بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران

2 مربی گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

امروزه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها شاهد افزایش فاصله‌گیری اجتماعی و روانی انسان‌ها در تعاملات روزمره هستیم و طیف ریادی از مردم در برخوردهای روزمره نسبت به همدیگر بی‌تفاوت و بی‌اعتنا هستند. مطالعه حاضر باهدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی با تمرکز بر شهر کرمانشاه انجام شده است. این مطالعه با روش توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ساختار یافته بر روی تعداد 643 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون‌هایی مانند همبستگی و مقایسه میانگین‌ها و برای آزمون مدل تجربی پژوهش از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میان گرایش‌های دینی(12/0- =r)، میزان فردگرایی(18/0=r)، میزان سلامت اجتماعی (25/0- =r)، میزان نشاط اجتماعی(32/0- =r)، میزان امید به آینده(22/0- =r)، وضعیت سنی (14/0=r) و میزان تحصیلات (13/0=r) با بی‌تفاوتی اجتماعی شهروندان دارای رابطه معناداری می‌باشد. نتایج رگرسیون نشان می‌دهند که پنج متغیر نشاط اجتماعی(76/4- T=)، سلامت اجتماعی 12/4- T=)، دینداری(208/2- T=)، سن(53/4 T=) و میزان فردگرایی(063/5 T=) وارد معادله رگرسیون شده و روی‌هم‌رفته توانستند مقدار 46/0 از تغییرات درونی متغیر بی‌تفاوتی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Survey of social factors related to social apathy Case study in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Ali Moradi 1
  • Mohsen Saffarian 2
1 Associate Professor, Department of Sociology, Islamabad West Branch, Islamic Azad University, Islamabad West, Kermanshah, Iran
2 Instructor, Department of Sociology, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Today, in large cities and metropolises, we see an increase in the social and psychological distance between human beings in informal and intimate interactions. the present study was conducted to investigate social factors related to indifference with focus on Kermanshah. This study was conducted using a descriptive survey method and a structured questionnaire on 643 citizens aged 18 years and above in Kermanshah. Data analysis was performed using SPSS software and using tests such as correlation and mean comparison. For analyzing the experimental model, multiple regression and path analysis were used. The results showed that between religious tendencies (r = -0.12), individuality (r = 0.18), social health (r = -0.25), social well-being (0.32) - = r), the rate of future hope (r = -0.22), age (r = 0.14) and educational level (r = 0.13) with social indifference are significant. Regression results show that five variables of social vitality, social well-being, religiosity, age, and individuality Enter the regression equation and overall they were able to explain an amount of 46.50 of the internal variation of the degree of apathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social apathy
  • social vitality
  • individualism
  • hope for the future
  • religious tendencies
ازکیا، مصطفی (1380). جامعه‌شناسی توسعه، تهران، موسسه نشر کلمه.
استونز، راب. (1388). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. ترجمه مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز.
توسلی، غلامعباس(1382). مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک. تهران: انشارات دانشگاه تهران.
جلائی پور، حمیدرضا و جمال محمدی (1387). نظریه های متاخر جامعه شناسی، تهران، نشر نی.
چلبی، مسعود (1382). جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی. چاپ دوم، تهران: نشر نی.
چلبی، مسعود (1383) چهارچوب مفهومی پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دشتی، علی (1376). دیالکیتیک انضباط و خودجوشی نقش نظریه انقلابی ساندیت ها در فرهنگ سیاسی و مشارکت مردمی. فصلنامه فرهنگ، شماره 22. صص 153-190.
دورکیم، امیل. (1387). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.
رفیع پور، فرامرز. (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی. تهران: سروش.
روشه، گی. (1376). جامعه‌شناسی تالکت پارسونز. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: انتشارات تبیان.
ریتزر، جورج (1374). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی.
زیمل، گئورگ(1393)، دربارة فردیت و فرم های اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران: نشر ثالث.
شارع پور، محمود(1387) جامعه شناسی شهری، تهران، انتشارات سمت.
صدیق سروستانی، رحمت الله(1391)، جامعه شناسی شهری، تهران، نشر علمی.
ظهیری نیا، مصطفی؛ فاطمه گلابی و رحیم هدایت ایورق (1394) شناسایی عوامل مؤثر بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دوازدهم، شماره چهل وپنجم، صص 86-111.
عبداللهی، محمد. (1383). زنان و نهادهای مدنی مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران. مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره پنجم. شماره دوم، صص 62-99.
علمدار، فاطمه السادات، محمد رضا جوادی یگانه و جبار رحمانی(1397)، فرایند خلق بی‌تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره اول، صص.165-190.
علیا نسب شربیان, میرابراهیم و علیرضا محسنی تبریزی(۱۳۹۵)، پژوهشی درباره بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: فرهنگیان منطقه 1821 استان آذربایجان شرقی)، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاری مشترک دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر- دانشگاه زرقان، واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین.
