دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-152 
3. تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 43-61

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران