فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص های فرهنگی توسعه پذیر و ضدتوسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران

نوع مقاله : توصیفی تحلیلی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته دوره دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

توسعه فرایندی پیچیده است که شاخص‌های متعددی در دستیابی به آن نقش دارند. نظریات مختلفی که در باب توسعه ارائه شده هر کدام بر جنبه‌هایی خاص از علل و عوامل توسعه تاکید دارند. این نظریات بر شاخص‌هایی از قبیل جغرافیا، سیاست، شرایط بین‌المللی و ... تاکید دارند. در پژوهش حاضر ضمن مفروض گرفتن تاثیر عوامل مذکور، به نقش فرهنگ و شاخص‌های فرهنگی در توسعه پرداخته می‌شود. به عبارتی دیگر سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شاخص‌های فرهنگی چه تاثیری بر توسعه دارند؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شاخص‌های توسعه‌پذیر و ضدتوسعه در فرهنگ ژاپنی، بریتانیایی و ایرانی پرداخته شده و در نهایت با روش مقایسه‌ای، شش شاخص عمده فرهنگی شامل «فاصله قدرت»، «ابهام‌گریزی یا احتیاط»، «فردگرایی و جمعگرایی»، «زن سالاری و مردسالاری»، «جهت‌گیری بلندمدت یا کوتاه‌مدت» و «میزان جامعه‌پذیری یا انطباق» در جوامع مذکور، مقایسه شده‌اند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که فرهنگ ایرانی با وجود شاخص‌های توسعه‌پذیر همچون عدالت‌خواهی، جمع‌گرایی، پلورالیسم فرهنگی و احترام، حاوی شاخص‌های فرهنگی ضدتوسعه بیشتری در مقایسه با فرهنگ‌های ژاپنی و بریتانیایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Culture and Development: Comparison of Cultural Development Indicators in Japan, Britain and Iran

نویسندگان [English]

  • Halimeh Hoseynpanahi 1
  • Rahim Bayzidi 2
1 Graduated from Al-Zahra University with a master's degree in social science research
2 Graduated from the University of Tehran, PhD in International Relations
چکیده [English]

Development is a complex process , with several indicators . Different views on development are each emphasizing on specific aspects of the causes and factors of development . These views emphasize on indicators such as geography , politics , international conditions, and so on . In the present study, while assuming the influence of the above mentioned factors , the role of culture and cultural indicators in development are discussed . In other words, the main question of the present research is how do cultural indicators affect development ? To answer this question , beginning with descriptive-analytic review of development factors in Japanese culture , the UK and Iran and eventually by comparison , six major cultural indicators of " power distance", " Individualism " , " Masculinity " , " Uncertainty Avoidance " , " long term orientation " and " Indulgence " in the community , are compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Development
  • Iran
  • Japan
  • Britain
ازغندی، علیرضا (1386) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 57-1320، تهران: انتشارات سمت.
استریناتی، دومینیک (1387) مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ثریا پاک‌نظر، تهران، گام نو، چاپ سوم.
اشتن، تامس ساوتکلیف (1384) انقلاب صنعتی، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
اینگلهارت، رونالد (1382) تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر . تهران: نشر کویر.
باران، پل (1359) اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، تهران: خوارزمی.
بدیع، برتران (1376) توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران: نشر قومس.
حقیقی، ایمان (1384) توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن، راهبرد، سال اول، شماره چهارم.
حمیدی، همایون و مهرزاد سرافرازی (1390) جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال دوم، پیش شماره دوم، بهار.
دورانت، ویل (1378) تاریخ تمدن، جلد ششم، ترجمه حسین کامیاب، محمدامین علیزاده و لیلا زارع، تاریخ ما.
راغفر، حسین و مرجان فدوی اردکانی (1391) "چهارچوبی تحلیلی در نظریة توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری"، اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان.
ریمون، آرون (1387) مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ نهم.
ژوبر، پیر آمدیه امیلین (1322) سفر به ایران و ارمنستان، ترجمه محمود هدایت، تهران: چهر.
شهرام نیا، امیرمسعود (1392) تعامل و تقابل ملی گرایی و اسلام گرایی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دوره 2، شماره 5.
صالحی امیری، رضا (1386) مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران، ققنوس، چاپ اول.
قرایی، فیاض، (1382) انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، مشهد: ش. ۵۹.
کاتوزیان، محمدعلی همایون (1374) اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، تهران: نشر مرکز.
کاسمینسکی، یوگنی آلکسی یویچ (1386) تاریخ قرون وسطی، ترجمه محمدباقر مومنی و صادق انصاری، فردوس.
کوزر، لوئیس (1387) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران، علمی، چاپ چهاردهم.
مشیدی، جلیل و فرزانه، سمانه (1391) بررسی کثرت گرایی دینی در مثنوی مولوی، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، بهار.
مهری، بهار (1386) مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی، تهران، سمت، چاپ اول،
موثقی، سید احمد (1383) توسعه؛ سیر تحول مفهومی و نظری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 63.
میرترابی، سعید (1384) مسائل نفت ایران، تهران: نشر قومس.
نظرسنجی صدا و سیما از مردم تهران در باره عدالت (1373)، قابل دسترس در: https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/421106
وبر، ماکس (1373)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، با مقدمه‌ای از آنتونی گیدنز، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
وثوقی، منصور و دیگران (1384) فردگرایی و جمع گرایی ایرانیان از دید سیاحان خارجی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار و تابستان.
یاری، احسان و بایزیدی، رحیم (1396)، سیاست‌های آبه نومیکس و توسعه در ژاپن، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 13، شماره 38، بهار.
Beasley, William G. (1972), The Meiji Restoration, Stanford, California: Stanford University Press.
Beeman, William O. (1986). Language, Status and Power in Iran. Bloomington, IN: Indiana University Press.
Bourdieu, Pierre (1986), “The Forms of Capital”, Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, J.G. Richardson.
Doi, Takeo (1981). The Anatomy of Dependence: The Key Analysis of Japanese Behavior. English trans. John Bester (2nd ed.). Tokyo: Kodansha International.
Foucault, Michel (1991), Discipline and Punish: The Birth of the Prison, London: Penguin.
Hass, Michael (1992), Polity and Society, NewYork and London.
Imai, Masaaki (1986). Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success. New York: Random House.
Lee, Eunjeong. "Transforming Japan—Banana Yoshimoto’s Amrita." Lubbock, TX: Texas Tech University, 2010. Print.
Mahdavy, Hussein (1970), The Patterns and Proldems of Economic Development in Rentier State: The Case of Iran in M.A. Cook, (Ed), Studies in Economic History of the Middle East, London: Oxford University Press.
Mountz, Alison et all (2009) Key Concepts in Human Geography, SAGE.
Nardin, Terry (2006) “International political theory and the question of justice”, International Affairs 82, 3.
Nye, Joseph S. (2005). Soft
Power: The Means To Success In World Politics, PublicAffairs.
Wade, Nicholas (2014), A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History, The Penguin Press, New York.
Wallerstein, Immanuel (2004), "World-systems Analysis." In World System History, ed. George Modelski, inEncyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK.