communication Corporation, New York.
 • Gibson, H. , Kaplanidou, K., & Kang, S.  J. (2012). “Small scale event sport tourism:  A case study in sustainable tourism".  Sport Manage Mint Review, 15(2), 160-170.
 • Hall, C.M (1992). "Hallmark Tourist Events - Impacts, Management and Planning". Bellhaven Press, London.
 • Henderson, J.C. (2007). "corporate social responsibility and tourism:  Hotel companies in Phuket, Thailand, after the Indian Ocean tsunami". International Journal of Hospitality Management, 26(1), 228-239.
 • Horne, J., & Manzenreiter, W., (2004). "Accounting for mega-events: forecast and actual impacts of the 2002 Football World Cup Finals on the host countries Japan ". International Review for the Sociology of Sport, 2, 187–203.
 • Hritz, N., & Ross, C. (2010). "The perceived impacts of sport tourism: an urban host community perspective". Journal of Sport Management, 24(2), 119-138.
 • Icoz,O .; Gunlu , E.; & Oter,Z.(2010). "Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams". 5 Th International congress on Business, economic and Management.
 • Kamilla Swart and Urmilla Bob. (2007). "The eluding link: Toward developing a national sport tourism strategy in South Africa beyond 2010". 34 (3). PP: 373-391.
 • Kaplanidou, K. (2006). "The Impact of Sport Tourism Event Image on Destination Image and Intentions to Travel: A Structural Equation Modeling analysis".Unpublished Doctoral Dissertation, Michigan StateUniversity, East Lansing.
 • Ko sasi, V. (2005). "sports tourism, in Inndia". Journal of sports tourism.
 • Laimer, P., & Weiss, J (2009). "Portfolio Analysis (PFA) as a strategic tool for tourism policy: an integrated analysis of overnight data". Tourism Review, 64(1), 17-31
 • Lee, Y., 2003. "Conference on sport and tourism". Journal of Sport Tourism, 2, 75-93.
 • Malfas, M., Theodoraki, E., & Houlihan, B., (2004) " Impacts of the Olympic Games as Mega events".
 • Manzenreiter, W.(2008). "The benefits of hosting: Japanese experiences from the 2002 football World Cup". Asian Business & Management, 7, 201-224.
 • Matos, P. (2006). "Hosting mega sports events a brief assessment of their multidimensional impacts". Paper presented at “The Copenhagen Conference on the Economic and Social Impact of Hosting Mega Sport Events” on 01/09/2006.
 • Ntloko, N.T., & Swart, K. (2008). "Sport Tourism Event Impacts on the Host Community: A Case Study of Red Bull Big Wave Africa".South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 2, 79-93.
 • Putnam, R. (1993).  "Making Democracy Work:  Civic Traditions   in   Modern   Italy".   Princeton   University   Press, Princeton, NJ. 
 • Ritchie, J., (1984). "Assessing the Impact of Hallmark Events: Conceptual and Research Issues". Journal of Travel Research, 1, 2-11.
 • Ritchie, J.R., & Lyons, M., (1990). "Olympus VI: A Post-Event Assessment of Resident Reaction to the XV Olympic Winter Games".Journal of Travel Research, 3, 14-23.
 • K, Harris. F, Russel. S (2000). "The economic Benefit of Sport: A Review". Hong Kong sport development board, Business and Economic Research Ltd (Wellington, N.Z).
 • Smith, A., Fox, T., (2007). "From Event-led to Event-themed Regeneration-The 2002 Commonwealth Games Legacy Programmed". Urban Studies, 5, 1125-1143.
 • H. & Preuss.H. (2007). "Major sport events and long-term tourism impacts".Journal of sport Management, 21, PP: 213-234.
 • Sotiriadou, K., Shilbury, D., & Quick, S., 2008."The attraction, retention transition, and nurturing process of sport development: Some Australian evidence". Journal of Sport Management, 22, 247-272.
 • A, Moreau. S, Allard. F (2009). "Aspects of stadium design for warm climates". Building and Environment, 44, pp. 1206–1214.
 • Van der Zee, E (2011). "Image improvement as a tangible legacy of Hallmark events; the case of the 2010 World Cup in South Africa". Research Master Human Geography and planning Faculty of Geosciences, pp1-23.
 • Y. (2004). " sports tourism, sport volunteer and sport for all " .
 • Yao, j., 2010. "The effect of hosting the Olympics on national image: An analysis of US newspaper coverage of host countries with reputation problems". Graduate Theses and Dissertations, Iowa State University. Journal of the Institute of Civil Engineer, 3, 209-220.