ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مهریز یزد،

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اقدامات توسعه‌ای با هدف شناسایی تاثیرات هرگونه اقدام توسعه‌ای(اعم از سیاست، برنامه و یا پروژه اجرائی) و تعیین دامنه‌ی تاثیرات آن صورت میگیرد تا متناسب با ماهیت اقدامات توسعه‌ای، اقدامات تعدیلی و جبرانی لازم برای کاهش تاثیرات منفی صورت گیرد. از جمله این اقدامات مداخله‌ای میتوان به طرح ارتقای کیفی میادین شهری اشاره کرد؛ طرح ساماندهی و ارتقای کیفی میدان مشق تهران از جمله این اقدامات مداخله‌ای است. این طرح توسط سازمان زیباسازی شهر تهران انجام شده و شناسایی سطوح تاثیرات، انواع پیامدهای احتمالی و اقدامات تعدیلی متناسب با ماهیت تاثیرات هدف اصلی در این نوشتار است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روشهای کمی و کیفی پیامدسنجی طرح ساماندهی میدان مشق صورت بگیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تاثیرات ساماندهی میدان مشق به مقدمه‌ای برای ثبت جهانی این میدان تبدیل شده و زمینه‌ساز تغییرات بنیادی در جهت احیاء هویت واقعی این میدان به مثابه کانون گردشگری گشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح بسته به نوع سناریوهای احتمالی نشان‌دهنده احترام به ماهیت تاریخی این اثر از طریق حفظ اصالت تاریخی در کاربرد نوع مصالح و مواد اولیه بکارگرفته در این طرح است. اجرای این طرح پیامدهای فرهنگی و اجتماعی متعددی داشته که هویت‌بخشی به منطقه 12 تهران در قالب طرح گذر فرهنگی بخشی از این پیامدهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Social and Cultural Impact of Quality Improvement Project of Tehran Manganese Field

نویسندگان [English]

 • Manouchehr Alinejad 1
 • Abolfazl Pourganji 2
 • Hoseyn Darabi 3
1 Assistant Professor of Cooperatives and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University
2 Faculty member of Payame Noor University, Mehriz, Yazd,
3 PhD student in Sociology, University of Isfahan
چکیده [English]

Assessing the socio-cultural impacts of developmental measures with the aim of identifying the effects of any development action (whether policy, program or project) and determining the extent of its impact, in order to adjust to the nature of the development actions, moderating and compensatory measures necessary to minimize negative impacts. . Among these interventions, we can mention the quality improvement of the city squares; the plan for organizing and improving the Tehran Maidan field is among these interventions. This project is carried out by the Beautification Organization of Tehran and identifies the levels of effects, possible types of consequences and modification measures that are appropriate to the nature of the main effects of this paper. In this paper, we have tried to use the quantitative and qualitative methods of predicting the design of the Mekhiz field. The results of the research show that the effects of organizing the field have become a prelude to the global registration of this field and has led to fundamental changes to restore the true identity of this field as a tourist attraction. Also, the results of this project, depending on possible scenarios, reflect the respect for the historical nature of the work by preserving the historical authenticity of the application of the type of materials and materials used in this project. The implementation of this project has several cultural and social consequences, which is part of the implication of the identification of the 12th district of Tehran as a cultural passage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Impact Assessment
 • Organization
 • Moghigh Square
 • Tehran
 • امیرخانی، پرهام، بقایی، محمدرضا بمانیان(1388)، تاملی در چگونگی سامان دهی میادین شهری، کتاب ماه، شماره 136،
 • برج، رابل جی (1389 راهنمای عملی انجام ارزیابی تأثیر اجتماعی، ترجمه محمدعلی رمضانی و مرتضی قلیج، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی،
 • بکر، هنک و فرنک ونکلی (1388 راهنمای بینالمللی برآورد پیامدهای اجتماعی، ترجمه هادی جلیلی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، انتشارات جامعه شناسان،
 • بلیکی، نورمن (1384)، طراحی پژوهشهای اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی،
 • پولادوند محمدرضا (1389)، سی سال محکومیت لاله زار، تهران، نشر جمهوری،
 • حبیبی، محسن، ملیحه مقصوی(1382)، مرمت شهری، تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و روش و اقدامات، انتشارات دانشگاه تهران،
 • دانش، جابر ، طیبی امیر(1390)، مطالعات شهر ایرانی اسلامی، سال اول شماره 4،
 • سلطان زاده، حسین(1385)، فضای شهری در بافت شهری ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران،
 • سمسار، محمدحسن و سرائیان، فاطمه (1387) سیمای تهران، جلد یکم، تهران، انتشارات شهرداری تهران،
 • فاضلی، محمد(1391 ارزیابی تأثیرات اجتماعی، تهران ، نشر تیسا،
 • فلیک، اوه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی،
 • قبادیان، وحید(1383). معماری در دارالخلافه ناصری: سنت و تجدد در معماری معاصر تهران، تهران، انتشارات پشوتن،
 • قبیتی، فهیمه (1390)، ارزیابی تاثیر اجتماعی پیاده روسازی خیابانهای صوراسرافیل، ناصرخسرو، داور، باب همایون و مسیر دوچرخه سواری، شرکت تعاونی اندیشه ممتاز فهیم،
 • علی‌نژاد(1392)، توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخه حصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 33، بهار 1392.
 •  Lynch’ kevin(1960) the image of the city. Cambrige. Mit press.
 • Cowan, R. (2005) The Dictionary of Urbanism, London, Streetwise Press.
 • Fruin,J,(2004),Planning and design for Pedestrians,time-saver standards for urban design. Donald Watson: Alan Plattus.
 • Montgomery, J. (1998). Making city: Urbanity, Vitality and Urban Design. Journal of Urban Design, 3 , 93-116.
 • Gehl, Jan (1987), Life Between Building, New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Francis, m,(1989), control as a dimension of public space quality. In public places and spaces. (eds) I Altman, eh zebu, pp. 147-172, New York: plenum press.
 • Montgomery, Brittany and Peter Roberts,(2008),Walk Urban, Demand, Constraints and Measurement of the Urban Pedestrian Environment’, WASHINGTON, D.C.
 • Cowan, R. (2005) The Dictionary of Urbanism, London, Streetwise Press.
 • Carmona, M. Heat,T.,Taner, O. C. & Tiesdell, S. (2003). Public place –urban space. the Dimension of urban design. Oxford : Architectural press.
 • Richards, M. & Panfil, S.N. Manual for Social Impact Assessment of Land-Based Carbon Projects. Version 1. Forest Trends, Climate, Community & Biodiversity Alliance, Rainforest Alliance and Fauna & Flora International. Washington, DC.
 • Vanclay Frank.(2015)International Principles For Social Impact Assessment. Beech Tree Publishing 
 • Vanclay Frank.(2003)Impact Assessment and Project Appraisal, volume 21, number 1, March 2003, Beech Tree Publishing, UK.
 • 33، بهار 1392.