تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین انواع مشارکت سیاسیِ با طبقات اجتماعی در شهر مهاباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، «تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین انواع مشارکت سیاسی با طبقات اجتماعی در شهر مهاباد» می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شهروندان 18 سال به بالای شاغل در شهر مهاباد در سال 1397 می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری از بین واحدها به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای و نمونه‌گیری از داخل خوشه‌ها به صورت تصادفی ‌سیستماتیک صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته مشارکت سیاسی است که ضریب پایایی آن به‌ کمک آلفای کرونباخ 96/0 به‌ دست آمد و جهت سنجش مفاهیم آن از طیف لیکرت استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت سیاسی(این میزان در طیف لیکرت از حداقل 1 تا حداکثر 5 متغیر بوده است) در میان افراد واقع در طبقه پایین شهر مهاباد به ترتیب با میانگین‌های 3/86 و 3/66 از نوع عام و خاص و مشارکت سیاسی طبقه بالا با میانگین 2/95 از نوع منفعل در بالاترین سطح قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of the Relationship between Types of Political Participation and Social Classes in Mahabad City

نویسندگان [English]

 • Shahla Kazemipour 1
 • Majild Kaffashi 2
 • Hesam Nasiri 3
1 Associate Professor of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Political Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is "the sociological explanation of the relationship between the types of political participation and social classes in the city of Mahabad". In the present study, the survey method has been used. The statistical population in this study is citizens aged 18 and above in Mahabad city in 2018. In this study, The sample size was estimated using Cochran's formula of 382 people. Sampling from the units was done in a multi-stage cluster and sampling from clusters was done by systematic random sampling. The data gathering tool was a researcher-made political participation questionnaire whose reliability coefficient was calculated using Cronbach's alpha of 0.96, and Likert scale was used to measure its concepts. To analyze the data, one-way ANOVA was used. The results of the study showed that the rate of political participation (this rate in Likert range varied from minimum 1 to maximum 5) was among the individuals located in the lower class of Mahabad with average of 3.86 and 3.66 of the general type and Specifically and high-ranking political participation with a mean of 2.95 of the passive type is at the highest level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social class
 • political participation
 • specific political participation
 • imposed political participation
 • passive political participation
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی. (1377). مدیریت مشارکتی شوراهای اسلامی و نظام مدیریت روستایی در ایران، پژوهش علوم انسانی، سال سی‌ام، شماره 2: 18-1
 2. اسماعیل­زاده، حسن، هواسی، علی، توانا، مهدی. (1392). بررسی عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان، دوره 3 ، شماره 2: 93-78
 3. اﻧﮕﻮﻳﺘﺎ، ﻣﺎرﻳﺎﻧﻮاف و راﻳﺰﻣﻦ، ﻟﺌﻮﻧﺎرد. (1383). جامعه­شناسی قشرها و نابرابری­های اجتماعی. ﺗﺮﺟﻤـﻪ: ﻣﺤﻤـﺪ ﻗﻠـﻲ­ﭘﻮر، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ آوﻟﻲ کلک و مرندیز.
 4. آبرامسون، پل. (1383).مشارکت سیاسی، ترجمه: نسرین طباطبایی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 5. بشیریه، حسین. (138۰). جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
 6. پالیزبان، محسن. (1390). بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره2، تابستان 1390، 49-43.
 7. جعفری­نیا، غلامرضا. (1391). بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورموج، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، بهار 1391، 122-87
 8. دارابی، مسعود. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در شهر نهاوند استان همدان. علوم اجتماعی، جامعه­شناسی مطالعات جوانان، شماره 17: ۵۷-۸۴
 9. ربیعی، علی. (1380). جامعه­شناسی تحولات ارزشی: نگاهی به رفتارشناسی رأی­دهندگان در دوم خرداد 1376، تهران: فرهنگ و اندیشه.
  1. شکربیگی، عالیه، حسین­پناهی، بهروز. (1391). عوامل اجتماعی مؤثر در مشارکت سیاسی اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر گنبد کاووس در استان گلستان)، مطالعات جامعه­شناسی ایران، دوره 2، شماره 5، 151-135.
  2. عباسی­اسفجیر و اسفندیاری. (1396). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1396، 78-47.
  3. عظیمی­هاشمی، مژگان؛ قاضی­طباطبایی، محمود و هدایتی، علی­اصغر. (1394). مشارکت سیاسی زنان در ایران و عوامل مؤثر بر آن. جامعه­شناسی زنان، فصلنامه زن و جامعه، دوره 6، شماره 24، 124 – 105.
  4. علوی­تبار، علی­رضا. (1379). بررسی الگوی مشارکت شهروندان در ادارة امور شهرها(تجارب جهانی و ایران). جلد اول، تهران: سازمان شهرداری­ها.
  5. مصطفایی­دولت­آباد، حلیمه، خارستانی، مرضیه. (1393). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی جوانان شهر خرامه، منتشر شده در دومین کنفرانس ملی جامعه­شناسی و علوم اجتماعی در سال 1393.
  6. نگین­تاجی، ریحانه، کشاورز، حمید. (1394). بررسی عوامل اجتماعی، فردی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهرستان نورآباد ممسنی، منتشر شده در کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی در سال 1394.
  7. نیک­پورقنواتی، لیلا، معینی، مهدی، احمدی، حبیب. (1391). بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با مشارکت سیاسی، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه­شناسی زنان، سال سوم، شماره اول، 61-39
  8. Allister, Mc, Ian and Toni Makkai.“Resource and Social Learning Theories of Political Participation: Ethnic Patterns in Australia.” Canadian Journal of Political Science. Vol. 25, No. 2(June 1992): 269-293.
  9. Almond, G. A and S. Verba.(1963). The Civic Culture, political Attitudes and Democracy in five Nations, Princeton: Princeton University Press
  10. Barkan, S. E .(1999). »Race, Issue Engagement and Political Participation« Race and Society, 1 (1): 63-76.
  11. Dahl, Robert A.(1982). Polyarshy; PartiCipation and Opposition, London, University Press.
  12. Flavin, P & Keane, M.J .(2012). »Life Satisfaction and Political Participation: Evidence from the United States«, Journal of Happiness Studies, 13(1), 63-78
  13. A. (2013). Political Participation and Non-democratic Political Culture in Western Europe, East-Central Europe and Post-Yugoslav Countries, Democracy in Transition.
  14. Jan, E .(1990). »Social Interaction and Contextual Influences on and Political Participation«, American Political Research, Vol. 18, No. 4.
  15. Lipest, S. M. (1963). Politicalman: the social Basses of politics. Newyork: university
  16. Marx, karl.(1971). contribution to the critique of political economy، London.
  17. Mc Clurg. S. D .(2001). Social Networks and Political Participation, Internet: Google Site
  18. Persson M .(2015). Education and Political Participation British Journal of Political Science / Volume 45 / Issue 03 / July 2015, pp 689-703.
  19. Saunders، peter، (1990)، Social class and stratification، London: Routledge.
  20. Weber, Max (1978), Economy and Society, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkley.
  21. Zettler, I., Hilbig, B. E. & Haubrich, J. (2011). Altruism at the ballots: Predicting political attitudes and behavior. Journal of Research in Personality, 45(1), 130-133.
  22. Zheng W. w., , Liu  ,   Huang Z. w.,  ,  Tan X. y.(2016).  Life Satisfaction as a Buffer of the Relationship Between Corruption Perception and Political Participation. Social Indicators Researchp,p: 117.