ساماندهی و مهار موفّق تکدّی‌گری در کلان شهرها: مطالعه موردی مؤسّسۀ خیریۀ حمایت از مستمندان تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تبریز

چکیده

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز مهمترین موسسه در شهر تبریز است که با هدف جلوگیری از تکدی‌گری و کمک به محرومان واقعی در سال 1351 تاسیس شد و هزاران نفر از افراد خانواده‌های تهیدست را تحت پوشش قرار داده است. اکنون این سوال مطرح است که این موسسه چگونه موفق شده است که تکدی‌گری را در این شهر مهار کند؟ در این مطالعه، با استفاده مطالعه موردی از نوع پژوهش کیفی با شیوه مشاهده و مصاحبه با 20 نفر از افراد آگاه و مددجو و بررسی به گردآوری داده‌ها پرداخته شد. با روش تحلیل تماتیک یا موضوعی ده مقوله عمده برگرفته از عملکرد موسسه شناسایی شدند که عبارتند از: آگاهی بخشی به مردم، مبارزه با بدعت‌ها، حمایت مادی و اجتماعی، پرهیز از کمک مالی به طور مستقیم، ساختار سازمانی موسسه، کاریابی، بررسی مداوم، تامین نیروی انسانی، تلقی چندبعدی از تکدی‌گری و بازتولید فعالیت‌های فرهنگی و دینی. نتایج نشان داد این مقوله‌ها از ویژگی‌های برجسته این موسسه در فرآیند ریشه‌کنی تکدی‌گری در تبریز و عنوان‌دار کردن این شهر به عنوان کلان‌شهر بدون گدا بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات