تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده

با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه‌ی آن با شرایط مردان، روشن می‌شود که زنان ازنظر برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه؛ از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جمعیت هستند. نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می‌سازد و این در حالی است که یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه‌ هر کشور، وضعیت زنان آن کشور است. تبعیض جنسیتی می‌تواند در آموزش، درآمد، اشتغال و دسترسی به مناصب مدیریتی وجود داشته باشد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران است که از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصله‌ی زمانی سال 1363 تا 1392 بهره برده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از این‌رو با توجه به اهمیت نقش زنان در رشد و توسعه‌ی اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت کاهش شکاف جنسیتی، گامی موثر در رسیدن به رشد اقتصادی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات