بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

2 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها شاهد افزایش فاصله‌گیری اجتماعی و روانی انسان‌ها در تعاملات روزمره هستیم و طیف ریادی از مردم در برخوردهای روزمره نسبت به همدیگر بی‌تفاوت و بی‌اعتنا هستند. مطالعه حاضر باهدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی با تمرکز بر شهر کرمانشاه انجام شده است. این مطالعه با روش توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ساختار یافته بر روی تعداد 643 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون‌هایی مانند همبستگی و مقایسه میانگین‌ها و برای آزمون مدل تجربی پژوهش از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میان گرایش‌های دینی(12/0- =r)، میزان فردگرایی(18/0=r)، میزان سلامت اجتماعی (25/0- =r)، میزان نشاط اجتماعی(32/0- =r)، میزان امید به آینده(22/0- =r)، وضعیت سنی (14/0=r) و میزان تحصیلات (13/0=r) با بی‌تفاوتی اجتماعی شهروندان دارای رابطه معناداری می‌باشد. نتایج رگرسیون نشان می‌دهند که پنج متغیر نشاط اجتماعی(76/4- T=)، سلامت اجتماعی 12/4- T=)، دینداری(208/2- T=)، سن(53/4 T=) و میزان فردگرایی(063/5 T=) وارد معادله رگرسیون شده و روی‌هم‌رفته توانستند مقدار 46/0 از تغییرات درونی متغیر بی‌تفاوتی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات