بررسی موانع رشد شاخص های توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی از دید فعالین حوزه صنعت در بخش خصوصی و دولتی: با تاکید بر روش گراندد تئوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی همدان،

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه،

چکیده

بر اساس دیدگاه متفکران پسا توسعه ای، مفهوم توسعه و توسعه نیافتگی امری صرفا تولیدی و صنعتی نیست بلکه با توجه به درک معنایی افراد از هستی و زندگی و پذیرش تنوعات فرهنگی و زیستی، توسعه امری است که افراد به عنوان الگوی مطلوب زندگی و رشد جوامع مد نظر دارند. از نظر آنان نظریه های توسعه قبلی، درک معنایی افراد و چگونگی تعامل انسان ها با تحولات صنعتی و رشد مدرنیزاسیون را نادیده گرفته اند. بر این اساس، هدف از این مطالعه تفسیر معنایی دلایل توسعه نیافتگی استان آذربایجان غربی بر اساس روایت های فردی و تجربه های شخصی 32 نفر از مدیران ارشد سازمانی در استان و نیز صاحبان مشاغل و دست اندرکاران صنعت این استان طی مصاحبه‌های عمیق صورت گرفته، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. بر اساس نتایج حاصل، مشکلات مدیریتی موجود در بدنه بخش دولتی و بخش خصوصی استان به عنوان مقوله هسته‌ای در موانع توسعه نیافتگی استان استخراج شده است. لذا بیماری عقب ماندگی استان آذربایجان غربی بیش از آنکه به جناح، فرد یا گروه خاصی اختصاص داشته باشد بیشتر ریشه در بسترهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر پهنه مدیریتی استان دارد. این نتایج اشاره به ضرورت اجتناب ناپذیر توجه جدی به حل مشکلات مدیریتی استان و ایجاد تعامل هم افزا میان حوزه های مختلف بخش دولتی، بخش خصوصی، مدیران، بخش دانشگاهی و واحدهای تحقیق و توسعه دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری سه مرحله ای، مهمترین دلایل عقب ماندگی استان آذربایجان غربی شامل 29 زیر مقوله بوده که در قالب پنج مکانیزم 1) ضعف مدیریت داخلی استان 2) ضعف مدیریتی موجود در بین صاحبان صنایع 3) ضعف مدیریت کلان در سطح کشور 4) مسائل فرهنگی استان و 5) ویژگی-های جغرافیایی استان قابل ارائه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on development barriers in West Azerbaijan province based on private and public sector executive’s viewpoint: Grounded theory approach

نویسندگان [English]

 • Somaye Razaghi 1
 • Hasan Heydari 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali University of Hamadan,
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University,
چکیده [English]

According to the post-developmentalism viewpoint, the concept of development/underdevelopment is not merely depend on production and industrialization, but considering the semantic understanding of individuals' existence and life and the acceptance of cultural and biological diversity, the development is a desirable pattern of living and growth of societies. They believe that previous development theories have ignored the human’s semantic understanding and their interaction with industrial developments and modernization. Then, the purpose of this study is to provide a semantic interpretation of the reasons for the underdevelopment of West Azarbaijan province based on the individual narratives and personal experiences of 32 senior organizational executives in the province as well as in-depth interviews with business executives and industry practitioners, through Grounded-Theory method.  In according to the results, the management failures in public and private sector is extracted as the main reason of under-development in West Azerbaijan province. Therefore, the backwardness of the West Azerbaijan province is more rooted in the political and social contexts in the governing of the province rather than the faction, individual, or group roots. These results point to the inevitable need to pay close attention to solve the governing problems of the province and to create synergistic interaction between different sectors of the public sector, the private sector, managers, academia and research and development units. In addition, the results addresses 5 main reasons for underdevelopment roots in West Azerbaijan province contain: 1) The weakness of the internal management in the province 2) management weakness among the industrial owners 3) The weakness of macro management in the country 4) Cultural issues in the province and 5) Geographic characteristics of the province. Some of the practical solutions for promoting the development level of this province have been proposed in this study

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barriers to development
 • Institutional Development Theory
 • Grounded theory
 • lack of management
 • اکبرزاده، امین، پهلوانی، مصیب و سیدحسین میرجلیلی (1397) مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران، تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد، پژوهش های مدیریت عمومی، سال 11، شماره 42،
 • بهرامی، رحمت اله و خلیل عطار (1390) تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی، چشم انداز جغرافیایی، سال ششم، شماره 16، پائیز 1390.
 • داداش پور، هاشم، علیزاده، بهرام و بهاره مدنی (1390) بررسی و تحلیل روند توسعه‌یافتگی و نابرابری‌های فضایی در شهرستان‌های استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم اجتماعی، سال 18، شماره 53.‎
 • دانائی فرد، حسن و یعقوب حسینی (2010) مدلی مفهومی برای ساخت نظریه های کاربردی در علوم اجتماعی: چگونه دنیای معنابخشی کارورزان و اندیشمندان را به هم پیوند دهیم؟ مجله روش شناسی علوم انسانی، شماره 65.
 • زالی, نادر و سیدعلی سجادی (1396) شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان کهگیلویه وبویراحمد)،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 7، شماره 26.‎
 • سرزلی، فاضل الیاسی، پژهان، علی و میثم موسایی (1396) تفسیر معنایی توسعه نیافتگی استان کرمانشاه با تاکید بر دیدگاه صاحبان شرکت ها و کارگاه های شهرک های صنعتی این استان، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره هشتم، شماره 2.
 • صادقی، احمد و مهران سعیدی اقدم (1394) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری آزمون و خطا و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا، سال دوم، شماره 5.
 • فوکو، میشل (1391) تولد زیست سیاست، درس گفتارهای کلژ دو فرانس، ترجمه رضا نجف زاده، تهران: نشر نی.
 • گلدتورپ، جی.ای (1370) جامعه‌شناسی کشورهای جهان سوم (نابرابری توسعه)، ترجمه‌ی جواد طهوریان، نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
 • ی‌سو، آلوین (1378) تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه‌ی محمود حبیبی مظاهری، تهران، نشر مطالعات راهبردی.
 • Amsden, Alice (1990) Third World Industrialization: Global Fordism or New Model?, New Left Review, 182.
 • Arthur, Brian (1994) Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Asian Development Bank (2016) Tajikistan: Promoting Export Diversification and Growth, Asian Development Bank Publisher.
 • Bright, Dan ,S, Dzorgbo (2017) Ghana in search of development, London, Routledge.
 • Castel, Manuel, Hall, Peter (1994) Technopoles of the World: the Making of 21st Century Industrial Complexes, London, Routledge.
 • Center for International Development (2018) Sri Lanka growth diagnostic analysis, Cambridge.
 • Evans, Peter and Rauch, James (2000) Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed countries”, Journal of Public Economic 75, 1.
 • Fukuyama, Francis (1995) Trust: the Social Virtues and Creation of Prosperity, New York: Free Press.
 • Das, B, Shil, C, Pramanik, K. (2007) Strengthening SMEs to make export competitive, MPRA Paper 7800, Germany: UniversityLibrary of Munich.
 • Glaser, Barney, Strauss, Anselm (1967) the Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research, London.
 • Grossman, Gene, Helpman, Elhanan (1991) Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Kendall, Judy (1999) Axial Coding and the Grounded Theory Controversy, Wastern Journal of Nursing Research, 21, 6.
 • Levien, Michael (2016), Social Capital as Obstacle to Development: Brokering land, Norms, and Trust in Rural India, World Development,74.
 • Lloyd-Reason, L. and Mughan, T (2008) Removing Barriers to SME Access to International, A Joint OECD/APEC Project, USASBE, 2008 Proceedings.
 • Nelson, Richard, Winters, Sidney (1982) An Evolutionaru Theory of Economic Change, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Ress, Janson (2001) technology and regional development: theory revisited in B.Johansson, Theories of Endogenous Regional Growth, Heidelberg: Springer- Verlag.
 • Rodriguez, Andres (2006) Do Institutions Matter for Regional Development? Regional Studies, 47, 7.
 • Romer, Paul (1986) Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, 94, 5.
 • Stimson, Robert (2002) Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Berlin, Springer.
 • Stough, Roger (2009) Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development: Massachusetts, Usa: Edward Elgar.
 • Thanh, N , Van Dai, P. (2016) Economic growth constraints in Vietnam: a study using the growth diagnostic approach, Vietnam Institute for Economic and Policy Research, Hanoi, Vietnam, 18, 234.
 • Wilhelm, V, Fiestas, I. (2005) Exploring the link between public spending and poverty reduction: lessons from the 1990s, World Bank Institute, Washington, DC.