موضوعات = توسعه اجتماعی
واکاوی فرایند فقر در مناطق شهری استان خوزستان (مورد: شهر اهواز و آبادان)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 25-50

10.22034/jeds.2023.50942.1632

معصومه باقری؛ علی بوداقی؛ سجاد بهمنی؛ مرضیه شهریاری


مطالعه فرهنگ مدیریت پسماند در بین شهروندان شهر تهران

دوره 12، شماره 1، مهر 1402، صفحه 47-79

10.22034/jeds.2023.51312.1650

بیژن زارع؛ اعظم نیازی؛ فرهاد بیانی


نقش راهبردی سرمایۀ فرهنگی بر تقویت کارآفرینی

دوره 12، شماره 1، مهر 1402، صفحه 154-176

10.22034/jeds.2023.51228.1647

مجتبی میرزایی؛ سولماز آوریده؛ هما شه پوری


واکاوی ابعاد توسعه سیاسی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، مهر 1402، صفحه 225-250

10.22034/jeds.2023.55546.1710

+امیر مسعود امیرمظاهری؛ محمود علمی؛ اکبر مومنی راد؛ حسین احمدزاده گلی


مصرف آب و تعیین گرهای اجتماعی آن مورد مطالعه: شهروندان ارومیه

دوره 12، شماره 1، مهر 1402، صفحه 277-294

10.22034/jeds.2023.54707.1701

حسین هنرور؛ توکل آقایاری هیر؛ اشرف عباس پور


مناطق آزاد ، محرک توسعه تحلیلی جامعه شناختی بر ابعاد عملکردی منطقه آزاد ارس

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 115-140

زهرا حضرتی صومعه؛ روح اله ساعی؛ روزا کرم پور


ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 333-362

منوچهر علی نژاد؛ ابوالفضل پورگنجی؛ حسین دارابی


تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین انواع مشارکت سیاسیِ با طبقات اجتماعی در شهر مهاباد

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 191-218

شهلا کاظمی پور؛ مجید کفاشی؛ حسام نصیری


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدر رفت آب آشامیدنی (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 155-183

حسن مومنی؛ سمیه خدارحمی؛ عبدالحسین کلانتری


توسعه جنسیتی در دوره پهلوی اول با تأکید بر فرصت‏های تحصیلی زنان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 97-124

آمنه امیری؛ محمد سلماسی زاده؛ محمد عباس زاده


زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-25

عبدالرضا ادهمی؛ عباس هاتفی


تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 143-180

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم زایرکعبه


ساماندهی و مهار موفّق تکدّی‌گری در کلان شهرها: مطالعه موردی مؤسّسۀ خیریۀ حمایت از مستمندان تبریز

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 131-164

عترت ازهرا قناعت پیشه؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش گرایش به ارزش های دموکراتیک در بین شهر وندان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 165-191

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رحیم بدری گرگری؛ مهدی رفیعی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 139-163

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا


محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 35-70

رضا رنج پور؛ سید کمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ فاطمه عبداله زاده نوبریان