محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه تقریباً این اتفاق نظر بین اندیشمندان به وجود آمده است که برای دست‌یابی به توسعه پایدار، توجه به همه ابعاد توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کنار توجه به توسعه اقتصادی ضروری است. بدین ترتیب توجه به توسعه اجتماعی در درازمدت می‌تواند تأثیر زیادی بر توسعه همه جانبه کشورها داشته باشد. لذا هدف این مطالعه استخراج شاخص توسعه اجتماعی برای کشورهای اسلامی منتخب می‌باشد. برای این منظور، جهت محاسبه شاخص توسعه اجتماعی از شاخص‌های زیر استفاده می‌شود: واکسیناسیون علیه بیماری‌های دیفتری، سیاه‌سرفه و کزاز- امید به زندگی در بدو تولد- متوسط سال‌های تحصیل- نرخ مرگ و میر– میزان ثبت‌نام در مدارس - نسبت دانش‌آموز به معلم و نرخ مشارکت نیروی کار زن.
طبق نتایج حاصله متوسط توسعه اجتماعی ایران طی دوره 2009-1960، 39/0 بوده است که نسبت به بسیاری از کشورها مانند مالزی، پاکستان، اندونزی و سوریه عملکرد ضعیف‌تری دارد. بنابراین علی‌رغم روند فزاینده توسعه اجتماعی در ایران و با توجه به این که توسعه اجتماعی جزء لاینفک ارتقاء و پیشرفت جامعه می‌باشد، لذا این امر به آگاه‌سازی همگانی، بسیج عمومی و عزم ملی نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات