بررسی رابطه رسانه‌های ارتباط جمعی بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اسلام‌آبادغرب)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

توسعه اجتماعی یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه بشمار می‌رود که دست یافتن به فضای مفهومی آن از طریق شاخص‌های آن امکان‌پذیر است لذا دست‌یابی به این شاخص‌ها و مفهوم توسعه اجتماعی زمانی محقق می‌شود که تمامی دانش و فن‌آوری‌های بالقوه جامعه بطور مؤثری در میان آحاد جامعه اشاعه یابد که ارتباطات نقش محوری بازی می‌کند. ادبیات توسعه نشان می-دهد که رسانه‌های ارتباط جمعی نقش مهمی در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایفا می‌کند. جامعه آماری تحقیق جوانان 18 تا 35 ساله شهر اسلام‌آبادغرب در نظرگرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده 380 نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج آمار توصیفی حاکی از آنست که سطح توسعه اجتماعی بر اساس شاخص‌های مورد سنجش، در حد پایین می‌باشد. برای بررسی رابطه بین متغیرها، از آمارهای( t-test دو گروه مستقل، تحلیل واریانس، پیرسون ) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی با متغیرهای توسعه اجتماعی و دو بعد آن یعنی؛ کیفیت زندگی، اخلاقیات توسعه اجتماعی، سن، تحصیلات، رابطه معناداری وجود دارد. و بین رسانه‌های ارتباط جمعی با دیگر شاخص‌های توسعه اجتماعی یعنی انسجام اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات