دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-230 
بازسازی معنایی سازه خشونت علیه زنان به عنوان عامل بازدارنده توسعه و بسترهای موجده آن

صفحه 31-52

حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نیر محمدپور


تحقق توسعه پایدار در قالب مفهوم شهر دوستدار کودک

صفحه 79-102

ایرج تیموری؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ محمدعلی کوشش وطن


بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان

صفحه 131-158

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی