تعداد مقالات: 198

مطالعه‌ی فراترکیب فرهنگ شهروندی در جامعه‌ی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-52

10.22034/jeds.2021.41943.1461

مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی؛ سمیه میری


تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت عمومی در ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 27-46

داود بهبودی؛ فرانک باستان


تبیین تأثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 50-15 ساله پیرانشهر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 27-54

حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ عزیز حکمت


بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 27-51

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران


بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 27-64

10.22034/jeds.2021.40331.1420

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ شاپور زردموی اردکلو


بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 29-48

فروغ الصباح شجاع نوری؛ سمانه سادات سدیدپور


بازسازی معنایی سازه خشونت علیه زنان به عنوان عامل بازدارنده توسعه و بسترهای موجده آن

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 31-52

حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نیر محمدپور


بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 32-56

حسین بنی فاطمه؛ شهرام روستایی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فهیمه حسین نژاد


محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 35-70

رضا رنج پور؛ سید کمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ فاطمه عبداله زاده نوبریان


مطالعه تطبیقی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی (تحلیل بین کشوری)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 35-64

علیرضا بی زبان؛ بهنام منصور یونجالی


بررسی اثرات فعالیت‌های کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد بر توسعه مناطق پیرامون

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 35-61

فرنگیس سادات حسینی دانا؛ مهدی نوی پور


تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 43-61

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران


تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-70

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزایی؛ محمد مبارکی


بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه¬ یزد

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 47-69

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد نوریان نجف


بررسی سلامت اجتماعی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن در بین شهروندان استان ایلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 53-77

10.22034/jeds.2021.41053.1442

محمدرضا منفرد؛ نوروز هاشم زهی؛ عالیه شکربیگی