بازسازی معنایی سازه خشونت علیه زنان به عنوان عامل بازدارنده توسعه و بسترهای موجده آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استادجامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

چکیده

بر اساس نظریات مطرح شده به لحاظ روانشناختی و جامعه­ شناختی، یکی از مجاری اصلی برای یادگیری خشونت، خانواده است که اگر در این مجرا خللی حاصل آید؛ یکی از تبعات آن ایجاد گسست در فرایندهای توسعه­ ای  خواهد بود؛ چرا که با توجه به حوزه مطالعاتی در این پژوهش، خشونت به­ عنوان یکی از عوامل بازدارنده توسعه مدنظر می ­باشد. عدم دسترسی به آموزش همگانی برای بسیاری از زنان و دختران در جوامع، برخوردهای جنسیتی در اشتغال، ازدواج زودهنگام و مواردی از این دست همگی زمینه­ های بروز خشونت علیه زنان را فراهم می­ کنند. بنابراین، خشونت به­ عنوان یکی از پدیده­ های شایع در جهان امروزی  و عامل بازدارنده در فرایند توسعه ابعاد مفهومی گسترده­ ای به­ خود گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده کیفی بوده و از روش زمینه­ ای به­ عنوان روش اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. داده­ های کیفی از طریق مصاحبه عمیق با زنان متأهل شهر تبریز گرداوری شده­ اند. انجام مصاحبه­ ها تا حصول اشباع نظری، ادامه یافته و در این میان سعی شده است حداکثر گونه رعایت گردد. یافته­ ها در شش مقوله شخصیت پرخاشگرانه، تحدید اقتصادی، الزام­های حقوقی، ترومای اجتماعی، بازنمایی رسانه­ای و انزوای عاطفی دسته­ بندی شدند. هسته مرکزی این تحقیق مفهوم "تزلزل در پایگاه زنانگی" است. این مفهوم نشان می­ دهد پایگاه زنانه دچار تزلزل شده و جایگاه سابق خود را از دست داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semantic reconstruction of the violence against women as a deterrent factor of development and its implications

نویسندگان [English]

 • Hosseyn Banifatemeh 1
 • Mohammad Abbaszadeh 1
 • Mohammad bagher Alizadeh Aghdam 2
 • Nayer Mohammadpour 3
1 Professor of Sociology, Department of Social Sciences, University of Tabriz
2 Professor of Sociology, Department of Social Sciences, University of Tabriz
3 PhD student in Economic Sociology and Development, University of Tabriz
چکیده [English]

According to psychological and sociological theories, one of the main channels for learning violence is the family, which, if it is impacted by any reason, one of its consequences would be a break in developmental process, because according to the field of this research, violence is considered as one of the inhibitors of development. The lack of access to universal education for many women and girls in societies, gender-based in employment, early marriage, and so on all provide grounds for violence against women. So, we can say that violence has become a widespread concept, and a deterrent factor of development in today's world. Investigating this violence from the perspective of individuals who have had an experience of violence can make the context and dimensions of this concept more apparent. Therefore, the purpose of this study is to do a semantic reconstruction of violence among married women in Tabriz city. The research method is a qualitative method. The data were collected through a deep interview with the married women in Tabriz. The interviews continued until theoretical saturation has been achieved, and in the meantime. The findings were categorized into six categories of aggressive personality, economic limitations, legal requirements, social trauma, media representation, and emotional isolation. The core of this research is the concept of "shake-up at the femininity base." This concept indicates that the female base has been shaken and lost its former position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Violence
 • Aggressive Personality
 • Economic Restraint
 • Social Trauma
 • Media Representation
 • آل همپتون، رابرت و همکاران (1388). خشونت در خانواده پیش گیری و درمان. ترجمه داوود کربلایی و محمد میگونی، تهران: نشر آفرینش

  ابوت، پاملا و والاس، کلر (1380). جامعه شناسی زنان. مترجم: منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

  استروس؛ آنسلم، کوربین؛ جولیت (1393). مبانی پژوهش کیفی. ترجمة ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.

  باقری زنوز، بهارک؛ علمی، محمود (1391). سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی؛ نشانه های آسیب شناختی در روابط اجتماعی در ایران. مطالعات جامعه شناختی، 2، 5، 125-138.

  بهروزیان، بهروز و حسنوند، احسان (1395). بازسایی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائه یک نظریه زمینه ای. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان، 212-187. 

  سعادتی، موسی (1390). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی بر سلامت روان و همسرآزاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی.

  ساعتچی، محمود ( 1377 ) نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی. تهران:  نشر سخن.

  سالاری فر، محمدرضا (1389). خشونت خانگی علیه زنان. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مرکز نشر هاجر.

  جلائی پور، حمید رضا و محمدی، جمال(1387). نظریه های متأخر جامعه شناسی. تهران: نشر نی.

  کریم پور، عبدالحمید (1394). خشونت علیه زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی.

  گیدنز، آنتونی (1378). جامعه شناسی، مترجم: صبوری، تهران: نشر نی.

  منیر، محمد داوود؛ بادغیسی، وسیمه، صالحی، عبدالکریمی، کاوه، علی احمد (1388). خشونت خانوادگی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن. تهران: نشر شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر.

  محبی، سیده فاطمه (1380). آسیب شناسی اجتماعی زنان. خشونت علیه زنان، مجله راهبردی زنان، 14،19-6.

  • Ahn, Bonnie (2015) Correlates of physical violence in marital relationships among first-generation Korean Americans, International Social Work 49(2), pp: 208–217.
  • Alan, Rashed; Alam; Islam (2007) Factors Affecting Domestic Violence against Women in Bangladesh, 8th European Public Health Conference: Poster Walks, Population Science and Human Resource Development, University of Rajshahi, Bangladesh.
  • Alexander, C., Jeffrey (2012) Trauma: A Social Theory, polity press.
  • Bajpai, Asha (2016) Learning by Doing—Promoting Access to Justice to the Marginalized  and Vulnerable Groups in India, Asian Journal of Legal Education, 3(2), pp: 201–208.
  • Biran, Hanni; Despović, Tija; Dunjić, Ivanka; Grueneisen, Veronika; Milojević, Slavoljub; Rosenfeld, Jona; Satarić, Jelica; Mojović, Marina (2013) Impact of Social Trauma onto Identity, Group Analytic Society Belgrade.
  • Bourdieu, P. (1986) the forms of Capital ‘, in, J.G. Richardson (ed.) Handbook of theory and Research for the sociology of education .New York: Greenwood Press.
  • Büken, Örnek Nüket; Sahinoglu, Serap (2006)  Violence Against Women in Turkey and the Role of Women Physicians, The journal of Nursing Ethics, Volume: 13 issue: 2, page (s): 197-205.
  • Bouhours, Brigitte; Broadhurst, Roderic (2015) Violence Against Women in Hong Kong Results of the International Violence Against Women Survey, Volume: 21, No:11, pp: 1311-1329.
  • Coutinho, Emília; Almeida, Fátima; Duarte, João; Chaves, Cláudia; Nelas, Paula; Amaral, Odete (2014) Factors related to domestic violence in pregnant women, Procedia - Social and Behavioral Sciences 171, pp: 1280 – 1287.
  • Dépelteau,François& Landini, Tatiana Savoia (2017) Norbert Elias and Violence, press: Palgrave Macmillan US.
  • Fernández, E Galarza; Bedía, , Cobo;  Cerdá,  M., Esquembre (2016) The media and the symbolic violence against women, Revista Latina de Comunicación Social, 71, pp: 818 - 832.
  • Glaser, B., G. & A. L. Strauss, (1967): The Discovery of Grounded Theory, Sterategies for Qualitative Research. London Weidenfeild and
  • Maxwell, J. A. (2004) Qualitative Research Design: An Interactive Approach (2nd ed.) London, England: Sage Publications.
  • McDuie-Ra, Duncan (2012) Violence Against Women in the Militarized Indian Frontier: Beyond “Indian Culture” in the Experiences of Ethnic Minority Women, Violence Against Women, 18 (3), pp: 322– 345.
  • Oluremi, Fareo Dorcas (2015) Domestic Violence Against women in Nigeria, European Journal of Psychological  Research, Vol. 2, 1, pp: 24-33.
  • Turner, Bryan S. (1996) The Body and Society (Exploration in Social Theory) London: sage Publication.
  • Uzun, Oneri Gizem; Uzunboylu, Huseyin (2014) A Survey Regarding of Domestic Violence Againts Women, 2nd Global Conferecne on Psychology Researchers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 190, pp: 24 – 31.
  • Yim Is, Kofman Yb (2018) The Psychobiology of Stress and Intimate PartnerViolence,Psychoneuroendocrinology,https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2018.08.017.