عنبری، موسی و سارا غلامیان (1395) تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره دوم، صص 159-133
فاضلی، نعمت الله(1392) پشت دریا ها شهری است: فرایندها، روشها و کاربردهای مردم نگاری شهری، تهران انتشارات تیسا.
فرودقایدگیوی؛ سید محمد محمودی؛ صدیقه سعادت؛ روانبخش جهانشاهی(۱۳۹۵)، بررسی عوامل مؤثر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان کلان شهر شیراز)، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی.
فیالکوف، یان کل (1383). جامعه‌شناسی شهر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر آگه.
فیروز جائیان، صادق صالحی، آزاده شفیعی (1396) بی‌تفاوتی زیست محیطی  به مثابة بی‌تفاوتی اجتماعی، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شمارةسوم، صص 55-75.
قاضی زاده، هورامان و مسعود کیانپور (1393) بررسی میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه اصفهان). پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره اول، صص 78-59.
کرایب، یان. (1382). نظریه اجتماعی کلاسیک: مقدمه‌ای براندیشه مارکس، وبر، دورکیم، زیمل. ترجمه شهناز مسمی پرست. تهران: نشر آگاه.
کرایب، یان. (1389). نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی از پارسونز تا هابرماس. ترجمه محبوبه مهاجر. تهران: سروش.
کلانتری، صمد و ادیبی، مهدی و همکاران (1386) برسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعه‌ی ایران و عوامل مؤثر بر آن، دوماهنامه‌ی علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره‌ی جدید شماره 22، صص 27-36.
کوئن، بروس(1372).  مبانی جامعه شناسی. ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل،  تهران: انتشارات سمت.
کتابی، محمود و دیگران(1383). «دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی»،  مجله پ‍‍ژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد هفدهم، شماره دوم، صص 169-192. 
گیدنز، آنتونی (1389) جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی، چاپ پنجم
مایلز ایستون و مالکوم مایلز(1392). شهرهای مصرفی، ترجمه مصطفی قلیچ و محمد حسن خطیبی بایگی، تهران، انتشارات تیسا.
محسنی تبریزی، علیرضا (1372) بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، دوره دوم، شماره‌ی 22، صص 131-145.
محسنی تبریزی، علی‌رضا (1381) آسیب‌شناسی بیگانگی اجتماعی-فرهنگی بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه‌های دولتی تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 182، صص 182-119.
محسنی تبریزی، علیرضا مجتبی، صداقتی فرد (1390). بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران (موردپژوهش: شهروندان تهرانی)، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی (43)، شماره سوم، صص 22-1.
مسعود نیا، ابراهیم (1380). تبیین جامعه‌شناختی بی‌تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی، مجلة سیاسی اقتصادی، شماره  167 و 168، صص 152-165.
قادری، طاهره و زهرا القونه (1396). بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه شیراز (با تأکید بر طبقه آنها)، فصلنامه علوم اجتماعی، سال 26، شماره 79، صص 1-31.
ممتاز، فریده (1379)، جامعه شناسی شهر، تهران، شرکت سهامی انتشار.
میرزا پوری، جابر و مهرداد نوابخش (1394).« تحلیل جامعه شناختی تأثیر بی هنجاری بر بی‌تفاوتی اجتماعی مورد مطالعه؛ شهروندان شهر بابل. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال هفتم، شماره سوم، صص 53-67.
میرزاپوری، جابر (1395). بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.
نوابخش، مهرداد و میرزاپوری ولوکلا(1394) تحلیل جامعه شناختی تأثیر بی هنجاری بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بابل)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره سوم، صص. 53-67.
هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1388) بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن (مطالعه در بین شهروندان تهرانی)، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره سوم، صص 7-28.
Argyle, M., & Lu, L. (2001). The psychology of happiness. London: Rutledge.
Bogen, Rachel & Marlowe, Jay (2015). Asylum Discourse in New Zealand: Moral Panic and a Culture of Indifference, Australian Association of Social Workers, pp, 1-12.
Keyes Corey L & Shapiro Adam D. (2004) Social Well-Being in the United States: A Descriptive Epidemiology. In Brim, Orville Gilbert; Ryff, Carol D. and Kessler, Ronald C. (Eds) How Healthy Are We? A National Study of Well-Being at Midlife. U.S. University of Chicago Press.
Lin, N. (1974). Foundation of Social Research, New York: MC Graw. Hill.
Murty, J. Paneb, M. (2013). Apathy towards Environmental Issues, Narcissism, and Competitive View of the World, Procedia, Social and Behavioral Sciences, Vol. 101, pp. 44 – 52.
Pickering, S. & Lambert, C. (2001). Immigration detention centres, human rights and criminology in Australia. Current Issues in Criminal Justice, 3(2), 219–223.
Robinson, Jeffrey S. Joel S. Plaks, Jason E. (2015). Empathy for the group versus indifference toward the victim: Effects of anxious avoidant attachment on moral judgment, Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 56, pp. 139-152.
Turner, C (1998). ’Social Identity, Organization and Leadersheep’. in; E. Turner, Group at work, londan; Lawernce, Erlbaum.