کاوش کیفی راهکارهای ارتقای فرهنگ کار مورد بررسی: متخصصان دانشگاه‌های بروجرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان

چکیده

ارتقاء کشور و بهره‌وری ملی در سایه کار و تلاش میسر شده و زمانی می‌توان به این هدف والا دست یافت که مایه اصلی این تلاش؛ یعنی انسان‌های تلاش‌گر، کارطلب، و مجهز به فرهنگ کار پیشرونده در جامعه وجود داشته باشد، فرهنگ کار پیشرفته می‌تواند زمینه مناسب برای سخت‌کوشی، خلاقیت، ابتکارات و نوآوری‌ها، احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری، وجدان‌کاری و انضباط اجتماعی را در جامعه عظیم کار کشور فراهم سازد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد شناخت ابعاد مختلف ارتقای فرهنگ‌کار از دید متخصصان دانشگاهی با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای بوده است. جامعه آماری تمام کارمندان متخصص دانشگاه‌های شهرستان بروجرد می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و ملاک اشباع نظری 40 نفر تعیین گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت‌یافته جمع‌آوری شد. در خلال تحلیل داده‌ها، هشت مقوله مشارکت، به رسمیت شناخته شدن، سیستم پاداش، صلاحیت شغلی، توانمندسازی، فرهنگ‌پذیری، ابداع و نوآوری و مذاکره در مورد نقش استخراج شدند و سپس، مقوله‌های مذکور در قالب یک مقوله هسته‌ای «ساختار‌گشایی راهبردی فضای کار» ترسیم و مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات