بررسی رابطه رسانه‌های ارتباط جمعی بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اسلام‌آبادغرب)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

توسعه اجتماعی یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه بشمار می‌رود که دست یافتن به فضای مفهومی آن از طریق شاخص‌های آن امکان‌پذیر است لذا دست‌یابی به این شاخص‌ها و مفهوم توسعه اجتماعی زمانی محقق می‌شود که تمامی دانش و فن‌آوری‌های بالقوه جامعه بطور مؤثری در میان آحاد جامعه اشاعه یابد که ارتباطات نقش محوری بازی می‌کند. ادبیات توسعه نشان می-دهد که رسانه‌های ارتباط جمعی نقش مهمی در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایفا می‌کند. جامعه آماری تحقیق جوانان 18 تا 35 ساله شهر اسلام‌آبادغرب در نظرگرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده 380 نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج آمار توصیفی حاکی از آنست که سطح توسعه اجتماعی بر اساس شاخص‌های مورد سنجش، در حد پایین می‌باشد. برای بررسی رابطه بین متغیرها، از آمارهای( t-test دو گروه مستقل، تحلیل واریانس، پیرسون ) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی با متغیرهای توسعه اجتماعی و دو بعد آن یعنی؛ کیفیت زندگی، اخلاقیات توسعه اجتماعی، سن، تحصیلات، رابطه معناداری وجود دارد. و بین رسانه‌های ارتباط جمعی با دیگر شاخص‌های توسعه اجتماعی یعنی انسجام اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Mass Media on Social Development (Case Study: Youth of Islamabad Abad-Gharb)

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Daneshmehr 1
  • Omid Ghaderzadeh 2
  • Fatemeh Sharifi 3
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Kurdistan University
2 Associate Professor, Department of Sociology, University of Kurdistan
3 Master of Sociology, University of Kurdistan
چکیده [English]

Social development one of the main elements of development, is to achieve a conceptual space through the index it is possible the achievement of these indicators and the concept of social development when realized that all knowledge and technologies, potential community effectively spreads among the people of that communication plays a central role. Development literature shows that the mass media play an important role in social change, strengthening social capital, quality of life and social development in urban and rural areas plays. The purpose of this study was to investigate the effect of mass media on social development in Muslim garb based on the objectives and research questions, indicators of social development indicators of social cohesion, quality of life and the ethics of social development is discussed. So enjoying the theories of Lerner, D. Crocker and John Thompson examines empirical hypotheses have been examined. Our procedure in the tradition of quantitative research was conducted using a survey method and questionnaire method was used to collect data. The population 18 to 35 years old 47/453 Aslam-Abadghrb that people in this age group are using multi-stage cluster sampling and simple random sample of 380 students per year 1396 has been chosen as an example. The descriptive results show that the average social development among youth as one of the influential groups in the social dynamics and the lower limit is not strictly limited. To examine the relationship between variables, statistics (t-test for two independent groups, ANOVA, Pearson and Spearman) was used Based on the results of the use of mass media and social development in its two dimensions, quality of life, ethics, social development, there is a positive correlation. At the end, with a view to the impact of mass media on social development, operational strategies to promote social development is provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • social development
  • social cohesion
  • quality of life
  • Social ethics
- ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری. (1383). "توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران"، تهران: نشرنی.
-­ ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری.(1387). "جامعه­شناسی توسعه"، تهران: انتشارات کیهان، چاپ هفتم.
-­ ازکیا، مصطفی، زنجانی، حبیب­الله، سیدمیرزایی، سیدمحمد، یرغمدی، هادی .(1393). "بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران"، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره چهارم
- اصفهانی، زهرا، خادمی، حسین، مهدی­تازه، رضا.(1388). "تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان، مطالعه موردی:  شهر بروجن"، فصلنامه روستا و توسعه، سال12، شماره1.
- افه، کلاس .(1384)."چگونه می­توان به شهروندان اعتماد داشت"، مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی، نشر شیرازه.
- اکبریان رونیزی، سعید رضا، رجایی، سیدعباس، رمضان­زادهلبسویی، مهدی .(1394)."ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تأکید بر دیدگاه ساکنان محلی (مطالعه موردی دهستان خیر)"، فصلنامه راهبرهای توسعه روستایی، شماره دوم.
- امام­جمعه­زاده، سیدجواد، صادقی­نقدعلی، زهرا، رهبرقاضی، نوعی باغبان سید­مرتضی.(1391)."بررسی رابطه مصرف رسانه­ای  و انسجام اجتماعی( مطالعه جوانان شهر تبریز)"، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره اول، شماره چهارم.
- آزادارمکی، تقی و همکاران. (1390). "بررسی و شناسایی شاخص­های کاربردی توسعه اجتماعی"، فصلنامه مطالعات اجتماعی- فرهنگی،  سال اول، شماره اول.
- پورمحمدی و همکاران.(1391)."تحلیل توسعه­یافتگی شهرستان­های استان کرمانشاه"، مجله تخصصی برنامه­ریزی فضایی، سال دوم، شماره اول.
- جاکبز و کلولند .(1387). "نظریه جامع توسعه اجتماعی"، جمعی از مترجمان، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- جان.ب.تامپسون.(1380)."رسانه و مدرنیته"، ترجمه مسعود اوحدی، تهران، انتشارات سروش.
- جونز و پند. (1387)."نظریه جامع توسعه اجتماعی"، جمعی از مترجمان، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- حیدری­ساربان، وکیل .(1394)."نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه شهرستان مشکین شهر)"، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره چهارم شماره دوم.
- خراسانی، محمدامین، راستی، هادی، رحمانی، اسماعیل.(1395)."تحلیلی بر اثرگذاری رسانه­‌های جمعی و مطبوعات از دیدگاه ساکنان نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان زرآباد غربی"، فصلنامه  برنامه ریزی منطقه­ای، سال6، شماره پیاپی22.
- خوش­فر، غلامرضا.(1378). "تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر اخلاق اجتماعی جوانان"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره20و19.
- دواس، دی. ای.(1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشرنی.
- رجب­زاده، احمد .(1376)." ارزش­ها و ضعف وجدان کاری در ایران"، نامه پژوهش، سال دوم، شماره5، صص 73-54
- ستوده، هدایت­الله .(1384)."آسیب­شناسی اجتماعی"، تهران: انتشارات آوای نور.
- شریف­زاده، حکیمه السادات، سهرابی، مریم، میرمحمدتبار، سیداحمد.(1394). "بررسی رابطه بین استفاده  از رسانه­‌های جمعی و اعتماد اجتماعی در دانشجویان"، فرهنگ در دانشگاه اسلامی15، سال پنجم، شماره2.
- شمس زاده، پروین، شیرازی­نژاد، آزاده .(1388). "نقش فناوری اطلاعات برکیفیت زندگی خانواده"، بر گرفته از دکتر خوارزمی،  شهیندخت، عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، فصلنامه پژوهش­‌های قرآنی، ترجمه سید موسی حسینی، چاپ سال 1998.
- شیخ­الاسلامی، علیرضا و نجمه خوشبین .(1391)."سنجش کیفیت زندگی، مطالعه ناحیه یک شهر بهشهر"، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چشم­انداز زاگرس، شماره چهارم.
- شیخ­حسنی، غلامحسین و فهیمه مهماندوست.(1389)."نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستائیان در طرح­های عمران روستایی، مطالعه موردی دهستان نساء"، فصلنامه جغرافیای سرزمین علمی-پژوهشی، سال هفتم، شماره28.
- شیرزادی، رضا .(1391). "نوسازی، توسعه، جهانی شدن"، تهران: نشر آگه.
- صمدیان، ابوالفضل، مدبری، رحیم.(1393). بررسی قابلیت­‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی- فرهنگی در روستاها،  مطالعه موردی: آذربایجان شرقی، مجله مدیریت فرهنگی 8، شماره 23.
- عسکری، فیروزه .(1390)."توسعه ارتباطات"، پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، شماره 81.
- علیپور ملاباشی، یاور .(1395)."بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه­های اجتماعی مجازی، مطالعه: دانش­آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر اردبیل"، همایش ملی آسیب­های اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
- غفاری، غلامرضا، فیروزآبادی، سیداحمد، دانشمهر، حسین .(1392)."کیفیت زندگی و درک معنایی آن در منطقه اورامان لهون"، مطالعات جامعه­شناختی علمی- پژوهشی، دوره20، شماره دوم.
- فتحی، سروش، مختارپور، مهدی.(1393). "بررسی نقش و تأثیر رسانه­‌های نوین در تغییر سبک زندگی، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران"، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره 2.
- فرهمند، مهناز، سعیدی­مدنی، سیدمحسن، سهندی­خلیفه­کندی، مهناز .(1394)."مطالعه تطبیقی انسجام اجتماعی در بین دو قوم آذر و کرد: مطالعه موردی شهر سنندج و تبریز"، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 6، شماره اول.
- قادری، اسماعیل، دلاور، علی، مجدی، نیما .(1393)."جایگاه رسانه­های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال نهم، شماره 28.
- کراکر، دی .(1987)."به سوی اخلاق توسعه"، ترجمه اسماعیل رحمان­پور و مهدی­صفار دستگردی"، راهبرد یاس، سال اول، شماره دوم.
- کلانتری، صمد.(1391)."تحلیل مقایسه‌ای استفاده از رسانه‌ها در مناطق شهری و روستایی ایران"، توسعه روستایی، دوره چهارم، شماره دوم.
- لطیفی، غلامرضا و طاهره داودوندی .(1389)."تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران"، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره سوم.
- مرکز آمار ایران .(1395)."سرشماری عمومی نفوس و مسکن"، قابل دسترس در سایت www.amar.org.ir
- معتمدنژاد، کاظم .(1383)."وسائل ارتباط جمعی"، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 - مک­فارلند، رابرت و دیگران .(1387)؛ "نظریه جامع توسعه اجتماعی"، جمعی از مترجمان، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- نوروزی، فیض­الله .(1387)."تعهد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن"، رساله دکتری جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران.
- ویندال، سون، اولسون، جین، سیگنایزر، بنو .(1376)."کاربرد نظریه­های ارتباطات"، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
 Agrawal, Binod C.(2006), “Communication Technology and Rural Development in India: promises and per formances"  Indian media studies Journal, 1(1).
 Xie, Yungeng. (2017), “New Media and China's Social Development”, Research Series on the Chinese Dream and China’s Development Path, springer.
Amini, S.(2011), “The study of effective factors on non-friendly action among Tehran citizens”,  Ethic Research Bulletin (the bulletin ofStrategic Research Center);1:75.(In Persian).
General  Population  and  Housing Census, Statistical Center of  Iran (2011). (in Persi.(
Mefalopulos, Paol (2008),"Development Communication Sourcebook: Broadening the Boundaries of Communication", Washington, D.C.World Bank
Thompson, J.(1999), “Community identity and world citizenship. In Archibugi”, Held and Kohler (eds), Culture and  global Change, London:Routledge.
Tripathi, Ankur Mani,Kumar Singh, Abhishek & Kumea Arvind (2012),Information a Communication Technology for Rural Development"  International Journal on Computer Science and(5)4 Engineering