ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی پیام نور

3 کارشناس معاونت اجتماعی شهرداری تهران

چکیده

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اقدامات توسعه‌ای با هدف شناسایی تاثیرات هرگونه اقدام توسعه‌ای(اعم از سیاست، برنامه و یا پروژه اجرائی) و تعیین دامنه‌ی تاثیرات آن صورت میگیرد تا متناسب با ماهیت اقدامات توسعه‌ای، اقدامات تعدیلی و جبرانی لازم برای کاهش تاثیرات منفی صورت گیرد. از جمله این اقدامات مداخله‌ای میتوان به طرح ارتقای کیفی میادین شهری اشاره کرد؛ طرح ساماندهی و ارتقای کیفی میدان مشق تهران از جمله این اقدامات مداخله‌ای است. این طرح توسط سازمان زیباسازی شهر تهران انجام شده و شناسایی سطوح تاثیرات، انواع پیامدهای احتمالی و اقدامات تعدیلی متناسب با ماهیت تاثیرات هدف اصلی در این نوشتار است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روشهای کمی و کیفی پیامدسنجی طرح ساماندهی میدان مشق صورت بگیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تاثیرات ساماندهی میدان مشق به مقدمه‌ای برای ثبت جهانی این میدان تبدیل شده و زمینه‌ساز تغییرات بنیادی در جهت احیاء هویت واقعی این میدان به مثابه کانون گردشگری گشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح بسته به نوع سناریوهای احتمالی نشان‌دهنده احترام به ماهیت تاریخی این اثر از طریق حفظ اصالت تاریخی در کاربرد نوع مصالح و مواد اولیه بکارگرفته در این طرح است. اجرای این طرح پیامدهای فرهنگی و اجتماعی متعددی داشته که هویت‌بخشی به منطقه 12 تهران در قالب طرح گذر فرهنگی بخشی از این پیامدهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات